PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář k moderním dějinám I - JTB013
Anglický název: Modern world history seminar I
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 154 (170)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.
PhDr. Petr Šafařík
Vyučující: Mgr. Jakub Andrle, Ph.D.
Maria Alina Asavei, D.Phil.
Mgr. Jakub El-Ahmadieh
PhDr. Karin Hofmeisterová, Ph.D.
PhDr. Pavel Janeček
PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.
PhDr. Petr Šafařík
Neslučitelnost : JTB063, JTB064
Je neslučitelnost pro: JTB064, JTB063
Je prerekvizitou pro: JTB015
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (16.09.2022)
Předmět seminární formou rozebírá vybrané aspekty přednětu Přehled moderních světových dějin I v období od 18. století do druhé světové války.
Témata seminářů pro ZS 2022:
Andrle Jakub: Migrace v globálním kontextu po roce 1945
Asavei Maria: Global Perspectives of Cultural History before 1945
El-Ahmadieh Jakub: Západ a Třetí svět: od kolonizace po rozvojovou pomoc I
Hofmeisterová Karin: On the road to the Holocaust: a history of mass violence up to 1945
Janeček Pavel: Vybrané problémy dějin do r. 1945
Szobi Pavel: Moderní hospodářské dějiny euroatlantického prostoru do roku 1945
Šafařík Petr: Vývoj masmédií v kulturních a politických souvislostech do roku 1945
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (16.09.2022)

Cílem je naučit studenty ve vazbě na předmět Základy akademické práce procvičit znalosti i dovednosti, tj. rozvíjet prezentační schopnosti ústního i písemného projevu na konkrétní historické látce s přihlédnutím k pochopení významu zdrojů uz hlediska jejich primárního a sekundárního charakteru.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (16.09.2022)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).

Povolena je jedna neomluvená absence. V případě systematického neplnění zadaných studijních úkolů nebo opakujících se pozdních příchodů nebude dotyčnému studentovi udělen zápočet.

Předmět je ukončen zápočtem, k jehož získání je nutné splnit v zapsaném semináři následující povinnosti:

a) Ústní vystoupení s referátem na zadané téma (30 bodů)
b) Aktivní účast v hodině (30 bodů)
c) Odevzdání tématu referátu v písemné podobě v rozsahu cca 3-5 normostran (40 bodů)
d) K získání zápočtu je nutné dosáhnout minimálně 50 % z každé z částí uvedených v bodech a-c
e) Účast na semináři je povinná, více než jedna neomluvená absence je důvodem k neudělení zápočtu, případné problémy řeší vedoucí semináře
f) Studenti mají možnost práci dle pokynů učitele jednou opravit, tj. učitel čte každou práci maximálně dvakrát a po druhém čtení stanoví konečný výsledek
g) Obě verze písemné podoby referátu jsou odevzdány v termínech určených vedoucím semináře tak, aby bylo možné rozhodnout o oddělení/neudělení zápočtu v rámci zkouškového období stanoveného harmonogramem školního roku.
h) Písemné podoby všech (!) referátů budou ve stanoveném termínu zaslány do Moodle, případně také na adresu vyučujícího, bude-li tak určeno. V případě kurzu JTB013 bude mít emailová zpráva název například novakjan_JTB013_safarik_referat (měnit se tedy opět bude jen jméno studenta a jméno vedoucího semináře), pod stejným názvem, pouze s příponou .doc bude v emailu v příloze připojen text referátu. Toto je závazná forma odevzdání písemné podoby referátu, nevylučuje paralelní dohodu s vyučujícím o odevzdání textu v jiné podobě a jiným způsobem. Přílohu vždy ukládejte a posílejte ve formátu doc nebo docx!!!

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (16.09.2022)

POZNÁMKA:Všechna dostupná literatura v sylabu slouží pouze ke studijním účelům v tomto kurzu. Je chráněna autorským právem a nesmí být tak dále šířena.

Viz dílčí semináře.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (16.09.2022)

Výuka probíhá výlučně prezenční formou.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (16.09.2022)

Témata seminářů:
Andrle Jakub: Migrace v globálním kontextu po roce 1945
Asavei Maria: Global Perspectives of Cultural History before 1945
El-Ahmadieh Jakub: Západ a Třetí svět: od kolonizace po rozvojovou pomoc I
Hofmeisterová Karin: On the road to the Holocaust: a history of mass violence up to 1945
Janeček Pavel: Vybrané problémy dějin do r. 1945
Szobi Pavel: Moderní hospodářské dějiny euroatlantického prostoru do roku 1945
Šafařík Petr: Vývoj masmédií v kulturních a politických souvislostech do roku 1945

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK