PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Střední Evropa po pádu komunismu v roce 1989 - JTB235
Anglický název: Central Europe after the Fall of Communism in 1989
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (24)
Minimální obsazenost: 10
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D. (03.02.2020)
Seminář se bude věnovat příčinám, průběhu a bezprostředním výsledkům středoevropských revolucí 1989/90 v NDR, Polsku a Československu. Podle konkrétního tématu bude pozornost zaměřena na srovnání jednotlivých zemí či na hlubší vhled do jednoho příkladu. Sledovány budou podobnosti pozdně-socialistických diktatur, stejně tak jako rozdíly či vzájemné kontakty. Mezi tématy se tak objeví sdílené hospodářské problémy všech tří zemí během 80. let 20. století, rozdílné návrhy a plány na jejich řešení, silný důraz na nacionální identitu těsně po roce 1989 nebo rozdílné přístupy v zacházení s vlastní minulostí během 90. let. Další relevantní literatura pro přípravu referátů bude doporučována přímo na hodinách.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D. (03.02.2020)

Pravidelná a aktivní účast na semináři, průběžná četba přípravných textů, příprava referátu k jednomu z témat (20-25 minut) za použití odborné literatury. Jazykem kursu je čeština. Přepokládá se znalost angličtiny.

Literatura
Poslední úprava: doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D. (03.02.2020)

Většina literatury buď na dropboxovém úložišti nebo online přes Národní knihovnu ČR

 

https://www.dropbox.com/sh/wq9d33o43ip59i8/AAD2n09Pu9Cx6J8Gua5Q7W1za?dl=0

 

Jan Adam, Planning and Market in Soviet and East European Thought, 1960s - 1992, London 1993.

Stefan Auer, Liberal Nationalism in Central Europe (2004)

Monika Baer, Women’s spaces: class, gender and the club: an anthropological study of the transitional process in Poland (2003)

John Bornemann, Settling Accounts. Violence, Justice and Accountability in Postsocialist Europe (1997)   

David A. Dyker, Catching Up and Falling Behind. Post-Communist  Transformation in Historical Perspective (2004)

Timothy Garton-Ash, The Magic Lantern: The Revolution of ´89 Witnessed in    

Warsaw, Budapest, Berlin and Prague (1990)

Adéla Gjuričová a kol., Rozděleni minulostí. Vytváření politických identit v České republice po roce 1989 (2011) (online dostupné  http://www.usd.cas.cz/wp-content/uploads/2010/01/rozdeleni_minulosti.pdf)

Michal Kopeček-Adéla Guričová (eds.), Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989 (2008)

James Krapfl, Revolucia s ludskou tvarou. Politika, kultura a spolocenstvo v Ceskoslovensku po 17. Novembri 1989 (2009)

Martin Myant, The Rise and Fall of Czech Capitalism. Economic Development in the Czech Republic since 1989 (2003)

Mitchell Orenstein, Out of the Red. Building Capitalism and Democracy in Postcommunist Europe (2001)

Michal Pullman, Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu (2011)

István Rév, Retroactive Justice: Prehistory of Post-Communism (Cultural Memory in the Present) (2005)

Jiří Suk, Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (2009)

Bernard Ivan Tamas, From Dissident Party to Party Politics: The Struggle for Democracy in Post-Communist Hungary 1989-1994 (2008)

Jiří Vykoukal - Bohuslav Litera - Miroslav Tejchmann, Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989 (2000)

Hans-Jürgen Wagener (ed.), Economic Thought in Communist and Post-Communist Europe, (1998)

Elaine Weiner, Market dreams: gender, class, and capitalism in the Czech Republic (2007) (dostupné online přes Národní knihovnu)

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D. (03.02.2020)
 1. Úvod do problematiky. Seznámení se strukturou a průběhem semináře.
 2. Příčiny pádu: Glasnosť, Perestrojka, ekonomická krize 80. let.
 3. Průběh revolucí 1989/90 v NDR, ČSSR a Polsku.
 4. Kapitalismus pro všechny? Debata o ekonomických reformách, jejich provedení a vznik středoevropského sociálního státu.  
 5. Disidenti vs. politické strany. Spor o "nepolitickou politiku" a vznik demokratické politické arény.
 6. Mezinárodní zabezpečení regionu. Sjednocení Německa a reorientace na západ.
 7. Mezi retribucí a tolerancí. Spory o interpretaci komunistické minulosti a možnosti vyrovnávání se s ní.
 8. Nové objevení národa. Národní pnutí v regionu, rozpad Československa, etnické menšiny.
 9. Fenomén "Ostalgie" Phänomen. Kulturní paměť postkomunismu.
 10. Ženy v domácnosti, matky a modré límečky. Gender a postkomunismus.
 11. Závěr a výhled. Debata nad aktuálním výzkumem a jeho výsledky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK