PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní vztahy po roce 1990 - JTB040
Anglický název: International Relations after 1990
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/10, Zk [HT]
Počet míst: 50 / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: JTB049, JTB050, JTB051, JTB058, JTB059, JTB060
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (21.02.2022)
Kurz se zabývá proměnami mezinárodního systému a světové politiky od skončení studené války do současnosti. Zvláštní pozornost je věnována postavení Spojených států resp. Západu v novém mezinárodním řádu, konceptu "střetu civilizací", vzestupu nezápadních aktérů a problematice globalizace. Kurz posluchačům zároveň nabídne uvedení do teorie mezinárodních vztahů.

V LS 2022 předmět probíhá plně online prostřednictvím platforem Moodle (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=731, klíč MV90) a Zoom.

Link na úvodní přčdnášku (pátek 25. 2. 2022, 17:00):
https://cesnet.zoom.us/j/92277088920

Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (07.02.2022)

Cílem kurzu je poskytnout studentům oboru Teritoriální studia (distanční studium) pojmový, koncepční a faktografický základ pro poučenou reflexi vývoje mezinárodních vztahů od konce studené války do současnosti a následně ověřit stupeň znalostí a pochopení látky.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (24.02.2022)

Studijní literatura

 

a) základní studijní literatura

 

Drulák P., Teorie mezinárodních vztahů, Praha: Portál, 2010, 220 s., ISBN 978-80-7367-721-3

 

b) povinná četba - reader (celkem 439 stran)

 

Okruh 1 – Nástin vývoje mezinárodních vztahů od konce bipolarity. Klíčové mezníky. Očekávání na úsvitu nové éry

 

01 Cox M., „From the end of the cold war to a new world dis-order?“, in Baylis J., Smith S. a Owens P., The Globalization of World Politics. An introduction to international relations, Oxford: Oxford University Press, 2020 (8. vydání), s. 70-83

 

02 Mearsheimer J., „Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War“, International Security 15:1 (1990), 5-56

 

03 Barber B., „Jihad vs. McWorld“, The Atlantic Monthly, March 1992, 53-65

 

 

 

Okruh 2 – Proměny postavení USA v mezinárodních vztazích po skončení studené války. Mezinárodní bezpečnost

 

04 Brzezinski Z., Volba - globální nadvláda nebo globální vedení, Praha: Mladá fronta 2004, s. 13-57

 

05 Zakaria, F., Postamerický svět, Praha: Academia, 2010, s. 15-49

 

06 Zakaria F., Postamerický svět, Praha: Academia, 2010, s. 179-213

 

 

Okruh 3 – „Střet civilizací“?

 

07 Huntington S., „The Clash of Civilisations?“ Foreign Affairs 72/3 (Summer 1993)

 

08 Barša P., Západ a islamismus. Střet civilizací, nebo dialog kultur? Brno: CDK, 2001, s. 52-69

 

09 Barša P., „Konec západní výjimečnosti: střet civilizací a otázka sekularizace“, in Horký-Hlucháň O. a Profant T. (eds.), Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti (Praha: ÚMV, 2015), 156-169

 

 

Okruh 4 – Vyzyvatelé americké hegemonie? Evropa, Čína, BRICS

 

10 Hoder L., Transatlantické vztahy v době krize. Hegemonie USA a emancipace Evropy, Brno: Masarykova univerzita 2009, s. 73-115

 

11 Zakaria F., Postamerický svět, Praha: Academia, 2010, s. 80-111

 

12 Hurrell, A., „Rising powers and the emerging global order“, in Baylis J., Smith S. a Owens P., The Globalization of World Politics. An introduction to international relations, Oxford: Oxford University Press, 2020 (8. vydání), s. 84-99

 

 

Okruh 5 – Za hranicemi státocentrické perspektivy

 

13 Friedman T., Horký, zploštělý a přelidněný. Proč potřebujeme zelenou revoluci, Praha: Academia, 2010, s. 39-65

 

14 McGrew A., „Globalization and global politics“, in Baylis J., Smith S. a Owens P., The Globalization of World Politics. An introduction to international relations, Oxford: Oxford University Press, 2020 (8. vydání), s. 19-34

 

 

Okruh 6 – Budoucnost liberálního mezinárodního řádu (?)

 

15 Ikenberry J., „The end of liberal international order“, International Affairs 94:1 (2018), 7-23

 

16 Mearsheimer J., „Bound to Fail. The Rise and Fall of the Liberal International Order“, International Security 43:4 (2019), 7-50

 

 

 

b) doporučená literatura doplnit aktualizovat

 

Barša P. a Císař O., Anarchie a řád ve světové politice. Kapitoly z teorie mezinárodních vztahů, Praha: Portál, 2008, 551 s., ISBN 978-80-7367-094-8

 

Baylis J., Smith S., Owens P., The Globalization of World Politics. An introduction to international relations, Oxford: Oxford University Press, 2020 (8. vydání), ISBN-13: 978-0198825548

 

Friedman T., Horký, zploštělý a přelidněný. Proč potřebujeme zelenou revoluci, Praha: Academia, 2010, 474 s., ISBN 978-80-200-1881-6

 

Fukuyama F., „The end of history?“, The National Interest, Summer 1989, 27s.

 

Fürst R. (ed.), Vzestup Indie a Číny: přichází asijské století? Praha: UMV 2011, 225 s., ISBN 978-80-86506-84-5

 

Jorgensen K., What is International Relations (Bristol University Press, 2021), 202 s., ISBN 9781529210989,  online (ukaz.cuni.cz)

 

Kagan R., Labyrint síly a ráj slabosti: Amerika, Evropa a nový řád světa, Praha: Nakladatelství lidové noviny, 2003, 140 s., ISBN 80-7106-655-9

 

Kissinger H., Uspořádání světa: státní zájmy, konflikty a mocenská rovnováha, Praha: Prostor, 2016, ISBN 978-80-7260-335-0

 

Krejčí, O. Mezinárodní politika, Praha: Ekopress, 2021 (6. vydání), 804 s., ISBN 978-80-8786-563-7, včetně Slovníku základních pojmů

 

Makariusová R., Globální vládnutí a nestátní aktéři, Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, ISBN 978-80-7380-570-8.

 

Nálevka V., Budil, I. et al., Střet civilizací? dominance Západu, anebo dialog světových kultur, Praha: ELK 2002, 186s., ISBN 80-86316-31-9

 

Piknerová L. a Šanc D., Nové mocnosti globálního Jihu: Čína, Indie, Brazílie, Jihoafrická republika a Indonésie v mezinárodním systému, Praha: Dokořán, 2014, ISBN 978-80-7363-679-1

 

Veselý Z., Mezinárodní vztahy v zrcadle dějin (Aleš Čeněk 2020), 666 s., ISBN 978-80-7380 792-4

 

Zakaria F., Budoucnost svobody: neliberální demokracie v USA i ve světě, Praha: Academia, 2005, 363s., ISBN 80-200-1374-1

 

Zakaria, F., Postamerický svět, Praha: Academia, 2010, 249 s., ISBN 978-80-200-1852-6

 

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (21.02.2022)

Úvodní bloková přednáška s výkladem klíčových pojmů a uvedením do teoretické reflexe MV (online prostřednictvím platformy Zoom) + aktivní samostudium založené na studijní opoře. Individuální konzultace. Ověření znalostí a pochopení látky formou online testu a písemné práce.

Link na úvodní přčdnášku (pátek 25. 2. 2022, 17:00):
https://cesnet.zoom.us/j/92277088920

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (07.02.2022)

Podmínky pro splnění studijních povinností

 

Studium je ověřováno formou seminární práce v rozsahu 20 000 znaků na předem dohodnuté téma (zadání práce, formální požadavky a další doporučení upřesňuje samostatný dokument přístupný prostřednictvím platformy Moodle), pohovoru nad touto prací a závěrečného testu.

 

1. Studenti se povinně účastní úvodní blokové přednášky. Ta proběhne v pátek 25. 2. 2022 od 17:00 do 19:50 online formou. Omluvenky ze závažných důvodů je možné akceptovat výhradně předem, e-mailem na adresu jan.vaska@fsv.cuni.cz. Účast na tutoriálu 8. 4. 2022 a využití možnosti individuálních konzultací v průběhu semestru jsou doporučené, ale nepovinné.

 

2. Studenti jsou povinni v rámci samostudia průběžně číst zadané texty (reader) a do 31. 5. 2022 (24:00) odevzdat prostřednictvím Moodlu jednu písemnou práci (buď reflexi jednoho či více textů zařazených do readeru nebo analýzu některého z v těchto textech diskutovaných témat či událostí) v rozsahu 20.000 znaků (čistého textu, bez započtení poznámkového aparátu, tolerance +- 10 %).

 

Opožděné odevzdání bude progresívně penalizováno (3 % za každý započatý týden; práce budou přijímány pouze do 21. 6. 2022; po tomto termínu nebude splnění předmětu možné) (50 % celkové známky, student/ka musí získat nejméně 25,5 bodů z 50).

 

Studenti s vyučujícím povinně konzultují zamýšlené téma seminární práce, a to nejpozději do 30. 4. 2022 (24:00) prostřednictvím úkolu v Moodlu.

 

3. Předmět je ukončen písemným testem (online, kombinace otázek typu multiple choice a otevřených otázek), který ověří orientaci posluchačů v základních událostech, pojmech a konceptech studované problematiky v rozsahu povinné četby a látky probrané na úvodní přednášce (50 % celkové známky, student/ka musí získat nejméně 25,5 bodů z 50).

 

 

Bodové hodnocení:

 

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).

 

91-100 bodů               výtečně (A)

81-90 bodů                 velmi dobře (B)

71-80 bodů                 dobře (C)

61-70 bodů                 uspokojivě (D)

51-60 bodů                 dostatečně (E)

0-50 bodů                   nedostatečně, neprospěl/a (F)

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (07.02.2022)

1) Úvodní bloková přednáška: organizace kurzu, klíčové pojmy

2) Nástin vývoje mezinárodních vztahů od konce bipolarity. Mezníky – procesy – scénáře.

3) Proměny postavení USA v mezinárodních vztazích po skončení studené války. Mezinárodní bezpečnost

4) „Střet civilizací“?

5) Vyzyvatelé americké hegemonie? Evropa, Čína, BRICS

6) Za hranicemi státocentrické perspektivy

7) Budoucnost liberálního mezinárodního řádu?

8) Uvedení do teorie mezinárodních vztahů

 

 

Harmonogram předmětu v LS 2022

 

Úvodní bloková přednáška: 25. 2. 2022, 17:00-19:50, online

Tutoriál k odkazování a seminárním pracím: 8. 4. 2022, 17:00-17:45, online

Konzultace tématu seminární práce: nejpozději do 30. 4. 2022, 24:00 (Moodle).

Termín pro odevzdání seminárních prací: 31. 5. 2022, 24:00 (Moodle). 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK