PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Moderní dějiny Skandinávie - JTB242
Anglický název: Modern history of Nordic countries
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 8 / neurčen (8)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (09.06.2019)
Základní informace o dějinách severských zemí (Švédsko, Dánsko, Norsko, Island, Finsko) v evropském, respektive
euro-atlantickém kontextu. Hlavní pozornost bude zaměřena na dějiny 19.-20. století, kterým bude předcházet stručnější
úvod o středověkých a raně novověkých dějinách a kultuře severských zemí. Akcentovány budou modelové události, jevy
či období; tematizovány budou též styky mezi severní a střední Evropou.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (09.06.2019)

Cílem je podat základní informaci o dějinách a kultuře sevrských zemí v evropském, respektive euro-atlantickém kontextu se zaměřením na 19. a 20. století. Kurs by měl být kompatibilní s přednáškami o ostatních teritoriích a poskytnout základ pro další studium o daném teritoriu, případně studijní pobyty v severských zemích.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Magda Pektorová (18.05.2020)

Podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Moderní dějiny Skandinávie (JMB 151, JTB 242) v letním semestru 2020

 

1)      Stručná písemná reflexe alespoň čtyř titulů doporučených během semestru (kniha, kapitola, článek, film, dokumentární film), dohromady v rozsahu minimálně 2000 znaků (odpovídá původnímu požadavku na ústní zkoušku, tj. 30% výsledné známky)

2)      Závěrečná práce:

Téma – libovolné

Termín volby tématu – do 24. 5.

Rozsah – 7 NS (12600 znaků), včetně poznámek a seznamu pramenů a literatury

                        Termín odevzdání – do konce zkouškového období LS 2019/2020

                        (odpovídá původnímu požadavku na seminární práci, tj. 70% známky)

3)      Zkoušku je možné vykonat jak prezenčně, tak distančně.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (09.06.2019)
Povinná:

Steen Busck - Henning Poulsen, Dějiny Dánska, Praha 2007 (v tisku - Nakladatelství LN)

Miroslav Hroch - Helena Kadečková - Elisabeth Bakke, Dějiny Norska, Praha 2005

Eino Jutikkala Kauko Pirinen, Dějiny Finska, Praha 2001

Helena Kadečková, Dějiny Islandu, Praha 2001

Aleksander S. Kan, Dějiny skandinávských zemí, Praha 1983

Franklin D. Scott, Sweden, the Nation's History, Carbondale 1983

Doporučená:

Holger Arbman, Vikingové, Praha 1969

Lars M. Enoksen, Runy. Dějiny, dešifrace, výklad, Praha 2003

A. J. Gurevič, Kategorie středověké kultury, Praha 1978

M. I. Steblin-Kamenskij, Svět islandských ság, Praha 1975

M. I. Steblin-Kamenskij, Mýtus a jeho svět, Praha 1984

Peter Englund, Nepokojná léta. Historie třicetileté války, Praha 2000

Peter Englund, Nepřemožitelný. Historie první severní války, Praha 2003

Miroslav Hroch, Obrození malých evropských národů 1. Národy severní a východní Evropy, Praha 1971

Miroslav Hroch, Evropská národní hnutí v 19. století: společenské předpoklady vzniku novodobých národů, Praha 1986

Miroslav Hroch, V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských národních hnutí 19. století ve srovnávací perspektivě, Praha 1999

Eloise Engleová - Lauri Paananen, Zimní válka. Sovětský útok na Finsko 1939-1940, Brno 1996

Heikki Larmola, Československo a Finsko v poválečné sovětské sféře vlivu, Soudobé dějiny 1, 1994, s. 484-492

Dějiny literatury a filmu:

Martin Humpál - Helena Kadečková - Viola Parente-Čapková, Moderní skandinávské literatury 1870-2000, Praha 2006

Helena Kadečková, Dějiny severských literatur I. Středověk, Praha 1989

Václav Merhaut, Tradice a současnost švédského filmu, Praha 1989

Karolina Stehlíková (ed.), Ipse, ipsa, Ibsen. Sborník ibsenovských studií, Praha 2006

Překlady staroseverské a středověké literatury (s vynikajícími historickými úvody)

Historická beletrie (mnohdy s cennými historickými úvody)

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (09.06.2019)

Přednáška (+ průběžné diskuse; závěrečná seminární práce).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (09.06.2019)
  1. A-F - viz https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018

  2. seminární práce (70%), ústní zkouška (30%)

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (09.06.2019)

1. Vymezení regionu; metodologie; literatura.

2. Doba vikinská a raně křesťanská - dobyvatelé, objevitelé, básníci. Integrace vrcholně středověkých skandinávských království v křesťanské Evropě.

3. Reformace, renesance a humanismus na evropském Severu. Dánsko a Švédsko - evropské mocnosti 17. století.

4. 18.-19. století: království, soustátí, impéria ve vírech evropské politiky.

5. 18.-19. století: národy, jazyky, kultura v procesu národní emancipace a společenské modernizace.

6. Od sametového rozvodu (Švédsko-Norsko) k první světové válce.

7. Meziválečné období: rozdíly v mezinárodním postavení a vnitropolitickém vývoji; základy státu blahobytu.

8. Skandinávské mýty poloviny 20. století: finsko-sovětské války; švédská neutralita; obsazení Islandu.

9. Skandinávské mýty poloviny 20. století: norská a dánská kolaborace a odboj; osudy skandinávských židů.

10. Mezinárodní postavení skandinávských zemí po roce 1945: NATO, neutralita, finlandizace; od skandinávské k evropské integraci.

11. Vnitřní vývoj: skandinávský model sociálního státu, jeho zdroje a limity.

12. Původní obyvatelé skandinávského Severu: Gróňané a Samové ve 21. století.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK