PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do mezinárodního a evropského práva - JTB210
Anglický název: Introduction to International and European Law
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 50 / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Vyučující: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Neslučitelnost : JMB065
Je neslučitelnost pro: JMB065
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)
Kurz "Úvod do mezinárodního a evropského práva" poskytne studentům bakalářského studia přehled základních právidel mezinárodního práva a právního systému EU, včetně komparativního pohledu na oba systémy a vyjasnění jejich vztahů k právnímu systému České republiky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Cílem předmětu je poskytnout studentům bakalářského studia orientaci v klíčových pojmech a systémových vlastnostech mezinárodního práva a práva EU, stejně jako je obeznámit s odlišnostmi mezi oběma systémy.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Literatura (právní akty, akademické články nebo kapitoly knih) pro jednoltivé přednášky je obsažena v moodle kurzu.

https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3587

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Přednáška. Jednotlivé přednášky jsou obvykle věnovany jednomu průřezovému tématu (např. řešení sporů, regulace ekonomiky, regulace pohybu osob, lidská práva) - v poměru vyjasnění klíčových pojmů a konceptů mezinárodněprávního režimu (1/3),  vyjasnění klíčových pojmů a konceptů režimu unijního práva (1/3) a komparace obou systémů (1/3).

Stadardní in-class výuka.Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Závěrečná zkouška bude mít podobu písemného testu typu "multiple-choice". Online formát na moodle plafrormě. Časový limit 45 minut. Test tvoří 100 % konečné známky. Při známkování se využívá sysém známkování A, B, C, D, E, F v souladu s přílušným opatřením děkana.

 

 

Sylabus
Poslední úprava: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. (19.09.2023)

Struktura kurzu:

Tři prolínající se právní světy a jejich vlastnosti: vnitrostátní právo, mezinárodní právo a právo EU (5.10.2022)

12.10. -

Pravidla hry a jejich tvorba: mezinárodní smlouvy a mezinárodní obyčej, primární a sekundární právo EU, mezinárodní a evropské principy práva (19.10.2022)

Hranice mezi právními světy a jejich průchodnost, kolize pravidel právních světů: dualistický a monistický přístup k mezinárodnímu právu, principu supremace práva EU, přímý účinek práva EU, pozice mezinárodního práva a práva EU v právním systému České republiky (26.10 2022)

Mezinárodní a evropské soudní orgány: Mezinárodní soudní dvůr, Soudní dvůr EU, Evropský soud pro lidská práva a další (2.11.2022)

Aktéři unijního a mezinárodního práva i. : státy a jejich diplomatické struktury (9.11.2022)

Aktéři unijního a mezinárodního práva ii. : mezinárodní organizace a jejich orgány, instituce EU (16.11.2022)

Mobilita osob v evropském a mezinárodním právu: volný pohyb osob v EU, občanství EU a státní občanství,  vízové režimy (23.11.2022)

Obchod a mezinárodní a evropské právo: vnitřní trh EU a Společná obchodní politika EU, Světová obchodní organizace a její pravidla (30.11.2022)

Evropská a mezinárodní dimenze lidských práv: Lidskoprávní režimy OSN, Evropská úmluva o lidských právech, lidskoprávní dimenze práva EU (7.12.2022)

Prostor v evropském a mezinárodním právu: Mezinárodní režim moře, atmosféry a polárních oblasti. Teritoriální dimenze EU (14.12.2022)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK