Německo po roce 1990 - JTB234
Anglický název: Germany after 1990
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Ing. Pavla Kačmárová
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.
PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB218
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Nemeckopo1990_Zelena_pravo_2023.pptx Přednáška: Právo_Zelená PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout 00_Německo_po_roce_1990_kultura_Zelena.pptx Přednáška: Kultura_Zelená PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (21.09.2023)
Přednáškový cyklus členů katedry NRS se věnuje vývoji ve Spolkové republice Německo po roce 1989/1990. Jednotlivé přednášky se zaměří například na vývoj politického systému SRN, zahraniční politiky
sjednoceného Německa či na změny mezinárodního postavení Rakouska po jeho vstupu do Evropské unie. Pozornost je věnována i klíčovým ekonomickým tématům a kulturním tendencím obou zemí v posledních letech.

Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (21.09.2023)

V rámci předmětu se studenti seznámí s politickým, hospodářským, sociálním a kulturním vývojem v Německu v období po roce 1989/1990.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Sára Lochmanová (05.10.2023)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019). 

 

Známkování:

A: 100-91 bodů

B: 90-81 bodů

C: 80-71 bodů

D: 70-61 bodů

E: 60-51 bodů

F: 50 bodů a méně

 

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (11.12.2023)

Povinná literatura:

Lizcová, Handl, Kunštát, Nigrin a kol.: Německo 1989-2021. Úspěchy, problémy a výzvy sjednocené země, Praha 2022.

Pro přednášku:

- Politický vývoj 1+2: Kapitola Tři kancléřy v čele sjednocené země.

- Česko-německé vztahy po roce 1989: Česko-německé vztahy na cestě z minulosti a Češi a Němci ve společné Evropě.

- Strukturální problémy tzv. nových spolkových zemí: Východní Německo mezi svobodou a závislostí.

- Německá společnost a média: Média ve víru změn.

- Německá kultura po roce 1990: Staré viny a nové provokace v souičasné německé kultuře.

- Hospodářský systém SRN: Proměny německého hospodářství.

- Zahraniční politika SRN: Německo a svět,

 

Doporučená literatura:

Wolfrum, Edgar: Zdařilá demokracie. Dějiny Spolkové republiky Německo od jejích počátků až po dnešek. Brno: Barrister Principal, 2008. (Kapitoly zaměřené období po roce 1989.)

Müller, Helmut a kol.: Dějiny Německa. Praha: Lidové noviny, 1999, s. 441-477

Pešek, J.; Filipová, L. a kol.: Věda a politika. Praha: Karolinum, 2013, s. 15-27, 43-52 (dostupná online přes elektronické portály na www.ukaz.cuni.cz)

Weber, Hermann: Dějiny NDR. Praha: Lidové noviny, 2003, s. 283-315

Pürer Heinz, Medien in Deutschland. Presse-Rundfunk-Online, Bonn 2015

Beck Klaus, Das Mediensystem Deutschlands. Strukturen, Märkte, Wiesbaden 2018

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (21.09.2023)

Přednáška v délce 80 minut. Standardní prezenční výuka. O případné změně formy výuky kvůli pandemické situaci budete informováni bezodkladně mailem.

POZNÁMKA PRO STUDENTY CNS NA ZAHRANIČNÍM VÝJEZDU:

Pro studenty CNS, kteří jsou na zahraničním výjezdu, budou přednášky dostupné online - o link pište T. Nigrinovi. Na kurz se hlaste standardně SISem.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (21.09.2023)

Písemný test, v jehož rámci studenti musí prokázat základní znalost politického, hospodářského, sociálního a kulturního systému v německy mluvících zemích, a následná ústní zkouška v rozsahu výuky.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (21.09.2023)

Žádné vstupní požadavky nejsou nastaveny.