PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Kvalita života - JSM696
Anglický název: Quality of Life
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://KH se domlouvají individuálně
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KALOUS/PEDF.CUNI.CZ (11.09.2014)
Kvalita života je relativně nový koncept (vznik kolem roku 1960), který je však už dnes běžnou součástí laického i politického slovníku. Je to koncept interdisciplinární, multidimenzionální, kontraverzní a poměrně těžko uchopitelný.
Kurz studenty seznámí s hlavními způsoby užívání toho konceptu ve zdravotnictví, ekonomii a dalších společenských vědách. Vedle znalostí a dovedností, které při absolvování studijního programu Veřejná a sociální politika studenti získají, jim kurz "Kvalita života" umožní hlubší pochopení hodnotových a motivačních postojů.
Cílem kurzu je získat schopnost kritického zamyšlení nad otázkou kvality života v 21. století. Hledání odpovědi zohlední co nejširší souvislosti. Účastí na kurzu studenti dále zvýší své kompetence cíleně se ptát, formulovat a analyzovat problém, komunikovat, argumentovat, prezentovat ústně i písemně. Studenti zvýší své porozumění hodnotám a principům formujícím veřejnou a sociální politiku.
Literatura
Poslední úprava: KALOUS/PEDF.CUNI.CZ (11.09.2014)

Povinná literatura:

ERIKSEN, T. H. Syndrom velkého vlka. Hledání štěstí ve společnosti nadbytku. Brno: Nakladatelství Doplněk 2008.

HEŘMANOVÁ, E. Koncepty, teorie a měření kvality života. Praha: SLON 2012.

OECD How´s Life?: Measuring well-being. Paris: OECD Publishing 2011.

 

Doporučená a rozšiřující literatura:

CÍLEK, V. (Ed.): Tři svíce za budoucnost. Návody a nápady jak přežít konec světa. Praha: Novela bohemika 2012.

ERIKSEN, T. H. Tyranie okamžiku. Rychlý a pomalý čas v informačním věku. Brno: Nakladatelství Doplněk 2005.

EUROFOUND Third European Quality of Life Survey - Quality of life in Europe: impacts of the crisis. Luxembourg: Publications Office of the European Union 2012.

GURKOVÁ, E. Hodnocení kvality života. Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum. Praha: Grada 2011.

KALOUS, J. Why we are not sustainable (Thinking the unthinkable), In: NOVÁČEK, P., SCHAUER, T. (eds.) Learning from the Futures. Olomouc: Palacký University, 2010. Dostupné na <http://www.clubofrome.at/archive/pdf/learning-from-the-futures-2010.pdf>

KALOUS, J. Opice na Titaniku. Šestnáct esejí. Učitelské listy 2010. Dostupné na <http://www.ucitelske-listy.cz/2010/08/jaroslav-KALOUS-opice-na-titaniku-1.html>

KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie pocitů štěstí. Současný stav poznání. Praha: Grada 2013.

ONDRUŠOVÁ, J. Stáří a smysl života. Praha: Karolinum 2011.

POTŮČEK, M., MUSIL, J., MAŠKOVÁ, M. (eds.) Strategické volby pro Českou republiku: teoretická východiska. Praha: SLON, 2008.

Sylabus
Poslední úprava: KALOUS/PEDF.CUNI.CZ (11.09.2014)

KVALITA ŽIVOTA

Sylabus kurzu pro letní semestr akademického roku 2014/2015

1. Kód předmětu

JSM696

2. Vyučující

Doc. Jaroslav Kalous, PhD.

(jaroslav.kalous@gmail.com)

3. Rozsah a forma výuky

Bloková výuka (á 4 vyučovací hodiny) a závěrečná studentská konference.

"Blended education" - kombinace aktivní prezenční účasti s elektronickou komunikací (Moodle). Vlastní četba, psaní esejí, přednášky, semináře, exkurze.

Zážitková pedagogika - exkurze do prostředí relevantních k hlubšímu pochopení kvality života.

Kurz proběhne blokovou formou vždy ve čtvrtek v J3018 od 9:30 do 12:20 hod.

Při úvodním setkání 2.10. 2014 dohodneme upřesnění obsahu kurzu (exkurzí) na základě preferencí studentů.

Kurz pak bude pokračovat 16.10. s dvoutýdenní frekvencí.

Po definitivním uzavření zápisu do SISu (29.9.2014) získají zapsaní studenti kód k přístupu do kurzu na Moodle s připravenou studijní literaturou. 

4. Počet kreditů

4

5. Ukončení

Jedná se o intenzivní blokovou výuku s pravidelnými domácími úkoly. Známka za klasifikovaný zápočet bude výsledkem počtu a kvality odevzdaných úkolů.

6. Podmínky

Kurz je určen především pro studenty magisterského studia veřejné a sociální politiky.

7. Základní charakteristika kurzu

Cílem kurzu je získat schopnost kritického zamyšlení nad otázkou kvality života v 21. století. Hledání odpovědi zohlední co nejširší souvislosti.

Účastí na kurzu studenti dále zvýší své kompetence cíleně se ptát, formulovat a analyzovat problém, komunikovat, argumentovat, prezentovat ústně i písemně.

Studenti zvýší své porozumění hodnotám a principům formujícím veřejnou a sociální politiku.

8. Program

Samostudium literatury zavěšené obvykle na Moodlu.

Pravidelné psaní domácích úkolů.

Tři bloky přednášek:

1. Kvalita života, různé definice a pojetí

2. Měření kvality života, srovnávací výzkumy

3. Subjektivní kvalita života, štěstí

Tři bloky exkurzí (konkrétní výběr podle možností a zájmu přihlášených studentů):

1.Nepříznivý začátek života a tělesné postižení - dětský domov, Jedličkův ústav

2.Omezení života - psychiatrická léčebna, Naděje o.s., vězení

3.Konec života - domov důchodců

Závěrečná studentská konference.

 

Po definitivním uzavření zápisu do SISu (29.9.2014) získají zapsaní studenti kód k přístupu do kurzu na Moodle s připravenou studijní literaturou.

 

Přednášky

Blok 1.

Kvalita života, různé definice a pojetí

Interdisciplinarita a multidimenzionalita pojmu

Kvalita života vs. štěstí

Maslowova hierarchie potřeb

Kvalita života ve zdravotnictví

Kvalita života v ekonomii

Gross National Happiness GNH

Kvalita života v dalších sociálních vědách

 

Blok 2.

Měření kvality života, srovnávací výzkumy

Indikátory a diagnostické metody

Human Development Index HDI

Happy Planet Index HPI

European Quality of Life Surveys

World Values Surveys

World Database of Happiness

Další různé indexy

Historický vývoj

Mezinárodní srovnání

 

Blok 3.

Subjektivní kvalita života

Aktuální trendy pojetí kvality života

Filosofické, psychologické a etické kontexty kvality života

Objektivní a subjektivní dimenze kvality života

Věda o štěstí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK