PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
System polityczny Republiki czeskiej w perspektywie Europy środkowej - JTM158
Anglický název: Political System of the Czech Republic in the Central-European Context
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 12 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: polština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Anotace - polština
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (07.09.2022)
Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przedmiot poświęcony jest systemowi politycznemu Republiki Czeskiej w perspektywie porównawczej Europy Środkowej. Podzielony jest na dwie części. W pierwszej zostaną omówione korzenie historyczne współczesnego czeskiego systemu politycznego mające wpływ na jego dzisiejszy kształt i funkcjonowanie. Chodzi tutaj o Czechy w monarchii Austro-Węgierskiej, międzywojenną Pierwszą Republikę Czechosłowacką, Protektorat Czech i Moraw oraz komunistyczną Czechosłowację. Druga część będzie się koncentrować na okresie od 1989 roku do współczesności, a mianowicie na Czechosłowacji postkomunistycznej (1989–1992) i samodzielnej Republice Czeskiej. Wykłady o współczesnych Czechach będą poświęcone najważniejszym zagadnieniom ustrojowym i politycznym, przede wszystkim reżimowi demokratycznemu, partiom i systemowi partyjnemu, wyborom i systemom wyborczym, samorządowi regionalnemu itp.
Przedmiot prowadzony będzie w języku polskim. Zajęcie odbywają się cotygodniowo według ustalonego harmonogramu zajęć.

Cíl předmětu - polština
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (07.09.2022)

Cele kształcenia dla przedmiotu

Uzyskanie wiedzy o systemie politycznym Czechosłowacji i Czech i skonfrontowanie tej wiedzy z rzeczywistością ustrojową i polityczną innych państw Europy Środkowej włączając w to Polskę.

Poznanie podstawowych mechanizmów ustrojowych i politycznych Czechosłowacji i Czech, przy jednoczesnym akcentowaniu ich specyfiki w porównaniu z krajami Europy Środkowej.

Podmínky zakončení předmětu - polština
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (07.09.2022)

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pomyślne zdanie pisemnego egzaminu testowego (open questions). 

Skala ocen 

91 – 100 % = A 

81–90 % = B 

71–80 % = C 

61–70 % = D 

51–60 % = E 

0–50 % = F (niedostateczny)

Literatura - polština
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (07.09.2022)

Literatura podstawowa

Marek Bankowicz (2015) Demokracja według T. G. Masaryka. Wydawnictwo Kraków: Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Marek Bankowicz (1998) System władzy państwowej Czechosłowacji i Czech. Kraków: Wydawnictwo PiT.

Marek Bankowicz (2003) Zlikwidowane państwo. Ze studiów nad polityką Czechosłowacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Maria Kruk (2000) Konstytucja Republiki Czeskiej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Krzysztof Skotnicki (2000) System konstytucyjny Czech. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Konstytucja Republiki Czeskiej

(http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/czechy-a.html)

Metody výuky - polština
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (07.09.2022)

Metoda dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne mają formę wykładów. Oczekiwany jest aktywny udział studentów (pytania, komentarze, dyskusje).

 

Sylabus - polština
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (07.09.2022)

Treść programowa:

1) Wstęp, informacje o przedmiocie i sposobie jego prowadzenia, warunki zaliczenia przedmiotu

2) Pierwsza Republika Czechosłowacka (1918–1938)

3) Druga Republika Czechosłowacka (1938–1939)

4) Protektorat Czech i Moraw (1939–1945)

5) Republika Słowacka (1939–1945)

6) Trzecia Republika Czechosłowacka (1945–1948)

7) Komunistyczna Czechosłowacja (1945–1989) 

8) Aksamitna Rewolucja 1989 i Czechosłowacja postkomunistyczna (1989–1992)

9) Republika Czeska – reżim polityczny i główne instytucje władzy państwowej

10) Republika Czeska – partie i system partyjny, wybory i systemy wyborcze

11) Republika Czeska – system władzy regionalnej i samorząd

12) Republika Czeska w perspektywie porównawczej Europy Środkowej (Polska, Słowacja, Węgry)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK