Bezpečnostní problémy současného světa - JTB067
Anglický název: Security Issues Today
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/10, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Vyučující: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro BD_TS - 3. Ročník, LS, spec. TS}
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout JMB535_TS_Weiss_bezpecnostniproblemysoucasnosti_reader.pdf Monika Nigrinová
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)
Kurs se zabývá bezpečnostní situací Evropy, Severní Ameriky a post-sovětského prostoru. Důraz bude kladen na nové bezpečnostní hrozby, formy a reformy mezinárodní spolupráce k zajištění bezpečnosti a problémy, které státy po skončení studené války musejí intenzivně řešit.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (10.07.2019)

1) Seznámit studenty s klíčovými parametry předmětu a jeho organizaci

2) Vysvětlit hlavní atributy bezpečnostního prostředí v Evropě po skončení studené války

3) Ověřit charakter a stupeň znalostí a pochopení probírané látky

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (10.07.2019)

Povinná literatura:

Bermejo, R., Migration and Security in the EU: Back to Fortress Europe?. Journal of Contemporary European Research, vol. 5, no. 2, 2009, s. 207-224 (19 s.).

Deflem, M., Europol and the Policing of International Terrorism: Counter-Terrorism in a Global Perspective, Justice Quarterly, vol. 23, no. 3, 2006, s. 336-359 (24 s.).

EEAS, Sdílená vize, společný postup: silnější Evropa. Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. Brusel, 2016 (37 s.).

Ehrenreich Brooks, R., Failed States, or the State as Failure?, The University of Chicago Law Review, vol. 72, no. 4, 2005, s. 1159-1196 (38 s.).

Evropská rada, Bezpečná Evropa v lepším světě: Evropská bezpečnostní strategie. Brusel, 12.12.2003 (14 s.).

Faist, T., "Extension du domaine de la lutte": International migration and security before and after September 11, 2001, The International Migration Review, vol. 36, no. 1, 2002, s. 7-14 (8 s.).

Heisbourg, F., A New Security Landscape: the End of the Post-Cold War Era, Asia-Pacific Review, vol. 10, no. 1, 2003, s. 52-63 (12 s).

Cherp, A., Jewell, J., The concept of energy security: Beyond the four As. Energy Policy, vol. 75, 2014, s. 415-421 (7 s.).

Lewis, O., Conceptualizing State Counterterrorism. In: Romaniuk, S.N. et al., The Palgrave Handbook of Global Counterterrorism Policy. London: Palgrave Macmillan, 2017, s. 3-37 (35 s.).

Makinda, S.M., International Law and Security: Exploring a Symbiotic Relationship, Australian Journal of International Affairs, vol. 51, no. 3, 1997, s. 325-338 (14 s.).

Oberleitner, G., Human Security: A Challenge to International Law?, Global Governance, vol. 11, 2005, s. 185-203 (19 s.).

O'Brien, P., Counter-terrorism in Europe: the elusive search for order. European Security, vol. 25, no. 3, 2016, s. 366-384 (19 s.).

Peterson, J., All in the (Dysfunctional) Family? Transatlantic Relations after Iraq, Current History, vol. 103, no. 676, 2004, s. 355-363 (9 s.).

Smith, S.J., Gebhard, C., EU-NATO relations: running on the fumes of informed deconfliction. European Security, vol. 26, no. 3, 2017, s. 303-314 (11 s.).

Stefanova, B., The European Union as a Security Actor: Security Provision through Enlargement, World Affairs, vol. 168, no. 2, 2005, s. 51-66 (16 s.).

Van Munster, R., Logics of Security: The Copenhagen School, Risk Management and the War on Terror. Political Science Publications 10/2005, University of Southern Denmark (14 s.).

Weiss, T., Role policie a armády v Evropské unii: analýza evropské a národní úrovně s využitím případové studie České republiky. Praha: Karolinum, 2014, kapitoly 1-2 (celkem 90 s.)

Weiss, T.G., The Illusion of UN Security Council Reform, The Washington Quarterly, vol. 26, no. 4, 2003, s. 147-161 (16 s.).

 

Doporučená literatura:

Eichler, J. a kol., Evropská bezpečnost 25 let po skončení studené války. Praha, Vysoká škola ekonomická, 2016 (260 s.).

Hák, T. a kol., Environmentální bezpečnost. Praha: Ekopress, 2015 (155 s.).

Metody výuky -
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (10.02.2023)

Přednáška, samostatná práce

Výuka probíhá online - pozvánka bude umístěna včas zde  

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (10.02.2023)

A) Seminární práce v rozsahu 15 stran textu. Student diskutuje a vybírá téma v rámci konzultací s vyučujícím předmětu. Doporučuje se soustředit se na témata analyzující vybraného aktéra a jeho reakci na vybranou bezpečnostní hrozbu. Zdroje pro práci musejí obsahovat minimálně 10 různých akademických zdrojů, přičemž část z nich musí být cizojazyčná.

Práce musí mít jasnou výzkumnou otázku, která jde nad rámec popisu faktů (v ideálním případě otázka začíná slovem proč), výklad metody hledání odpovědi a závěr, v němž je výzkumná otázka zodpovězena. Práce sleduje následující strukturu:

 

1) Krátký úvod
2) Přehled debaty k tématu (co o tématu víme; v přírodních vědách často nazývané „přehled dosaženého poznání“);
3) Otázka a metodologie, tj. na co práce odpovídá a jak;
4) Popis dat, tj. provedení kroků definovaných v metodologické části;
5) Diskuse;
6) Krátký závěr.

Témata je možno a záhodno konzultovat emailem (vladimir.handl@fsv.cuni.cz) nebo osobně během konzultačních hodin.

Struktuře se budeme krátce věnovat i během přednášky.
K odevzdání emailem na adresu vladimir.handl@fsv.cuni.cz do 5. ledna. Pozdní odevzdání (do 12. ledna) znamená automaticky sníženou známku. Práce odevzdané po 12. lednu už nebudou hodnoceny. 


B) Písemná zkouška testující přehled o povinné četbě. (Během zkouškového období.)

Hodnocení:

Seminární práce max. 60 bodů; zkouška max. 40 bodů. Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018. Test i seminární práce musejí získat minimálně hodnocení E. 

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (10.02.2023)

1. Nové bezpečnostní hrozby a rizika
2. Mezinárodní právo a organizace
3. SZBP/SBOP, NATO
4. Terorismus a nefunkční státy 
5. Bezpečnost malých států, česká bezpečnostní politika  
6. Test mezinárodní bezpečnosti ve 21 století: Ruská válka proti Ukrajině - evropské a globální politické, vojenské, energetické askepty.   

Upřesnění studijní pomůcky a literatury proběhne do začátku semestru

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

Absolvování předmětů:

JMB525

JMB526

JMB527

JMB528

JMB529

JMB530