PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Státní správa a zahraniční politika v České republice - JTB208
Anglický název: State administration and foreign policy in the Czech Republic
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Jiří Havlík
Vyučující: Ing. Jiří Havlík
Prerekvizity : JTB010, JTB012
Anotace - dánština
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (04.10.2019)
Předmět se zabývá fungováním státní správy ve vztahu k zahraniční politice ČR a způyoby, jimiž jsou principy zahraniční politiky převáděny do praxe.
Cíl předmětu - dánština
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (04.10.2019)

Cílem semináře je poskytnout vhled do fungování státní správy České republiky ve vztahu k zahraniční politice ČR. Během semináře se studenti seznámí s hlavními principy působení zákona o státní službě a specifiky práce české diplomacie vyjádřenými v zákonu o zahraniční službě. Bude nastíněn systém formulace cílů a principů zahraniční politiky země a jejich převádění do praxe. V semináři bude popsáno usměrňování zahraničně politických záměrů jednotlivých ústředních orgánů státní správy, zejména ve vztahu k Evropské unii, prostřednictvím koordinačního centra na Úřadu vlády ČR, a jejich realizace řízená a prováděná Ministerstvem zahraničních věcí. Studenti budou seznámeni s praxí činnosti Zastupitelských úřadů ČR. Samostatná kapitola bude věnována mezinárodněbezpečnostní problematice ve státní správě a v diplomacii ČR

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (04.10.2019)

Literatura:

Viz jednotlivá témata v sylabu.

 

Doporučená literatura:

Diplomacie Československa, díl  I., autor Jindřich Dejmek

Koncepce politiky ČR v EU: Aktivní a srozumitelná ČR v jednotné Evropě

Koncepce zahraniční politiky ČR

Vídeňská úmluva o diplomatických stycích

„Kompetenční zákon“ ve znění pozdějších předpisů

Zákon o státní službě ČR

Zákon o zahraniční službě ČR

Bílá kniha obrany ČR

 

Dokumenty na webových stránkách, mj.:

www.euroskop.cz

www.un.org

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (04.10.2019)

Seminář, diskuse.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Magda Pektorová (29.10.2019)
15%  -  účast alespoň 70%
30%  -  referát na zadané téma
40%  -  seminární práce na zadané téma
15%  -  aktivita v kurzu
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (04.10.2019)

Rozvrh seminářů(vždy v pátek od 8,00 hod)

 

4. 10.:   Vývoj státní správy a přijetí zákona o státní službě   (JH+MW)

Problematika a historické důvody vzniku funkce státního úředníka, charakteristika nároků na státní službu. Důvody vzniku Zákona o státní službě ČR. Koordinace meziresortní spolupráce.

11. 10.:  Formulování a systém provádění zahraniční politiky ČR   (JH)

Orgány zodpovědné za formulování zahraniční politiky země. Otázky delimitace kompetencí; dualita i pluralita názorů versus jasné linie zahraniční politiky země. Důvody vzniku Zákona o zahraniční službě. Organizace Ministerstva zahraničních věcí a úkoly zahraniční služby ČR.

ref. 1:  Principy České zahraniční politiky od listopadu 1989

ref. 2: Stanoví tzv. „Kompetenční zákon“ jednoznačně delimitace kompetencí v zahraniční politice ČR? Kde jsou možné překryvy v řízení tzv. ekonomické diplomacie?

seminární práce A:  Vývoj zahraniční politiky ČSFR/ČR – zamyšlení k 30. výročí pádu totality v Československu.

seminární práce B:  Měl by o formulování zahraniční politiky země v parlamentní demokracii rozhodovat prezident, premiér, ministr zahraničních věcí nebo předsedové obou komor parlamentu? Samostatná úvaha.

seminární práce C:  Mělo by být Ministerstvo zahraničních věcí zřizovatelem i řídícím orgánem zastoupení CzechTrade, CzechTourism, a CzechInvest v zahraničí? Hledejte argumenty pro i proti.

 

18. 10.:  Koordinace záležitostí Evropské unie    (MW)

Koordinace a provádění politiky ČR v EU// Role Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády // Spolupráce s ostatními Ústavními institucemi, resorty a Evropským parlamentem.

ref. 3:  Koordinace evropské politiky v ČR – kdo za ní zodpovídá a které orgány se na její formulaci podílejí?

seminární práce D:  Systém koordinace evropských politik ve Francii  – porovnání s ČR

seminární práce E:  Systém koordinace evropských politik ve vybrané zemi EU  – porovnání s ČR

 

25. 10.:   Zastupitelské úřady ČR // diplomat a jeho práce    (JH)

Co stanoví Vídeňská úmluva. Zakládání Zastupitelských úřadů ČR (=ambasád), kritéria a politické cíle při výběru teritorií, respektive sídel mezinárodních organizací. Úkoly diplomatického zastoupení v ČR v zahraničí. Práce kariérního diplomata při plnění zahraničně politických cílů země. Politické nominace diplomatů. Formace diplomata, Diplomatická akademie a kariérní postup. Úloha resortních diplomatických expertů při ambasádách.

ref. 4:  Práva, povinnosti a privilegia osob plnících v cizí zemi diplomatickou misi.

ref. 5:  Současné rozmístění ambasád z pohledu prosazování principů české zahraniční politiky.

seminární práce F:  Navrhl/-a byste rozšíření sítě českých diplomatických zastoupení v zahraničí? Dle jakých politických a teritoriálních kritérií?  Samostatná úvaha.

seminární práce G:  Jaký by měl být osobnostní a vědomostní profil českého diplomata. Samostatná úvaha.

 

1. 11.:   Bilaterální vztahy:  Malé bilaterální ambasády    (JH)

Na jakých principech jsou zakládány bilaterální ambasády ČR, jaký je jejich hlavní smysl a teritoriální kritéria pro jejich zřízení. Liší se zpravodajská činnost diplomata od práce médií? Hlavní zásady a charakteristika práce velvyslance a řadových diplomatů malé ambasády. Jaký smysl má „nerezidentní“ zastoupení v jiných zemích? Je řízení ekonomické diplomacie ČR efektivní ? - mj. srovnání s jinými členskými zeměmi EU. Spolupráce ambasád členských zemí EU.

ref. 6:  Změny v teritoriálním rozmístění českých ambasád od vzniku samostatné ČR a vlastní komentář k těmto změnám.

ref. 7:  Organizace ekonomické diplomacie v sousedních zemích ČR.

seminární práce H:  Ekonomická diplomacie ČR – její organizace a efektivita provádění.

seminární práce Ch:  Budete vybrán/-a na diplomatický post jako tajemník ambasády ČR v zemi subsaharské Afriky. Možná budete sám/sama, možná budete mít rodinu. Na co musíte být připraven/-a, v diplomatické činnosti i osobním životě. Samostatná úvaha.

 

8. 11.:  Bilaterální vztahy:  Velké bilaterální ambasády    (JH)

Kritéria jejich zřízení – může si ČR dovolit nemít ambasádu ve světových či regionálních mocnostech? Rozdílná práce diplomata oproti malým ambasádám. Může česká ambasáda ve světové mocnosti plnit jeden z hlavních cílů zahraniční politiky, jímž je šíření dobrého jména ČR ve světě? Změnil se dřívější „bipolární“ svět na „multipolární“?

ref. 8:  Srovnání ambasád ČR v zemích G7 + Ruska z hlediska velikosti a významu pro zahraniční vztahy ČR. Charakterizujte stručně problematiku vztahů s danými státy.

ref. 9:  Jakými prostředky by měly ambasády ČR prosazovat hlavní cíl tj. šíření dobrého jména v zemích G7 + Ruska, mj. z hlediska specifik jednotlivých zemí a vztahů ČR s nimi.

seminární práce I:  Více než tři dekády se diskutuje o reformě OSN, především Rady bezpečnosti. Charakterizujte současný stav a jeho příčiny a zvažte, co byste považoval/-a za možné řešení.

seminární práce J:  Mohou spojenecké závazky ČR kolidovat s uplatňováním principů a cílů její zahraniční politiky? Samostatná úvaha.

 

15. 11.:  Světová centra diplomacie a multilaterální diplomacie    (JH)

Cíle a zastoupení ČR při multilaterálních organizacích; odlišnosti práce diplomata na zastupitelských misích při těchto organizacích. Regionální politická uskupení. Je spolupráce Jih-Jih hrozbou pro vyspělé země? Status „člena“  versus „pozorovatele.“

ref. 10.:  Kterých hlavních mezinárodních organizací je ČR členem. Charakterizujte stručně zájmy ČR v daných organizacích.

ref. 11:  Jaký je potenciál politického vlivu uskupení BRICS ve světě?

seminární práce K:  Úvaha na téma proměny bipolárního světa na multipolární.

seminární práce L:  „Spolupráce Jih-Jih“ je výzvou nebo i příležitostí pro vyspělé země? Samostatná úvaha.

 

22. 11.:  ČR v EU  -  politické cíle ČR     (MW)

Priority ČR v EU a jejich praktické vyjednávání.

ref. 12:  Koncepce politiky ČR v EU – co jsou priority ČR vůči EU?

seminární práce M:  S ohledem na nový legislativní cyklus v institucích EU, jaké by měly být priority a cíle ČR v EU?

 

29. 11.: ČR a Evropská komise – prosazování zájmů // Češi v institucích EU   (MW)

Evropská komise a její struktura – porovnání s českou státní správou. Praktické dennodenní fungování Evropské komise. Češi v institucích EU a nabídky stáží.

ref. 13:  Vnitřní struktura Evropské komise, jednotliví komisaři a ředitelství, způsoby práce.

seminární práce N:  Uspořádání Komise dle Lisabonské smlouvy – měl by mít každý členský stát svého komisaře?

seminární práce O:  Srovnání zastoupení Česka, Slovenska a dalších „nových“ zemí ve vrcholných funkcích v institucích EU.

 

6. 12.:  Politické zájmy ČR v EU   (JH)

Vývoj politických cílů ČR v EU. Definuje ČR jasně své bezpečnostní zájmy, priority ekonomického rozvoje, včetně čerpání kohezních fondů, i zahraničně politické cíle? Nebo má ČR schopnost ovlivnit vývoj EU ve světle svých priorit a/nebo limitů? Otázka rovnováhy spravedlivého rozdělování prostředků EU a solidarity. Euro.

ref. 14:  Problematika a perspektivy využívání kohezních fondů EU v ČR.

seminární práce P:  Úvaha na téma 15 let členství ČR v EU

seminární práce Q:  Měla by ČR přestat otálet s přijetím eura anebo naopak vyjednat v EU výjimku z povinnosti jej přijmout?  Samostatná úvaha.

 

13. 12.:  Politické cíle ČR v NATO  //  ČR a otázky mezinárodní bezpečnosti   (JH)

Principy zahraniční politiky a obranyschopnost země od Mnichova až po členství v NATO. Bezpečnostní politika ČR a hlavní mezinárodněbezpečnostní hrozby. Je účast ČR v zahraničních peace-keepingových misích účelná?

ref. 15:  Hlavní ustanovení a cíle Bílé knihy obrany ČR

ref. 16: MZV se opakovaně stalo terčem kybernetického útoku. Z dostupných informací zkuste popsat co nejpřesněji, k čemu došlo, a formulovat, jak by měla země na takový útok reagovat.

seminární práce  R :  Úvaha na téma 20. výročí vstupu ČR do NATO

seminární práce S: Na zlomu roku 2018-2019 v Česku proběhla aféra s čínskou firmou HUAWEI, která dosud fakticky není uzavřena. Jste švédský (či z jiné země EU) diplomat v ČR. Zkuste pro svého zaměstnavatele z dostupných informací co nejpřesněji zformulovat líčení a pozadí celé události, s možnými závěry a upozorněními na rizika pro vaši zemi. Musí být jasně rozlišena fakta a vaše úvahy, podložené znalostí politické situace v teritoriu.

seminární práce T: ČR dlouhodobě neplní svůj závazek vynakládat 2% svého HDP na obranu. Jaké jsou příčiny neplnění závazku vůči spojencům a jaké mohou být jeho důsledky.

 

20. 12.:  Konzulární služba ČR    (JH)

Jaké jsou hlavní úkoly konzulární služby. Liší se práce konzula od běžné diplomacie? Kde a proč je vhodné zřídit Generální konzulát a jak se jeho úloha liší od práce ambasády. V čem prospívají ČR honorární konzuláty?

ref. 17:  Kde má ČR Generální konzuláty a jaké je jejich hlavní poslání v místě zřízení.

ref. 18:  Charakterizujte smysl honorárního konzulátu a jeho přínos pro ČR.

seminární práce U: Problematika práce konzula mimo schengenský prostor. Na jaké situace musí být připraven?

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK