PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pentateuch a dějepisné knihy 2 - KBIB013
Anglický název: Pentateuch and the Historical Books 2
Zajišťuje: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.
Korekvizity : KBIB024
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (22.08.2018)
Kurs vychází ze způsobu, jak Izrael v různých obdobích o svých dějinách uvažoval, nakolik je to zachyceno v knihách Písma sv. obohaceném o další informační zdroje. Jedná se o specifické působení a dialog jedinečné lidské kultury s Bohem, který tento lid vede, dal mu svá zaslíbení, smlouvu, posílá k němu proroky, krále, vůdce a další postavy, jež mají připomínat jedinečnost Izraele, a později Judy. Z hlediska skladby biblických knih jde především o dva rozsáhlejší celky, totiž tzv. Deuteronomistické dějiny (Joz, Sd, 1 a 2 Sam, 1 a 2 Král) a tzv. Chronistické dějiny (1 a 2 Kron, Ezd, Neh); k nim se pojí několik menších didakticko-parenetických příběhů (Rt, Tob, Jdt, Est) a historiografické dílo ze seleukovského období (1 a 2 Mak). Introdukční pasáže zaměřené na vznik, literární a teologickou stránku jednotlivých knih se střídají s ukázkami exegeze konkrétních textů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: VETROVEC (29.11.2010)

Cílem kursu je získání základní znalosti dějepisných knih Starého zákona, jak v introdukčních otázkách, tak i v exegezi významných pasáží.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (22.08.2018)

Prameny:

Bible, český ekumenický překlad, Praha 1998. (S užitkem lze porovnat s dalšími překlady i s hebrejským, aramejským a řeckým originálem knih)

Studijní texty:

Hřebík, J., Studijní materiály, http://www.ktf.cuni.cz/~hrebik/.

Větrovec, P., "Historické" knihy Starého zákona, Biblioteca Theologica 9, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2017.

Pomůcky:

Další pomůcky nejsou předepsány, ale nahlédnutí do slovníků, map, archelogických nálezů atp. vhodně rozšiřuje pohled studenta na kulturní a historické pozadí biblických knih.

Doplňující (nepovinná) literatura: a) základní

Rendtorff, Rolf, Hebrejská bible a dějiny, Praha 1996.

Komentáře, např.: Bič, M., a kol., Výklady ke Starému zákonu, I.-V., Praha - Kostelní Vydří 1991-1998; Anchor Bible, Garden City, NY; Word Biblical Commentary, Waco, TX; Biblischer Kommentar. Altes Testament, Neukirchen - Vluyn; Das Alte Testament Deutsch, Göttingen.

b) ostatní

Cazelles, H. (ed.), Introduction a la bible, tome II - Introduction critique à l'Ancien Testament, Paris 1973.
Cortese, E., Le tradizioni storiche di Israele. Da Mosè a Esdra, Bologna 1985.
Dillard, R.B. - Longman III, T., Úvod do Starého zákona, Praha 2003.
Kaiser, O., Odkaz alexandrijských Židů. Úvod do deuterokanonických knih Starého zákona, Praha 2006.
Mc Kenzie, S.L. - Graham, M.P., The Hebrew Bible Today, Louisville, KY 1998.
Rendtorff, R., Hebrejská bible a dějiny, Praha 1996.
Schmidt, W.H., Einführung in das Alte Testament, Berlin 1995.
Zenger, E. (ed.), Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart 1998.

Metody výuky
Poslední úprava: VETROVEC (29.11.2010)

Přednáška kombinovaná s cvičením - četbou a interpretací textů.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (10.07.2017)

Závěr kursu: písemná zkouška v rozsahu 90 minut (budou vypsány 3 termíny) z látky probrané na přednáškách + 1. části souboru "Reálie starozákonního Izraele", dostupného na http://ktf.cuni.cz/~hrebik/. Kandidát má odpovědět na 10 otázek, za každou odpověď může získat maximálně 10 bodů; pro úspěšné zvládnutí zkoušky je minimum 60 bodů.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (10.07.2017)

1. Historiografie obecně, specifický charakter historiografie biblické, Deuteronomistické dějiny.

2. Jozue (titul a obsah knihy, vznik, literární a teologická charakteristika).

3. Exegeze Joz 6 (dobytí Jericha).

4. Kniha Soudců (titul a obsah knihy, vznik, literární a teologická charakteristika).

5. Exegeze Sd 3,7-11. 12-30 (příběhy soudců Otníela a Ehuda/Ahoda).

6. Knihy Samuelovy (titul a obsah, vznik, literární a teologická charakteristika).

7. Exegeze 1 Sam 16 - 31 (dramatický vztah Saula a Davida); 2 Sam 7 (Nátanovo proroctví).

8. Knihy Královské (obsah, vznik, literární a teologická charakteristika).

9. Exegeze 2 Král 1,2-17 (prorok a  král);  4,8-37 (Elíša vzkřísí syna Šunemanky).

10. Chronistické dílo - knihy Kronik (titul a obsah, vznik, literární a teologická charakteristika).

11. Ezdráš a Nehemiáš (titul a obsah, vznik, literární a teologická charakteristika).

12. Didakticko-parenetické příběhy - Rút (titul a místo v kánonu, obsah, struktura a formace, teologické poselství).

13. Ester (text, jeho vznik a obsah, poselství).

14. Tobiáš (titul a obsah, vznik, literární a teologická charakteristika).

15. Judit (úvod, obsah, literární druh, poselství).

16. Knihy Makabejské (obsah a záměr; chrakteristika, dějiny a význam Makabejského povstání).

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: VETROVEC (29.11.2010)

Žádné specifické.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK