PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Novozákonní epištoly 2 - KBIB016
Anglický název: New Testament Epistles 2
Zajišťuje: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Vyučující: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Korekvizity : KBIB027
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (27.11.2018)
Kurz navazuje na předmět KBIB027 Novozákonní epištoly. Poskytuje uvedení do pavlovských listů, které velká část dnešních odborníků považuje Pavlův odkaz sepsaný generací jeho žáků a pokračovatelů. Patří k nim list Kolosanům a Efezanům a tzv. pastorální epištoly (1-2 Tim, Tit). Dále je obsahem kurzu uvedení do Listu Židům, raněkřesťanské homilie, který je v křesťanské tradici volně spojován s listy apoštola Pavla. Na něj pak bude navazovat pojednání o tzv. katolických apoštolách, jmenovitě o Listu Jakubově, Judově a dvou listech Petrových (tři listy Janovy jsou připojeny do kurzu o janovských spisech). Spolu s úvodem do literárních, rétorických, teologických a spirituálních hledisek jednotlivých listů je do kurzu zařazena četba a exegeze vybraných textů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (06.08.2018)

Osvojit si porozumění teologickému slovníku a způsobu argumentace pavlovské školy, která navazuje na odkaz velkého "apoštola národů".  Zvládnout znalost základních christologických, ekleziologických, eschatologických, antropologických a parenetických pojmů a témat pavlovské literatury. Studiem listu Židům se seznámit s jedinečným dokladem raně křesťanské homilie, která je jediným přímým dokladem christologie vyjádřené v kněžské terminologii. Studovat postavení tzv. "katolických epištol" v rámci novozákonního kánonu (kromě janovských listů), okolností jejich vzniku a způsobu, jakým refluktují různé profilující se teologické a spirituální směry v raném křesťanství.

Literatura
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2015)

Brož, J.,  Studijní materiály

Pokorný, P. - Heckel, U., Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie, Praha 2013.

Ryšková, M., Pavel z Tarsu a jeho svět, Praha 2014.

Tichý, L., Úvod do Nového zákona, Svitavy 2003.

 

Rozšiřující

Brož J., List Židům, Praha: Česká biblická společnost, 2014.

Broer I., Einleitung in das Neue Testament, II, Würzburg 2001.
Brown R.E., An Introduction to the New Testament, New York 1997.
Fitzmyer J.A., Pauline Theology, in: NJBC, s. 1382-1416.
Koester C.R, Hebrews, AB 36, New York 2001.
Sacchi A. e coll., Lettere paoline a altre lettere, Leumann (TO) 1996.
Sánchez Bosch J., Escritos paulinos Estella 1999.
Schnelle, U., Paulus. Leben und Denken, Berlin - New York 2003.
Vanhoye A., La Lettre aux Hébreux. Jésus-Christ, médiateur d'une nouvelle alliance, Paris 2002.
Vanhoye A., Pr?tres anciens, Pr?tre nouveau selon le Nouveau Testament, Paris 1980 (též v angl., ital. a špan. překladu).
Vanhoye A., Struttura e teologia nell'Epistola agli Ebrei, Roma 1993.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2015)

Přednášky kombinované s cvičením (čtení vybraných řeckých textů a jejich exegeze).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (06.08.2018)

Tematické okruhy:
1. List Kolosanům: autorství, adresáti, literární charakteristiky, teologická témata a okolnosti, na něž reaguje
2. Exegeze Kol 1,15-20
3. List Efesanům: autorství, problematika adresátů, literární charakter a vztah k Kol, hlavní teologická témata - v souvislosti s výkladem Ef 1,20-23
4. Pastorální epištoly: autorství, okolnosti vzniku a scénář Pavlova života, o němž pojednávají, literární a teologický charakter, hlavní teologická témata; četba a krátký rozbor 1 Tim 3,16
5. List Židům: otázka autorství, adresátů, doby a místa vzniku, literární charakteristika - vztah struktury a obsahu podrobněji, podstata nauky o Kristově kněžství; struktura starozákonního a novozákonního kněžství.
6. List Jakubův a Judův: autorství, okolnosti vzniku, líterární charakteristiky, teologická témata
7. První a druhý list Petrův: autorství, okolnosti vzniku, literární charakteristiky, teologická témata; četba řec. textu a exegeze 1 Petr 2,1-10

Texty v řečtině: Kol 1,15-20; Ef 1,20-23; 1 Tim 3,16; Žid 2,17; 9,11-12; 1 Petr 2,1-10; preskripty Kol, Ef, 1-2 Tim, Tit, Jak, Jud, 1-2 Petr

Sylabus
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (06.08.2018)

1) List Kolosanům: introdukční otázky, literární charakteristiky a teologická témata

2) Četba a exegeze Kol 1,15-20

3) List Efesanům: introdukční otázky, literární charakteristiky a teologická témata

4) Tematický exkurz: Kristus jako hlava církve v kontextu parenetického poučení o křestanském manželství (Ef 5,21-33)

5) Pastorální epištoly (1-2 Tim, Tit): introdukční otázky, literární charakteristiky a teologická témata

6) Četba a exegeze: 1 Tim 3,16

7) List Židům: introdukční otázky, literární charakteristiky a teologická témata

8) Pojem novozákonního Kristova kněžství na pozadí starozákonního kultu a kněžské instituce

9) List Jakubův a Judův

10) První a druhý list Petrův

11) Novozákonní kněžství věřících: četba řec. textu a exegeze 1 Petr 2,1-10

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2015)

Viz nastavené rekvizity; dobrá znalost biblické řečtiny pro čtení epistolárních textů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK