Bakalářský seminář pro česko-německá studia I - JTB073
Anglický název: Bachelor seminar for Czech-German studies I
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 24 (24)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Prerekvizity : JTB001, JTB016, JTB026
Je prerekvizitou pro: JTB074
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (20.09.2023)
Předmět studenta připravuje na nalezení tématu, přípravu a sepsání bakalářské práce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (20.09.2023)
Cílem předmětu je v zimním semestru seznámit studenty se základy badatelské práce a se základními přístupy k psaní bakalářské práce. Budou zopakovány základní pojmy, termíny a formy psaní bakalářské práce. Zároveň bude procvičeno používání databází a knihovních systémů. V případě zájmu studentů je možné uskutečnit exkurzi do vybrané knihovny či archivu. 
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (20.09.2023)

Pro splnění předmětu je nutné podevzdat v termínu projekt bakalářské práce (včetně předchozí konzultace s vedoucím), odprezentovat téma bakalářské práce, podílet se na práci v hodině (včetně aktivní docházky) a odevzdat recenzi stěžejní knihy (250-400 tiskových stran) k tématu bakalářské práce.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (20.09.2023)

POZNÁMKA:Všechna dostupná literatura v sylabu slouží pouze ke studijním účelům v tomto kurzu. Je chráněna autorským právem a nesmí být tak dále šířena.

Šanderová, Jadwiga: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (12.09.2022)

Výuka probíhá standardní prezenční formou (pokud nebude s ohledem na epidemiologickou situaci stanoveno jinak). 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (20.09.2023)

Kreditní ohodnocení jednotlivých typů studijních činností (1 ETCS = 25 hod.):

účast na semináři:                   18

přípravná četba k tématu práce 45

prezentace tématu práce          12

konzultace projektu                   5

příprava projektu práce            15

recenze knihy                         30

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (20.09.2023)

V průběhu listopadu předloží studenti první verzi projektů bakalářské práce a proběhne jejich skupinová obhajoba (prezentace tezí bakalářské práce) - termín bude upřesněn v průběhu výuky.

1. Úvodní hodina, seznámení se strukturou předmětu
2. Knihovnické databáze
3. Elektronické a jiné zdroje
4. Volná diskuze nad možnými tématy bakalářských prací
5. Struktura bakalářské práce. Kritika pramenů a práce s nimi.
6. Citace pod čarou.
7. Odevzdání prvního návrhu bakalářských projektů
8. Představení a kolektivní oponentura bakalářských projektů I.
9. Představení a kolektivní oponentura bakalářských projektů II.
10. Představení a kolektivní oponentura bakalářských projektů III.

Prezentace záměrů projektů:

 

Od konce listopadu budou probíhat prezentace jednotlivých projektů bakalářských prací. Rozsah 10 až 15 minut, PP prezentace, handout. Doporučená struktura a body ke zohlednění:

Exposé

 

části:

1) název tématu, jeho základní charakteristika

(součástí charakteristiky je stručné vylíčení kontextu tématu a relevance tématu, případně pro současnost, pro naši společnost apod.)

2) vymezení tématu

(zahrnuje obsahové, pojmové, časové, teritoriální apod. vymezení tématu, případně odůvodnění zvolených obsahových akcentů apod.)

3) zdůvodnění a cíl práce

(zdůvodnění odpovídá na otázku, proč jste se pro toto téma rozhodli, charakteristika cíle práce zahrnuje zformulované problémové otázky či pracovní hypotézy.

4) struktura práce a její odůvodnění

(struktura práce nemusí totožná s členěním do kapitol, důraz na komplexnost, vnitřní provázanost a logickou výstavbu zpracování tématu)

5) zpracování práce

(základní metoda práce, heuristická základna, charakteristika a dostupnost pramenů a literatury, případně jiné praktické problémy)