Soudobé dějiny německy mluvících zemí - JTB049
Anglický název: Contemporary History of the German Speaking Countries
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/10, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Korekvizity : {Skupina korekvizit pro BD_TS - 2. Ročník, LS, obě specializace}
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro BD_TS - 2. Ročník, LS, obě specializace}
Neslučitelnost : JTB016
Ve slož. prerekvizitě: JTB053, JTB055, JTB057
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (09.02.2022)
MOODLE PŘEDMĚTU https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3038#section-0


Kurz bude zaměřen především na vývoj německé a rakouské politiky a společnosti od II. Světové války do konce 20. století. Vedle klíčových politických událostí/mezníků (vznik SRN a NDR roku 1949, východoněmecké povstání 1953, konec okupačního statutu SRN a Rakouska 1955, vláda velké koalice SRN 1966-69, Pád Berlínské zdi 1989 a sjednocení Německa 1990) půjde o proměny hospodářské a sociokultuní situace všech tří států od poválečné krize přes západoněmecký hospodářský zázrak 50/60. let až k problémům po konci studené války.


Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (09.02.2022)

Cílem předmětu je seznámení se soudobými dějinami německy mluvících zemí po roce 1945, procvičení a prohloubení znalostí.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (09.02.2022)

Studijní literatura:

Povinná literatura:

Wolfrum Edgar: Zdařilá demokracie. Dějiny Spolkové republiky Německo od jejích počátků až po dnešek, Praha 2008, ISBN 978-80-87029-43-5  

Veber V. a kol., Dějiny Rakouska. Praha, NLN 2002, s. 531-603, isbn ISBN 80-7106-491-2  (po roce 1945)

 

Doporučená literatura:

Křen J., Dvě století střední Evropy. Praha, Argo 2005, s. 465-534, 535-554, 576-613, 712-738, 776-812, 856-864, 890-904, 911-914, 959-964, 999-1008, isbn 80-7203-612-2

Müller, Helmut - Krieger, Karl Friedrich - Vollrath, Hanna, a kol. Dějiny Německa. 2. dopl. vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 609 s. ISBN 80-7106-712-1.Studijní pomůcky - je možné je využít pro vypracování seminárních prací:

Elektronický reader:

Broszat M., Plädoyer für eine Historisierung des NS
Aly G., Hitlers Volksstaat
Overy R., Rationalization and the Production Miracle
Boelcke W., Wirtschaftliche Aufbau Nachkriegsdeutschland
Sozialstructur und soziale Schichtung in der Bundesrepublik Deutschland
Schildt A., Moderne Zeiten
Die Kultur der fünfziger Jahre
Von Zusammenwachsen einer Gesellschaft
Prinz M., Demokratische Stabilisierung
Die Kultur der siebziger Jahre
Österreichosche Geschichte 1890-1990. Hg. Herwig Wolfram

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (09.02.2022)

Přednáška spojená s konzultovanou domácí přípravou (seminární práce). Přednáška proběhne na platformě ZOOM: https://cesnet.zoom.us/u/actbgpn7Yt (záznam bude k dispozici na stránce moodle).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (09.02.2022)

VŠECHNY TERMÍNY PROBĚHNOU FORMOU DISTANČNÍHO ZKOUŠENÍ, KTERÉ PROBĚHNE PO PLATFORMĚ ZOOM. STUDENT SI ZAPÍŠE KONKRÉTNÍ ČAS V NABÍDCE SIS A PŘIPOJÍ SE K ZOOM MEETINGU. TERMÍNY PRO ODEVZDÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE NEZMĚNĚNY. STAČÍ JEN ODEVZDÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE DO MOODLU PŘEDMĚTU. NENÍ TŘEBA JÍ ZASÍLAT POŠTOU.

 

Ukončení předmětu:

Předmět bude zakončen ústní zkouškou (cca 20 minut) skládající se ze dvou částí:

a) Otázky k seminární práci a širšímu kontextu tématu,

b) Otázky určené losem a vztahující se k tématu kurzu (viz níže).

V případě nesplnění části a) ústní zkoušky nebude možné ve zkoušce pokračovat a ani ji opakovat. Část b) je možné opakovat. Zkouškové termíny budou vypsány v květnu a červnu. V září bude vypsán POUZE opravný termín.

Seminární práce musí být odevzdána minimálně 10 dní před konáním zkoušky elektronicky odevzdána skrze moodle předmětu. 

Porobnosti o seminární práci:

- Rozsah seminární práce - 10 stran (počítáno bez poznámkového aparátu a seznamu použitých zdrojů)

 

Struktura:

1. úvod, ve kterém bude popsána zkoumaná otázka a postup, jakým způsobem bude zpracována;

2. zhodnocení pramenů a literatury (max 1 strana, min. 0,75 strany);

3. hlavní část;

4. závěr;

5. seznam pramenů a literatury.

 

Práce bude čerpat minimálně z pěti RELEVANTNÍCH zdrojů / článků a bude vybavena poznámkovým aparátem. Zdroje typu wikipedie či nejrůznějších vypracovaných maturitních otázek nebudou uznány.

 

Výběr tématu:

- student si vybere jedno téma z okruhů níže. Zároveň může student navrhnout sám téma v rámci tématického okruhu předmětu. Toto je nutné si předem nechat odsouhlasit vyučujícím (mailem na tomas.nigrin@fsv.cuni.cz).

 

Zkušební okruhy k části b) ústní zkoušky (a zároveň možná témata seminárních prací):

Základní charakteristiky západoněmeckého ústavního systému.

Základní charakteristiky rakouského ústavního systému.

Poválečná hospodářská obnova a hospodářský zázrak v SRN 50. a 60. let.

Výstavba sociálně tržního hospodářství a sociálního státu.

Od okupace k suverenitě - zahraničně-politické postavení SRN od roku 1949 do roku 1955.

Cesta ke státní smlouvě v Rakousku - 1945-1955 - základní aspekty politického vývoje.

Hlavní zásady německo-německé politiky v letech 1949-1989.

Od Hallsteinovy doktríny k Ostpolitik - západoněmecká zahraniční politika od roku 1955 do konce 70. Let.

Brandtova Ostpolitik a změny vztahů SRN s východoevropskými státy (včetně NDR).

Osobnosti západoněmecké poválečné politiky - Konrad Adenauer a Willy Brandt (základní srovnání politické kariéry, politického přístupu a jejich politického programu).

Léta šedesátá - čas proměn západoněmecké společnosti a politiky.

Kreiskyho éra (Rakousko).

Velká koalice v SRN 1966-1969.

Sociálně liberální koalice v SRN v 70. letech

Konzervativní obrat - SRN Helmuta Kohla 1982-1998.

Hlavní problémy hospodářského a sociálního vývoje SRN v 70. a 80. letech.

NDR na cestě k socialismu a Ulbrichtova éra.

Smutný korunní princ Honecker.

SRN a NDR v systému mezinárodních vztahů 70. a80. let.

Mezinárodní pozice Rakouska a Waldheimova aféra.

Sjednocení Německa 1989-1990: předpoklady a průběh.

 

Celkový výkon studentů je hodnocen na úrovni 0 % až 100 %. Klasifikace A-F je pak následující:

 • 91 % a více        =>          A
 • 81-90 %             =>          B
 • 71-80 %             =>          C
 • 61-70 %             =>          D
 • 51-60 %             =>          E
 • 0-50 %               =>          F
 • A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
 • B – velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
 • C – dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
 • D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
 • E – dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)

F – nedostatečně, neprospěl/a (je zapotřebí značné množství další práce).