PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Postkomunistická transformace zemí střední a jihovýchodní Evropy - JTM069
Anglický název: Postcommunist transformation of Central and Southeast European countries
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4119#section-6
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jiří Kocián, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiří Kocián, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jiří Kocián, Ph.D. (21.09.2023)
Předmět si klade za cíl předat studentům teoretické a empirické znalosti potřebné k pochopení problematiky přechodů k demokracii ve středovýchodní a jihovýchodní Evropě. Z bohaté teoretické literatury, která k tématu existuje, se snaží nabídnout relevantní tituly, které dají studentům možnost komparativního a konceptuálního pohledu na základní otázky: podmínky existující pro přechod k demokracii v jednotlivých zemích před jeho začátkem, průběh těchto procesů a další navazující vývoj. Studenti si tak osvojí základy komparativní aplikace teoretického a konceptuálního uvažování na poli politických systémů, demokracie a dalších přímo souvisejících otázek. Budou zároveň schopni lépe chápat vývoj posledního čtvrtstoletí v regionu, kterým se v rámci svého studia zabývají, a aplikovat podobné teoretické perspektivy a metodologické modely i v případě jiných témat a problémů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jiří Kocián, Ph.D. (21.09.2023)

1) Seznámit studenty s klíčovými parametry předmětu a jeho organizací 

2) Vysvětlit procesy přechodů k demokracii ve středovýchodní a jihovýchodní Evropy na přelomu 80. a 90. let 20. století v komparativní perspektivě

3) Ověřit charakter a stupeň znalostí a pochopení probírané látky

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Podmínkou zakončení předmětu je splnění průběžných domácích úkolů, úspěšné splnění závěrečné testu a odevzdánís seminární práce

Veškerá odevzdávání úkolů a plnění povinností v předmětem probíhá přes systém Moodle zde: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4119#section-6.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Veškerá četba a její strukturování v průběhu semestru je k dispozici v systému Moodle zde: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4119#section-6

AUERS, Daunis. Comparative Politics and Government of the Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania in the 21st Century. London: Palgrave MacMillan, 2015. s. 99–108. 

BIONDICH, Mark. The Balkans: Revolution, War, and Political Violence since 1878. Oxford: Oxford University Press, 2011. s. 205–246; 249–251.

KITSCHELT, Herbert, et al. Post-Communist Party Systems: Competition, Representation and Inter-party cooperation. Cambridge: Cambridge Unievrsity Press, 1999. s. 21–28.  

KŘEN, Jan. Dvě století střední Evropy. Praha: Argo, 2005. s. 979–985.

LINZ, Juan a Alfred STEPAN. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore: John Hopkins University Press, 1996. s. 1–15; 38–83; 333–365. 

NEXHIPI, Adelina a Erjon NEXHIPI. „The Activity of Pyramid Schemes in Albania (1992 - 1997) and the Effects of Their Decline“. s. 1–12

ŠVEC, Luboš. Perestrojka, pobaltské republiky a Československo 1988–1991. Praha: Dokořán, 2013. s. 62–98; 103–147. 

VYKOUKAL, Jiří, Bohuslav Litera a Miroslav Tejchman. Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989. Praha: Libri, 2000. s. 471–477; 517–522; 525–643; 687–748.

WANDYCZ, Piotr. The price of Freedom: A History of East Central Europe from the Middle Ages to the present. London: Routledge, 2001. s. 239–247.

 

Doporučená

CRAWFORD, Beverly a  Arjen LIJPHART, eds. Liberalization and Leninist Legacies: Comparative Perspectives on Democratic Transitions. Berkeley: University of California, 1997.

DANČÁK, Břetislav, ed.. Pobaltí v transformaci. Politický vývoj Estonska, Litvy a Lotyšska.. Brno: Masarykova univerzita, 1999.

HEYDEMANN, Günter a Karel VODIČKA, eds. Vom Ostblock zur EU: Systemtransformationen 1990-2012 im Vergleich. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2013.

PELIKÁN, Jan. Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016.

TISMĂNEANU, Vladimir. Fantasies of salvation: democracy, nationalism, and myth in post-communist Europe. Princeton: Princeton University Press, 1998.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Jiří Kocián, Ph.D. (20.10.2023)

1) Výkladu klíčové problematiky formou blokové přednášky

Výuka je rozdělena do dvou setkání

První hodina se odehraje online 14.10.2022 od 19:00 do 19:50.

Druhá hodina se odehraje online 18.11.2022 od 17:00 do 18:30.

Odkaz na Zoom meeting pro přímou výuku :

https://cesnet.zoom.us/j/99261380337

 

2) Aktivním samostudiu studentů založeném na využití studijních opor

3) Ověření znalostí a pochopení látky předmětu formou reflexe opor, testu a písemné práce

4) Individuálních konzultacích

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)
Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018: v české verzi (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018). Hodnocení zahrnuje test (50 %) založený na povinné četbě, průběžnou písemnou reflexi literatury (10 %) a seminární práci (40 %). Test i seminární práce musí získat hodnocení minimálně E.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

1) Teoretická východiska studia přechodů k demokracii

2) Premianti tranzice aneb přeměna dohodou: Polsko a Maďarsko

3) Když to nelze jinak, tak z ulice: NDR a Československo

4) Konec diktátorů…ale bez konce komunismu?: Rumunsko a Bulharsko

5) Rozklad režimu, rozklad státu: Jugoslávie a Albánie 

6) Začaly první, skončily poslední: pobaltské státy a jejich boj za svobodu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK