PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do Písma 1 - KBIB022
Anglický název: Introduction to the Scriptures 1
Zajišťuje: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Vyučující: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Je korekvizitou pro: KBIB023
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (27.11.2018)
Kurs uvádí posluchače do otázek souvisejících s lidskou stránkou Bible, tj. historické pozadí Starého i Nového
zákona, včetně důležitých náboženských, kulturních a sociálních fenoménů, jakož i dějiny originálního staro- i
novozákonního textu, jeho nejvýznamnější, zejména starověké recenze a překlady. Stručný přehled reálií se dokládá
výsledky archeologických výzkumů a v dějinách textu je zvláštní pozornost věnována úloze, jakou sehrála Bible v českém
národě.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2016)

Cílem kursu je získání základní znalosti o vzniku a tradování biblického textu, včetně širokého historického pozadí tohoto procesu.

Literatura
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (02.10.2019)

Studijní materiály na: http://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=382

 

Povinná:

Berjlelung, A.: Náboženské dějiny starověkého Izraele, Praha: Vyšehrad, 2017

Dever, W.G.: Kdo byli první Izraelci a odkud přišli? Volvox Globator, 2010

Rendtorff, R.: Hebrejská bible a dějiny, Praha: Vyšehrad, 1996 (kap. 1 a 2)
Schäfer, Peter. Dějiny Židů v antice. Od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu.Praha : Vyšehrad, 2003
Struppe, U.- Kirchschläger, W.: Jak porozumět bibli. Úvod do Starého a Nového zákona. Praha : Vyšehrad, 2000
Vlková, I.G.: Slovo Boží a slovo lidské, Olomouc 2007

Dei Verbum - dogmatická konstituce 2. vat. koncilu o Božím Zjevení, 1965


Další literautra:
Bardtke, H., Příběhy ze starověké Palestiny, Praha 1990.

Čapek, F., Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele, Praha: Vyšehrad, 2018.

Finkelstein, I. - Silberman, N.A.: Objevování bible. Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie. Praha: Vyšehrad, 2007.

Finkelstein, I. - Silberman, N. A.: David a Šalamoun. Počátky mesianismus ve světle moderní archeologie. Praha : Vyšehrad, 2010.

Finkelstein, I., Zapomenuté králoství. Archeologie a dějiny severního Izraele, Praha: Vyšehrad, 2016.

Hayes, J.H. - Miller, J.M. (ed.), Israelite & Judean History, Philadelphia, PA 1990.

Noth, M. Die Welt des Alten Testaments, Freiburg im. Br. 1992.
Pokorný, P., Řecké dědictví v Orientu, Praha 1993.
Pritchard, J.B., Biblický atlas, Praha 1996
Ryšková,M.: Doba Ježíše Nazaretského, Praha: Karolinum, 2008.
Segalla, G., Historické panoráma Nového zákona, Svitavy 1998.
Segert, S., Starověké dějiny Židů, Praha 1995.
Vaux, R. de, Les Institutions de l'Ancien Testament, Paris 1958.
Vander Kam, J.C., An Introduction to Early Judaism, Grand Rapids, MI - Cambridge 2001.
Würthwein, E., Der Text des Alten Testaments, Stuttgart 1998.
Hřebík, J., Studijní materiály,

Biblické slovníky, úvody do SZ (úvodní obecné pasáže)

Metody výuky
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2016)

Přednášky

Sylabus
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (02.10.2019)
 1. Základní pojmy: Bible, Tradice, Starý a Nový zákon, základní přehled biblických knih
 2. Geografie Palestiny v kontextu zemí Úrodného půlměsíce (Egypt, Mezopotámie, Malá Asie, Sýrie)
 3. Stručné uvedení do metod archeologického bádání v souvislosti se studiem Bible
 4. Studium dějin Izraele, metody, pohled na "biblické dějiny" a na současné rekonstrukce dějin Izraele, periodizace dějin
 5. Obyvatelstvo Kanaánu v mladší době bronzové
 6. Izraelské království
 7. Judské království
 8. Babylónský exil
 9. Obnova Judska v době Perské říše
 10. Helénistické období
 11. Římské období
 12. Přehled izraelského náboženství
 13. Náboženská situace v Palestině v době Druhého chrámu až do konce 1. stol. po Kr.
Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2016)

Žádné specifické

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK