PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metodologie soudobých dějin - JTB036
Anglický název: Methodology of Contemporary History
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/10, Zk [HT]
Počet míst: 135 / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
Neslučitelnost : JTB004
Ve slož. prerekvizitě: JTB046, JTB047, JTB048, JTB061, JTB062, JTB063
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D. (09.09.2020)
Anotace:
Kurz se zabývá soudobými dějinami jakožto specifickou subdisciplínou historiografie. Definuje klíčové objekty a instrumenty studia soudobých dějin, nastiňuje základní metodologické postupy a upozorňuje rovněž na závislost výzkumu soudobých dějin na politickém vývoji.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D. (09.09.2020)

Cíle:

1) Seznámit studenty se základními vývojovými trendy metodologie historiografie s důrazem na 20. století a vysvětlit pojem „soudobé dějiny“ jakožto specifický podobor historiografie.

2) Definovat objekty a instrumenty studia soudobých dějin, klasifikaci pramenů, rozdíly mezi prameny a odbornou literaturou a nastínit základní metody práce historiků a historiček soudobých dějin.

3) Na základě dvou písemných prací ověřit pochopení probírané látky a schopnost praktické aplikace nabytých znalostí a získaných dovedností.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Barbora Navrátilová (11.12.2020)

POZNÁMKA:Všechna dostupná literatura v sylabu slouží pouze ke studijním účelům v tomto kurzu. Je chráněna autorským právem a nesmí být tak dále šířena.

Literatura:

 

Povinná literatura:

CATTERALL, Peter: What (If Anything) Is Distinctive about Contemporary History? In: Journal of Contemporary History, Vol. 32, No. 4 (1997), pp. 441-452.

GADDIS, John Lewis: The Landscape of History. How Historians Map the Past, Oxford, Oxford University Press 2002, 150 s. textu + 40 s. vědeckého aparátu.

HROCH, Miroslav a kol.: Úvod do studia dějepisu, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1985, kap. III. Práce s prameny (autoři Josef Petráň – Robert Kvaček), s. 118-176.

IGGERS, Georg G.: Dějepisectví ve 20. století: od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002, 177 s.  AJ verze dostupná online přes www.ukaz.cuni.cz  http://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=6017804e-d8bb-4cdb-b8c2-c423768436b6%40sdc-v-sessmgr02

PALMOWSKI, Jan – READMAN, Kristina Spohr: Speaking Truth to Power: Contemporary History in the Twenty-first Century, In: Journal of Contemporary History, Vol. 46, No. 3 (2011), pp. 485-505.

SMETANA, Vít: Citlivá páteř. Politické dějiny v podmínkách společenských proměn a metodologických debat uplynulých desetiletí, In:  Kocian, Jiří – Otáhal, Milan – Vaněk, Miroslav (eds.): Historie prožité minulosti. K šedesátinám Oldřicha Tůmy, Praha, ÚSD AV ČR a IMS FSV UK 2010, s. 351-377.

THOMSON, David: The Writing of Contemporary History, In: Journal of Contemporary History, Vol. 2, No. 1 (1967), pp. 25-34.

VANĚK, Miroslav – MŰCKE, Pavel: Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha, Karolinum 2015, 326 s.  Dostupné online přes www.ukaz.cuni.cz  http://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=b2617918-3981-4a61-bb49-19a1e11e2e52%40sdc-v-sessmgr01

 

Prameny a literatura pro zpracování písemné práce

Buď:

Rudé právo a jeden další deník z období 24. 6. – 16. 7. 1947

KAPLAN, Karel et al. (eds.): Československo a Marshallův plán. Sborník dokumentů, Praha, Ústav pro soudobé dějiny ČSAV 1992, 131 s.

LOUŽEK, Marek (ed.): Marshallův plán: šedesát let poté, Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku 2007, 187 s.

Nebo:

Rudé právo a jeden další deník z období 9. 1. – 28. 1. 1989

TŮMA, Oldřich: Zítra zase tady! Protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální fenomén, Praha, Maxdorf 1994, 84 s.

VLADISLAV, Jan – PREČAN, Vilém: Horký leden 1989 v Československu, Praha, Novinář 1990, 164 s.

 

Doporučená literatura:

APPLEBYOVÁ, Joyce – HUNTOVÁ, Lynn – JACOBOVÁ, Margaret: Jak říkat pravdu o dějinách: historie, věda, historie jako věda a Spojené státy americké, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2002, 273 s.

CARR, Edward Hallett: Co je historie?, Praha, Svoboda 1967, 170 s.

DRAYTON, Richard: Where Does the World Historian Write From? Objectivity, Moral Conscience and the Past and Present of Imperialism, In: Journal of Contemporary History, Vol. 46, No. 3 (2011), pp. 671-685.

ELEY, Geoff: The Past Under Erasure? History, Memory, and the Contemporary, In: Journal of Contemporary History, Vol. 46, No. 3 (2011), pp. 555-573.

ELTON, Geoffrey – EVANS, Richard: The Practice of History, 2nd ed., Oxford, Blackwell 2002, 224 s.

EVANS, Richard: In Defence of History, 2nd ed., London, Granta 2004, 371 s.

PALMOWSKI, Jan: The Europeanization of the Nation-State, In: Journal of Contemporary History, Vol. 46, No. 3 (2011), pp. 631-657.

READMAN, Kristina Spohr: Contemporary History in Europe: From Mastering National Pasts to the Future of Writing the World, In: Journal of Contemporary History, Vol. 46, No. 3 (2011), pp. 506-530.

VINEN, Richard: The Poisoned Madeleine: The Autobiographical Turn in Historical Writing, In: Journal of Contemporary History, Vol. 46, No. 3 (2011), pp. 531-554.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D. (14.10.2021)

Metody výuky:

1) Výklad klíčových problémů formou blokové přednášky online formou

2) Aktivní samostudium studentů založené jednak na využití studijní opory a jednak vlastním výzkumu tisku jakožto specifického pramene

3) Ověření pochopení látky předmětu formou dvou písemných prací

4) Závěrečné hodnocení (formou emailu nebo individuální konzultace)

 

Join Zoom Meeting

https://cuni-cz.zoom.us/j/91695413524

Meeting ID: 916 9541 3524

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D. (09.11.2021)

Požadavky ke zkoušce:

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018). Hodnocení kurzu zahrnuje recenzi (30 %) a velkou seminární práci (70%). Obě musí získat hodnocení minimálně E. Viz blíže sylabus.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D. (23.11.2022)

Metodologie soudobých dějin

 

Přednáška:

1. Soudobé dějiny jakožto specifický fenomén v rámci historiografie.

2. Novodobé trendy ve výzkumu soudobých dějin.

3. Základní metodické postupy v soudobých dějinách. Práce s prameny a literaturou.

4. Soudobé dějiny a soudobá politika.

 

Studijní povinnosti:

1. Písemná úvaha o VYUŽITELNOSTI denního tisku jako pramene pro soudobé dějiny na základě studia Rudého práva A JEDNOHO DALŠÍHO DENÍKU buď pro období 9.1.-28.1.1989 (Palachův týden) nebo 24.6.-16.7.1947 (jednání o československé účasti na Marshallově plánu), v rozsahu 7-10 normostran. Pro první variantu je doporučena četba: Oldřich Tůma: Zítra zase tady! Protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální fenomén (Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1994) a Jan Vladislav - Vilém Prečan: Horký leden 1989 v Československu (Praha, Novinář 1990), pro druhou: Rudolf Jičín et al. (ed.): Československo a Marshallův plán. Sborník dokumentů (Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1992) a Marek Loužek (ed.): Marshallův plán. Šedesát let poté (Praha, CEP 2007). Doplnění případnými dalšími zdroji je samozřejmě vítáno.

Poznámka: Tato práce by měla obsahovat POZNÁMKOVÝ APARÁT s konkrétními odkazy na použité prameny a literaturu.

 

2. Recenze v rozsahu 3-4 normostran na jednu z následujících knih:

a) Miroslav Vaněk - Pavel Mücke: Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha, Karolinum 2015.

b) Georg G. Iggers: Dějepisectví ve 20. století: od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002.

 

Práce určené pro tento kurs odevzdávejte v následujících termínech: do 5. 1. 2023, do 16. 1. 2023, do 26. 1. 2023 (vždy do 23:59). Stručné hodnocení Vám bude zasláno emailem (vždy do týdne) a známka zadána do SISu. Případný opravný termín je stanoven na 9. 2. 2023 - ale podmínkou je neúspěch při některém z výše uvedených termínů (tj. s hodnocením "F" v SISu). Současně platí, že v případě neúspěchu u některého z řádných termínů může i kterýkoli z pozdějších řádných termínů sloužit jako termín opravný. Práce odevzdávejte prostřednictvím aplikace Moodle na následující adrese: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3004 . (V případě technických obtíží se prosím obracejte na pana Ladislava Beneše na adrese ladislav.benes@fsv.cuni.cz .)

Poznámka: PRÁCE ODEVZDÁVEJTE VŽDY OBĚ NAJEDNOU!

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK