PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Veřejné rozpočty jako nástroj řízení - JSM680
Anglický název: Public Budgets as a Management Instrument
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:12/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: http://konzultace: středa: 12,00-14,00 hod. č. 3012
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D.
Záměnnost : JSM653
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (04.10.2010)
Předmět analyzuje roli veřejného rozpočtu jako nástroje veřejné politiky. Podává charakteristiku veřejného rozpočtu z ekonomického pohledu a z hlediska teorie a praxe veřejné politiky. Podrobněji charakterizuje roli rozpočtů centrální vlády jako nástroje veřejných politik. Zkoumá dopady jednotlivých "typů" a druhů veřejných politik na rozpočtovou bilanci a na veřejný dluh. Podrobněji se zaměřuje na problém růstu veřejných výdajů, analýzu jejich faktorů a na problém financování jednotlivých druhů veřejných politik. Seznamuje studenty s problematikou deficitu, jeho kvantifikací a s dopady na vládní politiky, se způsoby rozpočtování a kontrolou veřejných výdajů. Předmět poskytuje studentům relevantní poznatky z oblasti teorie a praxe řízení veřejných výdajů. Na řešení praktických případů vede studenty k osvojování si praktických postupů při řízení veřejných výdajů. Absolventi kurzu jsou způsobilí k výkonu analytické činnosti a k formulování manažerských doporučení v prospěch podpory výkonu veřejných politik na úrovni jednotlivých kapitol státního rozpočtu.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (04.10.2010)

Druh literatury ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Počet stran

Z 978-80-247-3228-2 Veřejný sektor a veřejné finance Ochrana,F., Pavel, J. _ Vítek. L. a kol. 2010 261

D 0 412 38550 3 Public Sector Financial Management Coombs,H.M.-Jenkins,D.E. 1992 294

D 0-412-46380-6 Public Sector Accounting and Finacial Control Henley,D.-Likierman,A.-Perrin,J.-Evans,M.-Lapsley,I.-Whiteoak,J. 1992 314

D 978-7357-558-8. Kontrola ve veřejné správě. Nemec,J. - Ochrana,F. - Pavel, J. - Šagát,V.: 2010 160

D 80-86119-71-8 Veřejná volba a řízení veřejných výdajů, oddíl druhý (s. 83-179) Ochrana,F.: 2003 oddíl druhý (s. 83-179)

D 80-86929-13-2 Programové financování a hodnocení veřejných výdajů. Ochrana,F.: 2006 189

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (04.10.2010)

Podmínky pro zapsání předmětu: studenti magisterského studia

Program po týdnech:

1. Úvod do předmětu (1. týden)

 • Veřejná politika a veřejné výdaje (stav v ČR)
 • Vztah výdajové politiky a veřejné politiky
 • Rozpočtová politika jako nástroj řízení a kontroly veřejných politik (případ ČR)

2. Soudobý systém řízení veřejných výdajů a východiska jeho reformy v ČR (2. týden)

 • Soudobý systém řízení veřejných výdajů v ČR
 • Veřejné výdaje v systému veřejné politiky
 • Metodika postupu řídícího pracovníka veřejné správy a analytika veřejné správy při řízení veřejných výdajů (případová studie na podmínky ČR)
 • Východiska reformy řízení veřejných výdajů (případová studie na podmínky ČR)

3. Rozpočtová politika jako nástroj řízení a kontroly veřejných politik (3. týden)

 • Komparace finančního přístupu a přístupu teorie veřejné volby k rozpočtové politice.
 • Ekonomická analýza chování aktérů rozpočtové politiky a jejich důsledky pro sestavování příjmové a výdajové stránky veřejných rozpočtů
 • Role vlády a byrokracie v rozpočtovém procesu. Rozpočtová politika jako veřejná politika
 • Rozpočtová pravidla v zemích EU a ČR jako regulativní nástroje rozpočtového procesu
 • Jak je sestavován rozpočet na úrovni jednotlivých rozpočtových kapitol (resortů, veřejných politik) v ČR (případová studie)
 • Postup analytika a řídícího pracovníka veřejné správy při sestavování rozpočtu (případová studie na podmínky ČR)

4. Moderní metody optimalizované alokace zdrojů (4. týden)

 • Rozpočtová politika a kritéria optimalizace rozpočtové politiky
 • Metoda ZBB. Uplatnění metody ZBB při reformě veřejného sektoru v ČR. Kalkulace příjmů a výdajů v metodě ZBB. Případová studie na uplatnění metody ZBB při reformě veřejného sektoru v ČR
 • Funkční rozpočtování. Problém kalkulace výdajů v metodice funkčního rozpočtování. Případová studie na aplikaci funkčního rozpočtování při jeho uplatnění v ČR
 • Postup analytika a manažera veřejného sektoru při uplatňování moderních metod optimalizované alokace zdrojů v podmínkách veřejného sektoru v ČR (metodický postup)

5. Programové a programově výkonové rozpočtování (5. týden)

 • Podstata metody programového rozpočtování při sestavování rozpočtů
 • Kalkulace příjmů a výdajů v metodice programového rozpočtování.
 • Komparace důsledků financování organizační a programové struktury.
 • Optimalizovaná restrikce v programovém financování.
 • Model programově výkonového rozpočtování se střednědobým výhledem
 • Návrh na použití metody programového rozpočtování při sestavování rozpočtu v podmínkách ČR (případová studie)
 • Postup analytika ústřední státní správy a vedoucího pracovníka odboru rozpočtu při zavádění programového a programově výkonového rozpočtování v podmínkách veřejné správy v ČR (metodický postup)

6. Cílově orientované rozpočtování. Stav a perspektivy jeho zavádění v ČR (6. týden)

 • Podstata cílově orientovaného rozpočtování.
 • Komparace programového a cílově orientovaného rozpočtování
 • Stav zavádění cílově orientovaného rozpočtování v ČR a jeho perspektivy (případová studie)
 • Kalkulace příjmů a výdajů v metodě a metodice cílového rozpočtování (praktický postup kalkulace příjmů a výdajů)
 • Postup analytika ústřední státní správy a vedoucího pracovníka odboru rozpočtu při zavádění cílově orientovaného rozpočtování na úrovni kapitol státního rozpočtu v ČR (metodický postup)

7. Hodnocení výdajových aktivit metodami nákladově užitkové analýzy (7. -8. týden)

 • Náklady a užitky v nákladově užitkové analýze
 • Problém kvantifikace a kalkulace nákladů a užitků ve výdajových aktivitách
 • Praktické použití vybraných jednokriteriálních metod na hodnocení dopadů veřejných politik na příkladech ČR
 • Metodický postup analytika a řídícího pracovníka veřejného sektoru při použití vícekriteriálních hodnotících metod (případová studie)

8. Kvantitativní vícekriteriální metody řízení veřejných výdajů (9.-10. týden)

 • Použití vícekriteriálních nákladově užitkových metod pro hodnocení výdajových aktivit
 • Nákladově užitkové hodnocení výdajových aktivit pro hodnocení stejnorodých a nevážených výdajových cílů (praktické postupy použití metod na konkrétních příkladech)
 • Nákladově užitkové hodnocení výdajových aktivit pro hodnocení výdajových cílů s rozdílnými vahami (praktické postupy použití metod na konkrétních příkladech)
 • Metodický postup řídícího pracovníka a analytika veřejného sektoru při použití vícekriteriálních hodnotících metod (případová studie)

9. Audit veřejných výdajů. (11. - 12 týden)

 • Finanční kontrola a její ukazatele
 • Výkonnostní audit. Audit 3E, Value for Money
 • Typy a druhy ukazatelů ve výkonnostním auditu veřejných výdajů
 • Audit ex ante, audit ex post v oblasti veřejných výdajů
 • Interní audit, externí audit v oblasti veřejných výdajů
 • Role NKÚ a správců rozpočtových kapitol v auditu veřejných výdajů z pohledu zákona č. 320 o finanční kontrole
 • Povinnosti vedoucího pracovníka veřejné správy uložené zákonem pro oblast kontroly veřejných výdajů a jejich praktická realizace při řízení veřejné správy (sestavení metodiky kontrolní činnosti prováděné vedoucím pracovníkem veřejné správy)

Požadavky na ukončení předmětu: závěrečný test a ústní přezkoušení

Složka zkoušky Charakteristika dané složky Poznámka

Závěrečný test z rozsahu přednášené látky a předepsané literatury Hodnotí se úroveň jednotlivých odpovědí Výsledky testu jsou určujícím vstupem pro ústní část.

Struktura testu: celkem 10 otázek. Z toho:

 • 5 otázek výběrových
 • 2 otázky volné
 • 2 otázky grafy, schémata, postupy
 • 1 otázka příklad

Ústní zkouška Ústní zkouška se skládá ze dvou částí:

a) rozpravy k testovým otázkám

b) rozpravy k problémům v rozsahu předepsané literatury a přednášené látky Zaměření ústní zkoušky je závislé na výsledku testu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK