PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář I - JTM066
Anglický název: MA thesis seminar I
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (20.09.2023)
Cílem předmětu je specifikace tématu, diskuze nad vznikajícími částmi diplomové práce a řešení z tohoto procesu vzniklých otázek a nejasností a příprava projektu diplomové práce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (20.09.2023)

Viz sylabus.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (20.09.2023)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).

Známkování

A: 100-91 bodů

B: 90-81 bodů

C: 80-71 bodů

D: 70-61 bodů

E: 60-51 bodů

F: 50 bodů a méně

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (20.09.2023)

Šanderová, Jadwiga: Jak číst a psát akademickou práci.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (20.09.2023)
Výuka proběhne po ZOOMu nebo MS Teams. Zapsaná studenti obdrží link před výukou na fakultní mail (bude rozesláno skrze SIS). 
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (18.12.2023)

Pro splnění předmětu je nutné odevzdat v termínu projekt diplomové práce (včetně předchozí konzultace s vedoucím), odprezentovat téma diplomové práce, podílet se na práci v hodině (včetně aktivní docházky) a odevzdat čtyřstránkovou recenzi stěžejní knihy (250-400 tiskových stran) k tématu diplomové práce.

TERMÍN: 31.1.2024

 

Studenti jsou hodnoceni ve vztahu k opatření děkanky 14/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018). Podmínkou pro zakončení předmětu je docházka a splnění výše uvedených úkolů.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (20.09.2023)

Cílem předmětu je v zimním semestru seznámení studentů se základy badatelské práce a se základními přístupy k psaní diplomové práce. Budou zopakovány základní pojmy, termíny a formy psaní diplomové práce. Zároveň bude procvičeno používání databází a knihovních systémů. 

 

Na začátku semestru bude stanoven rozpis úkolů a data prezentací vznikajících částí práce.

Exposé - 10 minut + powerpoint

 

části:

1) název tématu, jeho základní charakteristika

(součástí charakteristiky je stručné vylíčení kontextu tématu a relevance tématu, případně pro současnost, pro naši společnost apod.)

2) vymezení tématu

(zahrnuje obsahové, pojmové, časové, teritoriální apod. vymezení tématu, případně odůvodnění zvolených obsahových akcentů apod.)

3) zdůvodnění a cíl práce

(zdůvodnění odpovídá na otázku, proč jste se pro toto téma rozhodli, charakteristika cíle práce zahrnuje zformulované problémové otázky či pracovní hypotézy.

4) struktura práce a její odůvodnění

(struktura práce nemusí totožná s členěním do kapitol, důraz na komplexnost, vnitřní provázanost a logickou výstavbu zpracování tématu)

5) zpracování práce

(základní metoda práce, heuristická základna, charakteristika a dostupnost pramenů a literatury, případně jiné praktické problémy)

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (20.09.2023)

Předložený projekt diplomové práce v souladu s vyhláškou ředitele IMS k danému akademickému roku. Zpravidla se projekt podává v průběhu druhého semestru studia, termín je většinou stanoven na konec června (každoroční specifikace viz vyhláška). 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK