PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny středoevropské kultury - JTM068
Anglický název: History of Central European Culture
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. David Emler, Ph.D.
Vyučující: PhDr. David Emler, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (12.09.2023)
Kulturní prostředí je jednou z oblastí, na kterých jsou vidět zásadní proměny středoevropských společností od dožívajících tradic konce 19. století, přes reakci na traumatický zážitek první světové války, příchod nových médií a masové kultury v meziválečném prostředí až po druhou světovou válku. Po světovém konfliktu se kurz soustředí zejm. na reflexivní témata, vztah společnosti, kultury a politiky. Seminář seznamuje studenty s problematikou nepopisným způsobem na vybraných klíčových tématech kultury a umění.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (12.09.2023)
Cílem kurzu je seznámit studenty s vývojem kultury ve střední Evropě v průběhu 20. století. Tematicky se kurz věnuje široce chápanému pojmu kultury jako společenského prostoru, alternativního k politice. V oblasti umění je pozornost věnována např. architektuře, literatuře, filmu či fotografii. 
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (20.09.2023)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019). 

 

Známkování:

A: 100-91 bodů

B: 90-81 bodů

C: 80-71 bodů

D: 70-61 bodů

E: 60-51 bodů

F: 50 bodů a méně

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (12.09.2023)

Výběr literatury poskytované zapsaným studentům prostřednictvím platformy Moodle: 

 

-       BECKER, Anette. "The Avant-Garde, Madness and the Great War". In Journal of Contemporary History, Vol. 35, No. 1, January 2000, p. 71-84.

-       CANALES, Jimena and HERSCHER, Andrew. "Criminal skins: Tattoos and Modern Architecture in the Work of Adolf Loos". In: Architectural History, Vol. 48, 2005, p. 235-256.

-       FALASCA-ZAMPONI, Simonetta. "Fascism and Aesthetics". In Constellations, Vol. 15, No. 3, 2008, p. 351-365.

-       HOERDER, Dirk. "Migration and Cultural Interaction across the Centuries". In German Politics and Society, Vol. 26, No. 2, Summer 2008, p. 1-23.

-       KLAUTKE, Egbert. "Urban History and Modernity in Central Europe" In The Historical Journal, Vol. 53, No. 1, 2010, p. 177-195.

-       LE RIDER, Jacques. "Mitteleuropa, Zentraleuropa, Mittelosteuropa. A mental map of Central Europe". In European Journal of Social Theory, Vol. 11, No. 2, 2008, p. 155-169.

-       MOSSE, George L. "Fascist Aesthetics and Society: Some considerations". In Journal of Contemporary History, Vol. 31, No. 2, April 1996, p. 245-252.

-       PAUCKER, Henri R. Neue Sachlichkeit, Literatur im "Dritten Reich" und im Exil. Stuttgart, 1977.

-       REUVENI, Gideon. "The ‘Crisis of the Book’ and German Society after the First World War" In: German History, Vol. 20, No. 4, p. 438-461.

-       ROSSOL, Nadine. "Performing the Nation: Sport, Spectacles and Aesthetics in Germany, 1926-1936". In Central European History, Vol. 43, 2010, p. 616-638.

-       SCHOEPS, Karl Heinz. Deutsche Literatur zwischen den Weltkriegen. III, Literatur im Dritten Reich. Bern, 1992.

-       SCHORSKE, Carl E. Fin-de-siècle Vienna, New York, 1980.

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (12.09.2023)

Aktivní účast v semináři na základě povinné četby (3 kredity) a závěrečná zkouška na základě obhajoby seminární práce (6 kreditů). Celkem 9 ECTS kreditů.

Výuka probíhá hybridním způsobem:

- Kontaktní výuka v a.r. 2023/2024 probíhá online na platformě ZOOM pod těmito odkazy (doporučuji nainstalovat stabilní aplikaci ZOOM do počítače): 

poprvé v pátek 20. října 2023 18.30-19.50 hodin

 https://cesnet.zoom.us/j/99045227403

podruhé v pátek 10. listopadu 2023 18.30-19.50 hodin

https://cesnet.zoom.us/j/96464062498

 

- Četba a odevzdávání seminárních prací offline prostřednictvím e-mailu.

- Konzultace online po předchozí domluvě po e-mailu. 

- Zkouška online po předchozí domluvě po e-mailu.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (12.09.2023)

Účast na semináři, která zahrnuje zvládnutí předepsané přípravné četby ke každému probíranému tématu v celkovém rozsahu cca. 180 tiskových stran a na tomto základě aktivní účast na diskuzi o tomto tématu. Složení ústní zkoušky na základě seminární práce na vybrané téma v rozsahu do 20 stran textu.

Klasifikace probíhá na škále A-F:

  • 91 % a více        =>           A - výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
  • 81-90 %             =>          B - velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
  • 71-80 %             =>          C - dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
  • 61-70 %             =>          D - uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
  • 51-60 %             =>          E - dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)
  • 0-50 %               =>          F - nedostatečně, neprospěl/a (je zapotřebí značné množství další práce).
Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (12.09.2023)

Vybraná témata:

Úvod - formální náležitosti, definice kultury, střední Evropy

Umělecká moderna na přelomu století

Ohlasy první světové války v kultuře a umění

Nová média: rozvoj tisku a knižního trhu, rozhlasu a filmu

"Populární kultura" pro "masovou společnost"?

Nacistická kulturní politika a role kultury v odboji

Paměť druhé světové války

Komunistická architektura a umění

Sport jako kultuní fenomén

Role kultury v disentu a revolucích let 1989/1990

Závěrečné shrnutí a diskuse

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (12.09.2023)
Znalost anglického jazyka a soudobých dějin minimálně na úrovni bakalářského univerzitního studia.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK