PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Czech Language I - JTB105
Anglický název: Czech Language I
Český název: Český jazyk I
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 4 (8)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Radomila Kotková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Radomila Kotková, Ph.D.
Třída: Courses not for incoming students
Je prerekvizitou pro: JTB106
Ve slož. prerekvizitě: JTB114, JTB115, JTB116, JTB117, JTB118, JTB119, JTB120, JTB121, JTB132, JTB133
Anotace - angličtina
This course is aimed at students who wish to develop a level of competence in contemporary Czech language sufficient for communication and comprehension of A1 level according to The Common European Framework of Reference for Languages. The appropriate skills of listening comprehension, speaking, reading, and writing in Czech are covered. The course focuses on building vocabulary and grammatical structures. Communication skills are the immediate focus of the course, and students will work toward reading, understanding and discussing simple Czech texts as the semester progresses.

Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Cíl předmětu - angličtina

Students A1 objectives are understanding and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. They can introduce themselves and others and can ask and answer questions about personal details such as where they live, people they know and things they have. They can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.

Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

The Final Test (The Grammar: the Possesive pronouns, Akuzativ + Locative case, the Modal verbs, Past tense + Future tense) - at least 65% 

2 absences max., Conditional completion of Czech Language courses 1 / Receptive Language skills 1 / Productive Language skills 1

More in SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Poslední úprava: Lochmanová Sára, Bc. (05.10.2023)
Literatura - angličtina

Compulsory:

Holá, L. Česky krok za krokem 1. Akropolis, 2016.

Recomended:

Adamovičová, A., Ivanovová, D. Basic Czech I. Praha: Karolinum, 2007.

Herciková, B. Přehled základní české gramatiky pro zahraniční studenty. Karolinum 2009

Poslední úprava: Kotková Radomila, Mgr., Ph.D. (02.10.2023)
Metody výuky - angličtina

Seminar, using he communicative approach, when students are involved in real communication, in the form of audio, video, mini dialogs, reading of adapted short texts, etc.

In case of the online classes we work in Moodle and Zoom platform

https://cuni-cz.zoom.us/j/93859003255

Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Sylabus - angličtina

October

ČESKÁ ABECEDA, ČESKÉ HLÁSKY (PRAVOPISNĚ)                   

Lekce1

Seznamujeme se

Užitečné fráze

Výslovnost

Formální dialog

Základní informace o rodu

Výslovnost tzv. internacionálních slov, která studenti mohou znát ze svého jazyka

 

Užitečné (školní) fráze.

Internacionální slova (autobus, restaurace, hotel...)

Formální a neformální dialogy

Předložka z/ze + genitiv

Oslovení

Osobní zájmena

Sloveso být

 

Základní formální a neformální pozdravy.

 

Kdo je to? Co dělá? I.

Procvičení osobních zájmen a slovesa být

Konjugace sloves v prézentu (dělat, rozumět, pracovat)

 

Některé názvy povolání (M a F) (prezident/ka, doktor/ka, lékař/ka, manažer/ka, sportovec/

sportovkyně...)

 

Kdo je to? Co dělá? II.

Oslovení

Vykání X tykání

Procvičení sloves v prézentu (dělat, rozumět, pracovat)

 

Způsoby oslovení (pan – pane, paní – paní, slečna – slečno)

 

 

Kontaktní informace

 

 

Sloveso mít

Abeceda

 

Číslovky 0 – 10

Speciální znaky (zavináč, tečka, pomlčka, podtržítko)

Názvy českých písmen

Lekce 2

2. Kde je to?

 

Kde je tady nějaký/ nějaká/nějaké...?

Gramatický rod

Substantiva v nominativu sg.

Adjektiva nějaký, nový a moderní v nominativu sg.

Lokality (supermarket, hotel, nádraží...)

Blízko, daleko

 

Prosím vás, kde je...?

Dopravní prostředky v instrumentálu

Slovesa jít a jet

 

Adverbia vyjadřující směr (rovně, doprava, doleva, nahoru, dolů, zpátky)

Dopravní prostředky

Slovesa jít a jet

Vlevo, vpravo, nahoře, dole

Použití adverbií vyjadřujících směr nebo lokaci

Adverbia vyjadřující směr nebo lokaci (doprava x vpravo/napravo,

doleva x vlevo/nalevo,

nahoru x nahoře,

dolů x dole,

doprostřed x uprostřed)

Píšeme e-mail

Vybraná slova v lokálu sg.

Objektové konstrukce (líbí se mi, chutná mi)

Adresa

 

Čísla 10 – 1000

 

 

Opakování čísel 0–10

Výslovnost číslovek

 

Slovní zásoba z textu

Formát e-mailu

Formát adresy

lEKCE 3

Jídlo a pití

Gramatický rod

 

Jídlo a pití

Jídelní lístek

V restauraci

Akuzativ sg.

Fráze spojené s objednáváním v restauraci

Kvantita při objednávání (Jednou/Dvakrát...)

Co máte rád/ráda?

Konjugace sloves v prézentu: -e slovesa

Slovesa číst, pít, chtít, jíst, mít rád

Pozvání na kávu

Negativní (záporná) otázka

Zdvořilé formální fráze spojené s návštěvou

Jak se máš?

 

 

Běžně mluvená (nespisovná) čeština

Výrazy se slovesem mít

lEKCE 4

Moje rodina

Přivlastňovací zájmena

 

Členové rodiny

+ přítel/přítelkyně

kamarád/ka

Vyjádření věku

Přivlastňovací zájmena

Moje rodina

Petrova rodina

Sloveso jmenovat se

Přivlastňovací přídavná jména (Petrův, Petrova, Petrovo, Petrovi)

Úřední formulář

Další příbuzenské vztahy

Česká příjmení

Jaký/Jaká/Jaké je...?

Gramatický rod u adjektiv

-ý x -í adjektiva

Adjektiva (dobrý, špatný, hubený, chudý, krásný...)

Mám...

Akuzativ sg.

Procvičování adjektiv a substantiv spojených s tématem rodiny.

Čísla 1000 – 10000

Kolik stojí ...?

Měny (koruny, eura, dolary)

 

Číslovky 1 000 - 10 000

lEKCE 5

Kdy je to?

Kdy se sejdeme?

Vyjadřování času: Je jedna (hodina). Jsou dvě, tři čtyři (hodiny). Je pět, šest … (hodin).

V jednu (hodinu). Ve dvě, tři, čtyři (hodiny). V pět, v šest … (hodin).

Jít do x na

 

Hodiny

Části dne

Zítra

 

 

Kolik je hodin?

Kdy je to?

Kdy začíná …? Kdy končí …?

Nechceš jít do/na …?

A kdy? Třeba v/ve …

… nemůžu.

Kdy se sejdeme?

Hodí se ti to? – Ano, hodí.

Těším se. – Já taky.

Marinin den

Co rád/a děláte?

Procvičení prézentní konjugace

Rád + verbum

Slovesa – běžné aktivity

 

Ve všední den …

O víkendu …

 

Procvičování vazby Co rád/a děláte?

Skřivánek, nebo sova?

Procvičování vazby rád + verbum

Mít rád + substantivum

Časové výrazy

Rád/Ráda …

Vždycky/Pořád/Často, Nikdy ne- …

Marinin týden I.

Modální slovesa chtít, muset, moct, umět

Dny v týdnu

Nechceš jít …?

To je škoda.

V pondělí/úterý atd. můžu/nemůžu.

V pondělí/úterý … chci …

Musím …

Umím/Neumím …

Marinin týden II.

 

 

 

Prepozice od a do

otevřeno

zavřeno

Zvu vás na … Zvu tě na …

…. je v …

Máme rezervaci od …

Můžeme se sejít …

Hodí se vám/ti to? Omlouvám se, ale …

Mějte/měj se hezky.

lEKCE 6

Co jsi dneska dělal/a? I.

Minulý čas

 

Pravidelné i nepravidelné l-formy

Co jsi dělal/a...?  

Co jste dělal/a...?

 

 

Co jsi dneska dělal/a? II.

Druhá pozice pomocného slovesa být

 

Procvičení l- forem

Byl/a jsem v/ve, na...

Včera jsem byl/a...

Jak ses měl/a...? Jak jste se měl/a?

Kde jsi byl/a? I.

Lokál sg.

Vyjádření místa.

Prepozice v/ve, na, u

Lokality

Otázka kde?

Kde jsi byl/a? Kde jste byl/a?

Byl/a jsem v/ve …

Byl/a jsem na …

Kdy to bylo?

Procvičování vyjádření místa a prepozic  v/ve, na, u

Časové výrazy

 

Nejdřív jsem..., pak jsem..., potom jsem... nakonec jsem...

Poprvé jsem...

Naposled jsem...

Víte, kdo to byl?

Slovesa vědět a znát

Čech, Češka, Češi x český x česky

Státy, národnosti, jazyky

 

Kdo to byl?

Byl/a to...

Byl/a... (jaký/jaká?)

Narodil/a se...

Umřel/a...

Poslední úprava: Kotková Radomila, Mgr., Ph.D. (02.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK