PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metodologie area studies - JTB037
Anglický název: Area Studies Methodology
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/10, Zk [HT]
Počet míst: 50 / neurčen (140)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jan Hornát, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jan Hornát, Ph.D.
Neslučitelnost : JTB003
Ve slož. prerekvizitě: JTB049, JTB050, JTB051, JTB058, JTB059, JTB060
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)
Kurz seznámí studenty s oborem teritoriální studia, jeho teoretickým a metodologickým vymezením, hlavními problémy, které jsou předmětem akademických diskusí v oboru i možnými tématy pro další výzkum.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

Seznámit studenty s tím, co v rámci teritoriálních studií vyučující považuje za klíčové pojmy a koncepty.

Vysvětlit studentům specifické rysy práce se zdroji v rámci teritoriálních studií a základní přístupy v metodologii oboru.

Vyložit studentům formou "aplikačních ukázek", jak a k čemu lze věci v kursu vyučované využít při řešení konkrétních výzkumných problémů jak v rámci jeho vlastní tématiky, tak i mimo ni.

Po absolvování předmětu tedy budou studenti mít základní přehled o oboru teritoriální studia a o základních teoretických a metodologických přístupech tohoto oboru. Získají schopnost formulovat relevantní vědecké problémy a zasadit je do odpovídajícího kontextu. Budou se též rámcově orientovat v oborech příbuzných a budou schopni jednak využívat jejich vědeckých metod a přístupů, ale zároveň též specifikovat jejich využití v kontextu teritoriálních studií. Součástí kurzu bude i představení tzv. velkých akademických debat, a to jak v rámci sociálních věd obecně, tak i v rámci klíčových souvisejících oborů.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. (10.04.2020)

Seznam povinných textů k závěrečné zkoušce je uveden u požadavků na zkoušku.

 

 

Další doporučená literatura k souvisejícím tématům:

 • Bell, Daniel: Kulturní rozpory kapitalismu, Slon, 1999, S7-55c
 • Bell, Daniel: Beyond liberal democracy : political thinking for an East Asian context, Princeton University, 2006, P1-746. 
 • Dalby, Simon. "Imperialism, Domination, Culture: The Continued Relevance of Critical Geopolitics" Geopolitics 13.3 (2008). http://www.informaworld.com/10.1080/14650040802203679
 • Andrés Rodríguez-Pose and Riccardo Crescenzi: Mountains in a flat world: why proximity still matters for the location of economic activity, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 2008, 1, 371-388.
 • Frederick van der Ploeg and Steven Poelhekke: Globalization and the rise of mega-cities in the developing world, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 2008, 1, 477-501.
 • Giovanna Zincone and John Agnew: The Second Great Transformation: The Politics of Globalisation in the Global North, Space & Polity, Vol. 4, No. 1, 5? 21, 2000.
 • Vinci, Anthony: Anarchy, Failed States, and Armed Groups: Reconsidering Conventional Analysis, International Studies Quarterly (2008) 52, 295-314.
 • David Scott: The Great Power ?Great Game? between India and China: ?The Logic of Geography?, Geopolitics, 13:1-26, 2008.
 • Geároid O Tuathail: The Postmodern Geopolitical Condition: States, Statecraft, and Security at the Millenium, Annals of the Association of American Geographers, Vol.90, No.1.(March, 2000), pp. 166-178.
 • Stuart Elden: Terror and Territory, Antipode, Volume 39, Number 5, November 2007 , pp. 821-845
 • Philippe Le Billon: The Geopolitical economy of 'resource wars', Geopolitics, Volume 9, Number 1, March 2004 , pp. 1-28(28).
 • Hayford, Alison: The Geography of Women: An Historical Introduction" Antipode. Volume 6, Issue 2, 1974, pp. 1-19.
 • Matthew Sparke, Political geography: political geographies of globalization III - resistance, Progress in Human Geography (2008) pp. 1-18.
 • Saskia Sassen: Regulating Immigration in a Global Age: A New Policy Landscape, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 570, Dimensions of Globalization. (Jul., 2000), pp. 65-77.
 • Tom De Luca and John Buell: Free Trade: A Paradox for Democracy, New Political Science, Volume 28, Number 4, December 2006.
 • Gerry Kearns: Naturalising Empire: Echoes of Mackinder for the Next American Century? Geopolitics, Volume 11, Number 1 / Spring 2006, Pages: 74 - 98.
 • Gertjan Dijkink: When Geopolitics and Religion Fuse: A Historical Perspective, Geopolitics, Volume 11, Number 2 / Summer 2006, Pages: 192 - 208.
 • Luiza Bialasiewicz: 'The Death of the West': Samuel Huntington, Oriana Fallaci and a New 'Moral' Geopolitics of Births and Bodies, Geopolitics, Volume 11, Number 4 / Winter 2006, Pages: 701 - 724.
 • L. Cabada, M. Kubát a kol. Úvod do studia politické vědy. 2. rozšířené a doplněné vydání. Eurolex Bohemia, Praha 2004.
 • S. Čmejrková, F. Daneš, J. Světlá. Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.
 • M. Duverger. Introduction to the Social Sciences. Allen&Urwin, London 1961.
 • U. Eco. Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997.
 • V. Gonda. Jako napsat a úspešně obhájiť diplomovů prácu. Elita, Bratislava 2003.
 • A., C. Isaak. Scope and Methods of Political Science. The Dorsey Press, Chicago 1984.
 • V. Knapp. Vědecká propedeutika pro právníky. Eurolex Bohemia, Praha 2003.
 • D. Marsch, G. Stoker (eds.). Theory and Methods in Political Science. Macmillan Press, London 1995.
 • R. Papík. Naučte se číst. Grada, Praha 1992.
 • B., G. Peters. Comparative Politics. Theory and Methods. Macmillan Press, London 1998.
 • B. Říchová, Přehled moderních politologických teorií. Empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě. Portál, Praha 2000.
 • J. Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005.
 • Z. Šesták. Jak psát a přednášet o vědě. Academia, Praha 2000.
 • M. Weber. K metodológii sociálnych vied. Pravda, Bratislava 1983.
 • Barnes, R.: Successful study for degrese. London: Routledge 1997.
 • Beneš, Z.: Historický text a historická kultura. Praha: Karolinum 1995.
 • Burton, G, Jirák, J.: Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal 2001.
 • Carr, E. H.: Co je historie? Praha: Svoboda 1967.
 • Ferguson, N. a kol.: Virtuální dějiny: historické alternativy. Praha: Dokořán 2001.
 • Hagen, L.: Informační kvalita a její měření. In: Schulz, W. et al. (ed.) : Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum 2005, s. 51-69.
 • Hlaváček, I. a kol.: Vademecum pomocných věd historických. Jinočany : H&H 1997.
 • Hubík, S.: Sociologie vědění. Praha: Sociologické nakladatelství: 1999.
 • Kempf, W.: Manipulierte Wirklichkeiten. In: Kempf, W. (ed.): Manipulierte Wirklichkeiten: Medienpsychologische Untersuchungen der bundesdeutschen Presseberichterstattung im Golfkrieg. Münster: Lit 1994, s. 3-27.
 • Král, M.: Věda a "krize objektivity". In: Nosek, J., Stachová, J. (eds.): Realismus ve vědě a filosofii : sborník příspěvků. Praha: Filosofia 1995.
 • Kuhn, T. S.: Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh 1997. (event. + sekundární literatura: Sardar, Z.: Thomas Kuhn a vědecké války. Praha: Triton 2001)
 • Lyotard, J. F.: O postmodernismu: postmoderno vysvětlované dětem : postmoderní situace. Praha: Filozofický ústav Akademie věd České republiky 1993.
 • Mauch, J., E.: Guide to the successful thesis and dissertation : a handbook for students and fakulty. New York: Dekker 1998.
 • Moore, Barrington, Jr.: Social origins of dictatorship and democracy : lord and peasant in the making of the modern world / ; with a new foreword by Edward Friedman and James C. Scott, Boston : Beacon Press, 1993., P1-182
 • Nietzsche, F. : O užitku a škodlivosti historie pro život. In: Nietzsche, F.: Nečasové úvahy I. Praha: Mladá fronta 1992, s. 83 - 165.
 • Nosek, J. (ed.): Konvence ve vědě a filosofii : sborník příspěvků. Praha: Filosofia 2000.
 • Nosek, J., Stachová, J. (eds.): Realismus ve vědě a filosofii : sborník příspěvků. Praha: Filosofia 1995.
 • Pokorný, J.: Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Brno : Akademické nakladatelství CERM 2004.
 • Popper, K.: Bída historicismu. Praha: Oikoymenh 1994.
 • Rampolla, M. L.: A pocket guide to writing history. Boston : Bedford/St. Martin's 2001.
 • Sedlák, J.: Úvod do práce s informacemi. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity 1996.
 • Spousta, V.: Vádemékum autora odborné a vědecké práce. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta 2000.Šaradín, P.: Historické proměny pojmu ideologie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2001.
 • Šimek, D., Kubátová, H.: Od abstraktu do závěrečné práce : jak psát (a možná i napsat) závěrečnou práci ve společenskovědních oborech. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta 2002.
 • Štefek, K.: Úvod do studia historie. Hradec Králové: Gaudeamus 2000.
 • Scherer, H.: Úvod do metody obsahové analýzy. In: Schulz, W. et al. (ed.) : Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha : Karolinum 2005, s. 29-50.
 • Weber, M.: "Objektivita" sociálněvědního a sociálněpolitického poznání. In: Weber, M.: Metodologie, sociologie a politika (výbor usp. M. Havelka). Praha: Oikoymenh 1998, s. 7-65.
 • Weber, M.: Smysl "hodnotové neutrality" v sociologických a ekonomických vědách. Tamtéž, s. 64 -108.
 • Szanton, David L., The Politics of Knowledge: Area Studies and the Disciplines, University of California Press, 2004.
 • Žižek, Slavoj: Podkova nade dveřmi : výbor z textů, Praha, Akademie výtvarných umění, 2009, P1-101.
Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Jan Hornát, Ph.D. (09.02.2022)

Přednáška, čtení podkladových textů na každý týden.

Přednáška proběhne na platformě ZOOM 25.3.2022 v čase 17:00 - 19:50: https://cesnet.zoom.us/j/5724793073

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jan Hornát, Ph.D. (27.05.2022)

Odkaz na kurz v Moodle, kde se bude odevzdávat test i práce:

 

https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3005

 

 

Seminární práce z oboru teritoriální studia 50%


Práce zpracuje a analyzuje jeden z následujících konceptů/témat v rámci konkrétního teritoriálního kontextu a v jasně ohraničeném časovém úseku.

Témata/koncepty:

 • populismus
 • polarizace
 • identita
 • národ
 • demokracie
 • suverenita
 • technologie
 • hospodářská politika
 • kulturní válka

Příklad: Polarizace amerického politického systému od konce studené války. Projevy populistické politiky ve Francii v letech 2011-2018. Hospodářská politika a neoliberalismu v Československu v 90. letech 20. století.


Minimální rozsah: 15 normostran (27 000 znaků) 

Seminární práce se odevzdává v systému Turnitin.

Do systému se přihlásíte na https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/turnitin/ použitím svého loginu a hesla do SIS. V systému najděte kurz Metodologie Area Studies (ID 33576983), enrollment key je "MAS2022". Svoji práci nahrajte k úkolu Seminární práce.

Deadline pro vložení Seminární práce: 10. duben, 2022. Za každý započatý den pozdního dodání se připočítá sankce -2 body/1 den.

 

 

Závěrečný test 50%

Závěrečný test bude probíhat na dálku. V den zkoušky obdrží student zadání a bude mít 48 hodin na jeho vypracování. Vypracovaný test vloží do Turnitinu: Do systému se přihlásíte na https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/turnitin/ použitím svého loginu a hesla do SIS. V systému najděte kurz Metodologie Area Studies (ID 33576983), enrollment key je "MAS2022". Svoji práci nahrajte k úkolu "Závěrečný test - termín XY".

 

Povinná literatura k závěrečnému testu:

1. Okruh A. Proč area studies?

1.1. Szanton, David L., The Politics of Knowledge: Area Studies and the Disciplines, University of California Press, 2004. Introduction.

1.2. Bruce Cumings: Boundary Displacement: Area Studies and International Studies during and after the Cold War, Bulletin of Concerned Asia Scholars, Vol. 29, 1997, k dispozici na:

http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/cumings2.htm.

1.3. Edward Said: Orientalism, Vintage Books, 1979, Introduction (pp.1-31).

2. Okruh B. Ekonomické souvislosti area studies

2.1. Dani Rodrik: Sense and Nonsense in the Globalization Debate, Foreign Policy, No. 107. (Summer, 1997), pp. 19-37.

2.2. James L. Watson: Golden Arches East. Stanford University Press, 1997. Introduction.

2.3. Thomas Friedman: The Lexus and the Olive Tree, Anchor Books, 2000, The New System.

2.4. International Energy Agency: World Energy Outlook, 2017, Executive Summary, https://www.iea.org/weo2017/

3. Okruh C. Kultura, civilizace a migrace v rámci area studies

3.1. Samuel Huntington: The Clash of Civilizations, Foreign Affairs, 1993.

3.2. Edward Said: Clash of Ignorance. Reply to Huntington, oba zdroje z Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby and Paul Routledge: The Geopolitics Reader, 2nd Edition, Routledge, 2006.

3.3. Reiner Munz: Demography and Migration. Outlook for the 21st century. Migration Policy Institute, 2014.

4. Okruh D. Nacionalismus a mezinárodní politika v rámci area studies

4.1. Benedict Anderson: Fictional Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, 1991, Introduction (pp.1-9), The Origins of National Consciousness (pp. 37-47).

4.2. Graeme Wood, Limbo World, Foreign Policy, January/February 2010.

4.3. Guillermo O'Donnell a Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions anout Uncertain Democracies (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986), kapitoly 1, 2 a 3 (str. 3-36).

5. Okruh E. Geografie a area studies

5.1. Ricardo Hausmann: Prisoners of Geography. Foreign Policy, January, 1999.

5.2. Postel, Sandra L; Wolf, Aaron T.: Dehydrating conflict. Foreign Policy 126 (Sep/Oct 2001): 60-67.

5.3. Robert D. Kaplan: Revenge of Geography, Foreign Policy, 2009.

 

Hodnocení:

 • 91% a více         =>         A
 • 81-90%             =>            B
 • 71-80%             =>            C
 • 61-70%             =>            D
 • 51-60%             =>            E
 • 0-50%               =>           F

 

Doporučená literatura:

Jutta Weldes: Constructing National Interests, Borderline, 1999. Introduction

Ian Morris: Why the West Rules - For Now. Farar, Straus and Giroux, 2011. Conclusions.

David Graeber: On Bullshit Jobs - available at: http://libcom.org/library/phenomenon-bullshit-jobs-david-graeber

Phillip Longman: Think Again: Global Aging, Foreign Policy, October 2010.

Noam Chomsky: Understanding Power (edited by Peter J. Mitchell and John Schoeffel), Vintage, 2003. Part1: Democracy and Capitalism, Part 3: Education

Slavoj Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, Verso, 2009. It´s Ideology, Stupid!

Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe (vybrané pasáže): "Philosophical Method Of The Americans", http://xroads.virginia.edu/~HYPER/DETOC/ch1_01.htm a "Some Reflections On American Manners" http://xroads.virginia.edu/~HYPER/DETOC/ch3_14.htm

Martin Hollis and Steve Smith: Explaining and Understanding International Relations, Clarendon Paperbacks, 1991. Introduction (pp.1-15)

Roman Krznaric: The Power of Outrospection - http://www.thersa.org/events/rsaanimate/animate/power-of-outrospection

Gary Colombo, Robert Cullen, Bonnie Lisle (eds.), Rereading America. Cultural Contexts for Critical Thinking and Writing, Bedford/St.Martin´s, 2011, Chapter 5 True Women and Real Men

Volker Boege, Anne Brown, Kevin Clements, and Anna Nolan, On Hybrid Political Orders and Emerging States: State Formation in the Context of ‘Fragility’, Berghof Research Centre for Constructive Conflict Management, Berlin, 2008.

TED Talk: Joseph Nye on global power shifts - http://www.ted.com/talks/joseph_nye_on_global_power_shifts.html

TED Talk: Benedetta Berti: The surprising way groups like ISIS stay in power - https://www.ted.com/talks/benedetta_berti_the_surprising_way_groups_like_isis_stay_in_power

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. (09.04.2021)

Odkaz na kurz v Moodle, kde jsou i texty ke stažení i kontrolní otázky.

 

https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3005

 

 

 

 

Předmět pokrývá pět hlavních tematických okruhů, ke každému z nich jsou povinné texty:

1. Okruh A. Proč area studies?

1.1. Szanton, David L., The Politics of Knowledge: Area Studies and the Disciplines, University of California Press, 2004. Introduction.

1.2. Bruce Cumings: Boundary Displacement: Area Studies and International Studies during and after the Cold War, Bulletin of Concerned Asia Scholars, Vol. 29, 1997, k dispozici na:

http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/cumings2.htm.

1.3. Edward Said: Orientalism, Vintage Books, 1979, Introduction (pp.1-31).

2. Okruh B. Ekonomické souvislosti area studies

2.1. Dani Rodrik: Sense and Nonsense in the Globalization Debate, Foreign Policy, No. 107. (Summer, 1997), pp. 19-37.

2.2. James L. Watson: Golden Arches East. Stanford University Press, 1997. Introduction.

2.3. Thomas Friedman: The Lexus and the Olive Tree, Anchor Books, 2000, The New System.

2.4. International Energy Agency: World Energy Outlook, 2017, Executive Summary, https://www.iea.org/weo2017/

3. Okruh C. Kultura, civilizace a migrace v rámci area studies

3.1. Samuel Huntington: The Clash of Civilizations, Foreign Affairs, 1993.

3.2. Edward Said: Clash of Ignorance. Reply to Huntington, oba zdroje z Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby and Paul Routledge: The Geopolitics Reader, 2nd Edition, Routledge, 2006.

3.3. Reiner Munz: Demography and Migration. Outlook for the 21st century. Migration Policy Institute, 2014.

4. Okruh D. Nacionalismus a mezinárodní politika v rámci area studies

4.1. Benedict Anderson: Fictional Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, 1991, Introduction (pp.1-9), The Origins of National Consciousness (pp. 37-47).

4.2. Graeme Wood, Limbo World, Foreign Policy, January/February 2010.

4.3. Guillermo O'Donnell a Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions anout Uncertain Democracies (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986), kapitoly 1, 2 a 3 (str. 3-36).

5. Okruh E. Geografie a area studies

5.1. Ricardo Hausmann: Prisoners of Geography. Foreign Policy, January, 1999.

5.2. Postel, Sandra L; Wolf, Aaron T.: Dehydrating conflict. Foreign Policy 126 (Sep/Oct 2001): 60-67.

5.3. Robert D. Kaplan: Revenge of Geography, Foreign Policy, 2009.

 

f

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

Přijetí na VŠ, schopnost číst texty v anglickém jazyce, schopnost psát srozumitelné texty.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

Přijďte na první hodinu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK