PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Central European Culture in the 20th Century - JTB132
Anglický název: Central European Culture in the 20th Century
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 21 / neurčen (21)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. David Emler, Ph.D.
Vyučující: PhDr. David Emler, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro BP_HAS - 2. ročník}
Neslučitelnost : JMBZ289
Je prerekvizitou pro: JTB074, JTB070
Ve slož. prerekvizitě: JTB122, JTB123, JTB124, JTB125, JTB126, JTB127, JTB128, JTB129
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (09.02.2022)
Na příkladu kulturního prostředí lze zkoumat zásadní proměny středoevropské společnosti jdoucí od dožívajících tradic konce 19. století, přes reakci na traumatický zážitek první světové války, příchod nových médií a masové kultury v meziválečném prostředí až po druhou světovou válku. Po světovém konfliktu jsou probírána reflexivní témata, vztah společnosti, kultury a politiky. Kurz seznamuje studenty s problematikou nepopisným způsobem na vybraných klíčových tématech kultury a umění.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (09.02.2022)
Kurz si klade za cíl seznámit studenty s vývojem kultury ve střední Evropě ve 20. století. Tematicky se kurz věnuje široce chápanému pojmu kultury jako společenského prostoru, alternativního k politice. V oblasti umění je pozornost věnována literatuře, v menší míře filmu, fotografii či architektuře.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (09.02.2022)

-       BECKER, Anette. "The Avant-Garde, Madness and the Great War". In Journal of Contemporary History, Vol. 35, No. 1, January 2000, p. 71-84.

-       CANALES, Jimena and HERSCHER, Andrew. "Criminal skins: Tattoos and Modern Architecture in the Work of Adolf Loos". In: Architectural History, Vol. 48, 2005, p. 235-256.

-       FALASCA-ZAMPONI, Simonetta. "Fascism and Aesthetics". In Constellations, Vol. 15, No. 3, 2008, p. 351-365.

-       HOERDER, Dirk. "Migration and Cultural Interaction across the Centuries". In German Politics and Society, Vol. 26, No. 2, Summer 2008, p. 1-23.

-       KLAUTKE, Egbert. "Urban History and Modernity in Central Europe" In The Historical Journal, Vol. 53, No. 1, 2010, p. 177-195.

-       LE RIDER, Jacques. "Mitteleuropa, Zentraleuropa, Mittelosteuropa. A mental map of Central Europe". In European Journal of Social Theory, Vol. 11, No. 2, 2008, p. 155-169.

-       MOSSE, George L. "Fascist Aesthetics and Society: Some considerations". In Journal of Contemporary History, Vol. 31, No. 2, April 1996, p. 245-252.

-       PAUCKER, Henri R. Neue Sachlichkeit, Literatur im "Dritten Reich" und im Exil. Stuttgart, 1977.

-       REUVENI, Gideon. "The ‘Crisis of the Book’ and German Society after the First World War" In: German History, Vol. 20, No. 4, p. 438-461.

-       ROSSOL, Nadine. "Performing the Nation: Sport, Spectacles and Aesthetics in Germany, 1926-1936". In Central European History, Vol. 43, 2010, p. 616-638.

-       SCHOEPS, Karl Heinz. Deutsche Literatur zwischen den Weltkriegen. III, Literatur im Dritten Reich. Bern, 1992.

-       SCHORSKE, Carl E. Fin-de-siècle Vienna, New York, 1980.

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (09.02.2022)

Aktivní účast v semináři na základě četby (2 kredity), ústní referát (2 kredity) a závěrečná zkouška na základě seminární práce (2 kredity). Celkem 6 ECTS kreditů.

V LS 2021/2022 probíhá výuka prezenčním způsobem:

- Četba, odevzdávání referátů a seminárních prací na platformě Moodle 2.

- Pouze v případě nenadálého zhoršení epidemiologické proběhne seminář po předchozím upozornění na platformě ZOOM:  https://cesnet.zoom.us/j/99613626785

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (09.02.2022)

Pravidelná a aktivní účast na semináři, která zahrnuje průběžné zvládnutí předepsané přípravné četby ke každému probíranému tématu v celkovém rozsahu cca. 180 tiskových stran a na tomto základě aktivní účast na diskuzi o tomto tématu, dále příprava referátu (20 minut) na vybrané téma s využitím studijní literatury v rozsahu cca. 30 tiskových stran a složení ústní zkoušky na základě menší seminární práce na vybrané téma v rozsahu do 10 stran textu.

Klasifikace probíhá na škále A-F:

  • 91 % a více        =>           A - výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
  • 81-90 %             =>          B - velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
  • 71-80 %             =>          C - dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
  • 61-70 %             =>          D - uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
  • 51-60 %             =>          E - dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)
  • 0-50 %               =>          F - nedostatečně, neprospěl/a (je zapotřebí značné množství další práce).
Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (09.02.2022)

Úvod - formální náležitosti, definice kultury, střední Evropy

Umělecká moderna na přelomu století - příklad architektury

Ohlasy první světové války v kultuře a umění

Nová média: rozvoj tisku a knižního trhu, rozhlasu a filmu

"Populární kultura" pro "masovou společnost"?

Nacistická kulturní politika

Paměť druhé světové války

Komunistická architektura

Sport jako kultuní fenomén

Role kultury v disentu a revolucích let 1989/1990

Závěrečné shrnutí a diskuse

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (09.02.2022)

Znalost anglického jazyka a soudobých dějin minimálně na středoškolské úrovni. Kurz je povinný pro obor Českoněmecká studia (CNS), studenti mimo tento obor budou do kurzu přijati pouze po souhlasu vyučujícího.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK