PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Doktorský seminář I - JTD005
Anglický název: Doctoral seminar I
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 10 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
N//Je neslučitelnost pro: JMD021
P//Je prerekvizitou pro: JTD006, JTD010
Z//Je záměnnost pro: JMD021
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (09.10.2019)
V doktorském semináři studující představují témata svých dizertačních prací s přednostním zřetelem k základním koncepčním, metodologickým a interpretačním problémům. Jejich úkolem je v časově vymezené době vysvětlit a obhájit v diskuzi svůj záměr a zaujmout kvalifikované stanovisko k případným podnětům a námitkám.
Doktorský seminář I. si studující zpravidla zapisují ve třetím semestru studia, není-li individuálním studijním plánem stanoveno jinak.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (24.10.2019)

Cílem je prezentace a diskuze dizertační práce

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (09.10.2019)

Předpokladem pro absolvování předmětu je pravidelná a aktivní účast na semináři, představení tématu dizertace a případně splnění dalších studijních úkolů podle pokynů vedoucího semináře. V případě dlouhodobého pobytu v zahraničí, který splňuje podmínky toho, aby mohl být uznán jako studijní povinnost "Studijní pobyt v zahraničí/Stáž" (viz Pravidla pro organizaci doktorského studia na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy), je možné po předchozí dolmluvě s vedoucím semináře omluvit absenci, a to za předpokladu plnění náhradních povinností (písemné komentáře k zaslaným expozé), představení tématu dizertace a účasti alespoň na dvou seminářích.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (24.10.2019)

Z podstaty kurzu není

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (24.10.2019)

seminář

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Lucie Jůzová (24.10.2019)

Předpokladem pro absolvování předmětu je pravidelná a aktivní účast na semináři, představení tématu dizertace a případně splnění dalších studijních úkolů podle pokynů vedoucího semináře. V případě dlouhodobého pobytu v zahraničí, který splňuje podmínky toho, aby mohl být uznán jako studijní povinnost "Studijní pobyt v zahraničí/Stáž" (viz Pravidla pro organizaci doktorského studia na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy), je možné po předchozí dolmluvě s vedoucím semináře omluvit absenci, a to za předpokladu plnění náhradních povinností (písemné komentáře k zaslaným expozé), představení tématu dizertace a účasti alespoň na dvou seminářích.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (21.10.2019)

Program prezentací v ZS 2019

 

 

12.11.2019

David Gurgenidze: Reading Post-Soviet Georgia´s Political History through Visual Culture

Jakub Šindelář: Historické narativy a reprezentace v médiu počítačových her a jejich recepce v Let's Play videích

 

3.12.2019

Anežka Brožová: Hlučínsko mezi lety 1945 a 1989: „perzekuovaný region"?

Jakub Střelec: Československá psychiatrie mezi Východem a Západem: percepce psychoterapeutického vědění napříč železnou oponou v 60. letech 20. století

 

10.12.2019

Oleksandra Pekáčková Modelska: Judenfrei or Undermined: "The Final Solution to the Jewish Question" in Estonia

Eliška Černovská: Science diplomacy: Waste management in EU member states 

 

17.12.2019

Anastasiia Kochetova: The place and the role of Conservatism in the Beginning of the 20th century: the policy of right-wing parties in Russia and Germany during the revolutionary era

Arban Mehmeti: Cultural Diplomacy between Kosovo and Serbia

Vít Havelka: Český hlas v EU - které faktory přispívají k neúspěšnému prosazování českých politik?

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pokyny k exposé

 

Účelem exposé je informovat o dosavadním i budoucím postupu práce na Vaší dizertaci, nikoliv poskytnout více nebo méně vyčerpávající informaci o jejím předmětu.

Charakteristika textu: stručná (maximálně 20 min.) ústní prezentace tématu dizertační práce s ohledem na základní koncepční a metodologické problémy. Jedná se o podklad k diskuzi, upozornění na otevřené problémy či nejasnosti a přímo formulované otázky na účastníky semináře jsou vítány. Text má závaznou strukturu podle zdola uvedených bodů. Je to text připravený a promyšlený, je volně přednesený s využitím hand-outu, tedy nikoliv čtený,ale současně není pouhou improvizací např. na podkladě projektu či hotových částí práce. Je to odborný text a má tedy i svůj přiměřený styl a odpovídá mu i volba jazykových prostředků.

Referující je povinen rozeslat hand-out všem účastníkům semináře nejpozději do neděle před plánovanou prezentací na semináři. Hand-out plní roli pomůcky pro referujícího i posluchače, shrnuje, nejlépe v bodech a krátkých a pregnantních formulacích, obsah předneseného textu; případné tabulky, časové řady, grafiky apod. lze, jestliže to referující považuje za nutné, předložit zvlášť. Hand-out je v rozsahu 2-3 stran.

 

 

Části:

1) téma, jeho základní charakteristika a jeho vymezení („co chci dělat?“)

(jasné pojmenování předmětu/tématu práce; vymezení tématu zahrnuje obsahové, pojmové, časové, případně i teritoriální a jiné vymezení tématu)

 

2) výzkumný cíl („proč to chci dělat?“)

(charakteristika výzkumného cíle zahrnuje zformulované problémové otázky či pracovní hypotézy; přičemž byste měli být schopni vyložit, proč si kladete právě tyto otázky a v čem jsou relevantní. Pokuste se zasadit téma svého výzkumu a svoji výzkumnou otázku do širší relevantní diskuse ve Vašem oboru. Jak může Vaše práce obohatit současný stav poznání v daném oboru?)

 

3) postup práce („jak to budu dělat?“)

(skica plánovaného metodického postupu a zvažovaných metod k dosažení výzkumného cíle)

 

4) Prameny a literatura („s čím budu pracovat?“)

(charakteristika a dostupnost pramenů a literatury, případně jiné praktické problémy)

 

5) struktura práce („jak to bude vypadat?“)

(struktura práce nemusí být totožná s členěním do kapitol; cílem je ozřejmit základní kroky uvažované argumentace a její strukturu s důrazem na komplexnost, vnitřní provázanost a logickou výstavbu směřující k dosažení výzkumného cíle)

 

6) problémy a nejasnosti („s čím si nevím rady“)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK