PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Manažerské metody ve veřejné a sociální politice - JSM647
Anglický název: Managerial Methods in Public and Social Policy
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2015
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:12/0 Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: 45 / neurčen (45)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Vyučující: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (07.09.2017)

Předmět je jednosemestrální. Je vyučován v zimním semestru. Je určen pro studenty kombinovaného studia. Mohou jej však absolvovat i zájemci prezenčního studia.
Předmět poskytuje poznatky z oblasti použití manažerských metod ve veřejném sektoru a ve veřejné správě. Analyzuje roli aktérů veřejné politiky v procesu jejich rozhodování. Podává charakteristiku jednotlivých metod manažerského rozhodování a na praktických příkladech vede studenty k jejich praktickému osvojování a použití jako prostředků pro podporu manažerského rozhodování ve veřejném sektoru.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (07.09.2017)

Cílem  předmětu je poskytnout relevantní informace o teorii a praxi řízení veřejného sektoru a o uplatnění manažerských metod při řízení veřejné správy a veřejných politik. Formou praktických příkladů a případových studií formovat  dovedností studentů řešit praktické rozhodovací problémy a vytvářet schopnost prakticky používat manažerské metody při rozhodování ve veřejném sektoru.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (07.09.2017)

Ochrana, F.: Manažerské metody ve veřejném sektoru (teorie, praxe a metodika uplatnění). 2. upravené a rozšířené vydání. Praha. Ekopress, 2007.  ISBN 80-86929-23-X

Arrow, K.J.: Social Choice and Individual Values. New York, John Wiley and  Sohns1951

Fotr, J. – Švecová, L. a kol. Manažerské rozhodování. Postupy, metody, a nástroje. Praha. Ekopress 2010. ISBN 978-80-86929-59-0.

Grasseová, M. (ed.). Efektivní rozhodování: Analyzování – Rozhodování – Implementace a hodnocení. Brno: BizBooks,2013.

Maaytová, A. – Ochrana, F. – Pavel, J. a kol.: Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Grada Pubishing, 2015. kap. 2. ISBN 978-80-247-9948-3.

McNeil, A. – Frey, R. – Embrechts, P.. Quantitative risk management: Concepts, techniques and tools. Princeton University Press: 2015. ISBN 9+78-0-691-16627-8.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (07.09.2017)

Požadavky na ukončení předmětu: závěrečný test

Složka zkoušky Charakteristika dané složky Poznámka
Závěrečný test z rozsahu přednášené látky a předepsané literatury. Písemný test má 10 otázek (otázky  výběrové, procesní a funkční schémata, výpočty).
Z toho:
- 5 otázek výběrových
- 2 otázky volné
- 1-2 otázky grafy, schémata, postupy
- 1-2 otázka příklad(y)

K úspěšnému zvládnutí testu je potřebné zvládnout základní literaturu a rozsah učiva upřesněný přednášejícím na přednáškách.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (07.09.2017)

Charakteristika předmětu:

Předmět poskytuje poznatky z oblasti použití manažerských metod ve veřejném sektoru a ve veřejné správě. Na praktických aplikačních příkladech a případech vede studenty k osvojování si základních kvantitativních a kvalitativních metod jako nástrojů pro podporu rozhodován ve veřejném sektoru. Výuka pro kombinované studium probíhá v blocích. Ty jsou rozděleny do následujících problémových  okruhů, které jsou probírány na soustředěních a jsou zároveń úvodem do samostudia:

1.      okruh problémů:

Atributy rozhodování (rozhodování jako volba). Rozhodovací problém. Formální a věcná  stránka rozhodování. Problém homo economicus. Endogenní a exogenní podmínky rozhodování ve veřejném sektoru. Metodické kroky rozhodovací činnosti. Subjekt rozhodování (jedinec, skupinový  subjekt). Objekt rozhodování (předmět o němž se rozhoduje). Cíl rozhodování. Kritéria hodnocení . Varianty rozhodování. Stavy světa. Role metod pro podporu rozhodování ve veřejném sektoru.

 2.      okruh problémů

Pravidla skupinového rozhodování (pravidlo prosté většiny, relativní většina, kvalifikovaná většina, logrolling, Bordův počet, rozšířený Bordův počet, vyčerpávající hlasování,  schvalující hlasování). Objekt rozhodování.  Cíle rozhodování. Komplementarita a konfliktnost dílčích cílů. Varianty rozhodování a stavy světa. Klasifikace rozhodovacích procesů (resp. rozhodovacích problémů) z hlediska strukturovanosti.  

 

3.      okruh problémů

Metody pro podporu rozhodování ve veřejném sektoru. Vývojový diagram a jeho použití pro podporu řešení problémů ve veřejném sektoru. Použití kognitivních map. Rozhodování za podmínek jistoty (určitosti), rizika, neurčitosti, nejistoty. Rozhodovací strom. Použití kritéria maximax a maximin.  Lineární programování (sestavení matematického modelu pro počítačové řešení). Simulace. Metoda výpočtu kritické cesty.  Použití stupnic pro podporu rozhodování při hodnocení variant.

Výuka v zimním semestru ZS 2017-2018 probíhá v těchto termínech:

21.10. 2017 v  9.00-11.50
25.11. 2017 v  9.00- 15.20.
 
 

LITERATURA:

Ochrana, F.: Manažerské metody ve veřejném sektoru (teorie, praxe a metodika uplatnění). 2. upravené a rozšířené vydání. Praha. Ekopress, 2007.  ISBN 80-86929-23-X

Fotr, J. – Švecová, L. a kol. Manažerské rozhodování. Postupy, metody, a nástroje. Praha. Ekopress 2010. ISBN 978-80-86929-59-0.

Grasseová, M. (ed.). Efektivní rozhodování: Analyzování – Rozhodování – Implementace a hodnocení. Brno: BizBooks,2013.

Maaytová, A. – Ochrana, F. – Pavel, J. a kol.: Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Grada Pubishing, 2015. kap. 2. ISBN 978-80-247-9948-3.

McNeil, A. – Frey, R. – Embrechts, P.. Quantotatove risk management: Concepts, techniques and tools. Princeton University Press: 2015. ISBN 9+78-0-691-16627-8.

 

Ukončení předmětu:

Písemný test.

Písemný test má 10 otázek (otázky  výběrové, procesní a funkční schémata, výpočty). K úspěšnému zvládnutí testu je potřebné zvládnout základní literaturu a rozsah učiva upřesněný přednášejícím na přednáškách.


 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK