Německá otázka v evropské a světové politice - JTB054
Anglický název: German Question in International Relations and in the Czechoslovakia´s Foreign Policy
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/10, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro BD_TS - 3. Ročník, ZS, spec. SD}
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
ODKAZ NA MOODLES PRO ODEVZDÁVÁNÍ SEMINÁRNÍCH PRACÍ: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3724

Kurz se zaměří na probrání zahraničně-politických problémů spojených s uspořádáním Německa v roce 1945 a s československou zahraniční politikou vůči oběma německým státům.
Poslední úprava: Nigrin Tomáš, doc. PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je pochopení a schopnost analýzy událostí za studené války a jejich souvislosti s německou otázkou. 

Poslední úprava: Nigrin Tomáš, doc. PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019). 

 

Známkování:

A: 100-91 bodů

B: 90-81 bodů

C: 80-71 bodů

D: 70-61 bodů

E: 60-51 bodů

F: 50 bodů a méně

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK

Poslední úprava: Lochmanová Sára, Bc. (05.10.2023)
Literatura

Kučera, Jaroslav: Mírové uspořádání s Německem, Dokořán 2018.

Křen, Jan: Dvě století střední Evropy, Praha 2005 (vybrané kapitoly).
Müller - Krieger - Vollrath: Dejiny Německa, Praha 1995 (a pozdější vydání).
Pečenka - Luňák a kolektiv: Encyklopedie moderní historie, Praha 1999 (a pozdější vydání).

Poslední úprava: Nigrin Tomáš, doc. PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Metody výuky
Výuka proběhne po ZOOMu nebo MS Teams. Zapsaná studenti obdrží link před výukou na fakultní mail (bude rozesláno skrze SIS). 
Poslední úprava: Nigrin Tomáš, doc. PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

Ukončení předmětu:

Předmět bude zakončen ústní zkouškou (cca 20 minut) skládající se ze dvou částí:

a) Otázky k seminární práci a širšímu kontextu tématu,

b) Otázky vztahující se k tématu kurzu (viz níže okruhy v sylabu).

V případě nesplnění části a) ústní zkoušky nebude možné ve zkoušce pokračovat a ani ji opakovat. Část b) je možné opakovat. Zkouškové termíny budou vypsány rovnoměrně v lednu a v únoru. Celkem budou vypsány čtyři termíny s dostatečnou kapacitou.

Podmínkou pro splnění studijních povinností je odevzdání 15-ti stránkové seminární práce na témata jednoho z probíraných okruhů (viz níže sylabus). Práce je nutné odevzdat tak, aby byly v tištěné podobě DORUČENY do moodlu minimálně 8 dní před termínem konání zkoušky. Dále nahrát jako wordový dokument do aplikace Moodles (https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3724). Platí zásada "jednoho čtení". Nevyhovující práce není možné opravit.

Poslední úprava: Nigrin Tomáš, doc. PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Sylabus

Německá otázka:
1. okupace
2. demilitarizace - hosp. demilitarizace
3. denacifikace
4. potrestání válečných zločinců
5. hospodářská a politická demokratizace
6. váleční zajatci
7. utečenci/beženci/DP
8. transfer německého obyvatelstva
9. reparace a restituce
10. územní otázka
11. politická jednota a struktura Německa
12. hospodářská jednota
13. zajištění životní úrovně
14. spojenecká kontrola
15. omezení průmyslové výroby
16. kontrola Porýní
17. Berlín
18. mírová smlouva

Československá zahraniční politika vůči oběma německým státům. Nejvýznamnější smlouvy, zahraničně-politické přístupy.

Poslední úprava: Nigrin Tomáš, doc. PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Vstupní požadavky

Pro úspěšné složení kurzu je třeba mít splněné všechny prerekvizitní povinnosti.

Poslední úprava: Nigrin Tomáš, doc. PhDr., Ph.D. (20.09.2023)