PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Manažerské metody ve veřejné a sociální politice - JSM647
Anglický název: Managerial Methods in Public Policy
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:12/0 Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: http://konzultace: středa: 12,00-14,00 hod. č. 3012
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (10.11.2019)
Předmět je jednosemestrální. Je vyučován v zimním semestru. Je určen pro studenty kombinovaného studia. Mohou jej však absolvovat i zájemci prezenčního studia.
Předmět poskytuje poznatky z oblasti použití manažerských metod ve veřejném sektoru a ve veřejné správě. Analyzuje roli aktérů veřejné politiky v procesu jejich rozhodování. Podává charakteristiku jednotlivých metod manažerského rozhodování a na praktických příkladech vede studenty k jejich praktickému osvojování a použití jako prostředků pro podporu manažerského rozhodování ve veřejném sektoru.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (10.11.2019)

Cílem  předmětu je poskytnout relevantní informace o teorii a praxi řízení veřejného sektoru a o uplatnění manažerských metod při řízení veřejné správy a veřejných politik. Formou praktických příkladů a případových studií formovat  dovedností studentů řešit praktické rozhodovací problémy a vytvářet schopnost prakticky používat manažerské metody při rozhodování ve veřejném sektoru.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (26.09.2012)

Druh literatury ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Počet stran

Z 80-86929-23-X Manažerské metody ve veřejném sektoru (teorie, praxe a metodika uplatnění). 2. upravené a rozšířené vydání. Ochrana, F. 2007

D 978-7357-558-8. Kontrola ve veřejné správě. Nemec,J. - Ochrana,F. - Pavel, J. - Šagát,V.: 2010 160

D 80-86119-71-8 Veřejná volba a řízení veřejných výdajů, oddíl druhý (s. 83-179) Ochrana,F.: 2003 oddíl druhý (s. 83-179)

D Handbook of Practical Program Evaluation. Wholey, J.S.- Hatry, H.P. - Newcomer, K.E. (eds.) 2006

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (10.11.2019)

Požadavky na ukončení předmětu: závěrečný test

Složka zkoušky Charakteristika dané složky Poznámka
Závěrečný test z rozsahu přednášené látky a předepsané literatury. Písemný test má 10 otázek (otázky  výběrové, procesní a funkční schémata, výpočty).
Z toho:
- 5 otázek výběrových
- 2 otázky volné
- 1-2 otázky grafy, schémata, postupy
- 1-2 otázka příklad(y)

K úspěšnému zvládnutí testu je potřebné zvládnout základní literaturu a rozsah učiva upřesněný přednášejícím na přednáškách.

Výsledek zkoušky je hodnocen následovně:

Klasifikace je v souladu s „Opatřením děkanky č. 17/2018 – užívání klasifikace A - F na UK FSV“.

 

Hodnocení písmenem

Hodnocení slovně

Procentní vyjádření

Komentář

A

výborně - excellent

91 % a více

vynikající výkon pouze s drobnými chybami

B

výborně - excellent

81-90 %

nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami

C

velmi dobře - very good

71 – 80 %

celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb

D

velmi dobře - very good

61 – 70 %

přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky

E

dobře - good

51 – 60 %

výkon splňuje minimální požadavky

F

neprospěl/a - fail"

0 – 50 %

je zapotřebí značné množství další práce

 

 

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (26.09.2012)

Základní teze předmětu:

 • Vymezení základních pojmů v teorii rozhodování. Pojem "manažerské rozhodování".
 • Podstata rozhodovacího procesu
 • Aktéři rozhodovacího procesu ve veřejném sektoru
 • Manažerské rozhodování jako nástroj veřejné politiky
 • Prvky rozhodovacího procesu
 • Metodický postup při rozhodování
 • Subjekt rozhodování (jedinec, skupinový subjekt)
 • Objekt rozhodování
 • Cíl rozhodování. Role cílů v manažerské rozhodování
 • Kritéria hodnocení
 • Varianty rozhodování
 • Stavy světa
 • Metodické kroky při rozhodovací činnosti ve veřejném sektoru
 • Varianty rozhodování
 • Použití vývojových diagramů a kognitivních map při rozhodování ve veřejném sektoru
 • Algoritmizované a nealgoritmizované rozhodovací problémy
 • Kvantitativní metody využitelné pro podporu rozhodování ve veřejném sektoru; meze kvantitativních metod
 • Kvalitativní metody a jejich omezení v rozhodovací činnosti ve veřejném sektoru
 • Role času při rozhodování ve veřejném sektoru. Současná hodnota a budoucí hodnota investičních akcí ve veřejném sektoru.
 • Vnitřní výnosové procento a jeho použití při hodnocení veřejných projektů a při tvorbě projektů spolufinancovaných z evropských fondů
 • Praktické použití metody simulace pro podporu rozhodování ve veřejném sektoru
 • Případové studie na rozhodovací problémy ve veřejném sektoru s praktickým použitím manažerských metod
 • Praktické použití jednokriteriálních metod a víckriteriálních metod pro podporu rozhodování ve veřejném sektoru. Řešení případových studií na hodnocení veřejných investic, veřejných projektů a veřejných programů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK