PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Veřejná správa - JSM646
Anglický název: Public Administration
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2015
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:10/0 Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: 45 / neurčen (45)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Vyučující: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (07.09.2017)

Předmět poskytuje poznatky z oblasti soudobé teorie a praxe veřejné správy. Řeší aktuální problémy reformy veřejné správy. Připravuje studenty k výkonu veřejné správy z pozice analytiků veřejných politik.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (07.09.2017)

Cílem kursu je poskytnout posluchačům klíčové poznatky z teorie a praxe veřejné správy. Poskytuje vědomosti z oblasti teorie státní správy a samosprávy. Na praktických příkladech se studenti učí implementovat teorii veřejné správy do podmínek praxe.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (07.09.2017)

ZÁKLADNÍ LITERATURA:

 

Problémy veřejné správy ve vztahu k profilaci studia veřejné a sociální politiky:

OCHRANA, F. – PŮČEK, M. J. – ŠPAČEK, D: Veřejná správa. Elektronický text. Brno: ESF, 2015. Výstup z projektu „Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227).

OCHRANA, F. - PŮČEK, M. Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě (realizace Smart Administration v podmínkách ČR). Praha: Wolters Kluwer, 2011.

Právní problematika veřejné správy:

HENDRYCH, D. A KOL. Správní věda. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters kluwer 2009.

 

Klíčové související zákony:

Zákon č. 2 ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ve znění změn a pozdějších úprav.

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších úprav

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších úprav

Zákon  č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších úprav

Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších úprav

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 320 ze dne 9. srpna 2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Zákon č. 218 ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Zákon č. 219 ze dne 27. června 2000 o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Zákon č. 137  ze dne 14. března 2006  o veřejných zakázkách, v účinném znění č. 423/2010 Sb. k 3.lednu  2011.

Vyhláška č. 416 ze dne 28. června 2004, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů  (zákon o finanční kontrole). Praha, MF ČR, 2004.

 

DOPLŇUJÍCÍ LITERATURA:

KAŠPAROVÁ, L., PŮČEK, M. a kol. (2009): Kohezní politika: Osídlení v České republice. Brno: Ústav územního rozvoje. Dostupné na http://www.uur.cz/default.asp?ID=3178

KNAAP VAN DER, P. (2001): Řízení orientované na výkon a hodnocení politiky v Holandsku. Směrem k integrovanému přístupu. OECD. (Překlad MF ČR).

NEMEC,J- OCHRANA, F. - PAVEL, J. - ŠAGÁT,V. (2010). Kontrola ve veřejné správě. Praha: Wolters Kluwer.

OCHRANA, F. - PŮČEK, M. Dosahování úspor a omezování plýtvání

ve veřejném sektoru. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

OSBORNE, D., GAEBLER, T. (1993): Reinventing Government. How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. Reading Ma.

OSBORNE, D., GAEBLER, T. (2006): Reinventing Government. In. Vacek J. Znovunalezení vlády.  Fakulta ekonomická Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň

OSTROM  V. (1973): The Intellectual Crisis in American Public Administration

PEKOVÁ, J. (2004). Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha, Management Press.

POLLIT, C. (1990). Managerialism and the Public Services. The Anglo-American Experience. Oxford

POLLIT, CH., BOUCKAERT, G. (2004): Public Management Reform. A Comparative Analysis. Second  Edition. Oxford. University Press

POTŮČEK, M. (1997): Nejen trh. Role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách společnosti. Praha. Sociologické nakladatelství

POTŮČEK, M. a kol. (2005): Jak jsme na tom. A co dál? - Strategický audit České republiky. Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES), Praha

REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J.(1999): Strategie rozvoje měst, obcí, regionů a jejich organizací. Masarykova univerzita Brno, Fakulta ekonomicko - správní, Brno.

VESELÝ, A. (2009). Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. Praha. Karolinum.

WALSH, K. (1995). Public Services and Market Mechanisms. Competition, Contracting and the New Public Management. Basingstoke and London.

WRIGHT,G., NEMEC, J. (eds.) (2002): Public Management in the Central and Eastern European Transition: Concepts and Cases. Bratislava. NISPAcee. Kniha je přeložena jako WRIGHT, G., NEMEC, J. (eds.) (2003): Management veřejné správy. Teorie a praxe. Praha. Ekopress.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (07.09.2017)

1. Název studijního předmětu: Veřejná správa

2. Vyučující: Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. 

3. Typ studijního předmětu
Povinně volitelný.

4. Rozsah studijního předmětu
12 hodin přednášek za semestr

5. Harmonogram výuky předmětu
Výuka se uskuteční ve třech blocích po 4 hodinách. 

6. Počet kreditů: 6

7. Ukončení: písemný test.  Písemný test má 10 otázek (otázky  výběrové, procesní a funkční schémata, eseje). 


8. Základní charakteristika kurzu

Předmět poskytuje poznatky z oblasti soudobé teorie a praxe veřejné správy. Řeší aktuální problémy reformy veřejné správy. Připravuje studenty k výkonu veřejné správy  z pozice analytiků veřejných politik. 9. Cíle kurzu
Cílem kursu je seznámit posluchače se ¨soudobou teorií a praxí výkonu veřejné správy a vést je ke schopnosti samostatného řešení problémů souvisejících s výkonem státní správy v podmínkách ČR.

ZÁKLADNÍ LITERATURA:

Problémy veřejné správy ve vztahu k profilaci studia veřejné a sociální politiky:

OCHRANA, F. - PŮČEK, M. Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě (realizace Smart Administration v podmínkách ČR). Praha: Wolters Kluwer, 2011.

 

Právní problematika veřejné správy:

HENDRYCH, D. A KOL. Správní věda.3. aktualizované vydání.  Praha: Wolters Kluwer, 2009.

 

Klíčové související zákony:

Zákon č. 2 ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ve znění změn a pozdějších úprav.

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších úprav

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších úprav

Zákon  č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších úprav

Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších úprav

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 320 ze dne 9. srpna 2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Zákon č. 218 ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Zákon č. 219 ze dne 27. června 2000 o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Zákon č. 137  ze dne 14. března 2006  o veřejných zakázkách, v účinném znění č. 423/2010 Sb. k 3.lednu  2011.

Vyhláška č. 416 ze dne 28. června 2004, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů  (zákon o finanční kontrole). Praha, MF ČR, 2004.

 

DOPLŇUJÍCÍ LITERATURA:

KAŠPAROVÁ, L., PŮČEK, M. a kol. (2009): Kohezní politika: Osídlení v České republice. Brno: Ústav územního rozvoje. Dostupné na http://www.uur.cz/default.asp?ID=3178

KNAAP VAN DER, P. (2001): Řízení orientované na výkon a hodnocení politiky v Holandsku. Směrem k integrovanému přístupu. OECD. (Překlad MF ČR).

NEMEC,J- OCHRANA, F. - PAVEL, J. - ŠAGÁT,V. (2010). Kontrola ve veřejné správě. Praha: Wolters Kluwer.

OCHRANA, F. - PŮČEK, M. Dosahování úspor a omezování plýtvání

ve veřejném sektoru. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

OSBORNE, D., GAEBLER, T. (1993): Reinventing Government. How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. Reading Ma.

OSBORNE, D., GAEBLER, T. (2006): Reinventing Government. In. Vacek J. Znovunalezení vlády.  Fakulta ekonomická Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň

OSTROM  V. (1973): The Intellectual Crisis in American Public Administration

PEKOVÁ, J. (2004). Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha, Management Press.

POLLIT, C. (1990). Managerialism and the Public Services. The Anglo-American Experience. Oxford

POLLIT, CH., BOUCKAERT, G. (2004): Public Management Reform. A Comparative Analysis. Second  Edition. Oxford. University Press

POTŮČEK, M. (1997): Nejen trh. Role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách společnosti. Praha. Sociologické nakladatelství

POTŮČEK, M. a kol. (2005): Jak jsme na tom. A co dál? - Strategický audit České republiky. Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES), Praha

REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J.(1999): Strategie rozvoje měst, obcí, regionů a jejich organizací. Masarykova univerzita Brno, Fakulta ekonomicko - správní, Brno.

VESELÝ, A. (2009). Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. Praha. Karolinum.

WALSH, K. (1995). Public Services and Market Mechanisms. Competition, Contracting and the New Public Management. Basingstoke and London.

WRIGHT,G., NEMEC, J. (eds.) (2002): Public Management in the Central and Eastern European Transition: Concepts and Cases. Bratislava. NISPAcee. Kniha je přeložena jako WRIGHT, G., NEMEC, J. (eds.) (2003): Management veřejné správy. Teorie a praxe. Praha. Ekopress.

Základní okruhy problémů pro celý dvousemestrální předmět "Veřejná správa":

První okruh problémů:

•         Základní teoretické koncepty řízení veřejné správy

•         Neotayloristický přístup k řízení veřejné správy

•         Idea "znovuobjevené vlády" a veřejné podnikání

•         New Public Management a jeho neoweberiánská kritika

•         Silné a slabé stránky jednotlivých přístupů

•         Možnosti aplikace moderních konceptů řízení veřejné správy v ČR (stav a perspektivy)

•         Politicko-administrativní vztahy a problém politizace veřejné správy v ČR

•         Problém neefektivnosti ve veřejné správě (Niskanenův model)

 

 

Druhý okruh problémů:

•         Reforma české veřejné správy

•         Reforma veřejné správy jako cílevědomě řízená změna

•         Vymezení pojmu "efektivní řízení ve veřejné správě", "řízená změna", "řízení změn ve veřejné správě", změny v turbulentním prostředí

•         Podstata a možnosti uplatnění moderních přístupů a modelů řízení změn ve veřejné správě ČR

•         Aplikace řízení a inovace podle Druckera a možnosti implementace do podmínek české veřejné správy

•         Řízení změn podle  Kottera, Coveye, Goldratta (přístup řízení změn formou  orientace na cíl)

•         Možnosti a zkušenosti z použití modelu BSC (Balanced  Scorecard) ve veřejné správě

•         Řízení změn a kvality ve veřejné správě

•         Použití modelu CAF - Common Assessment Framework (zkušenosti z použití)

•         Cyklus zlepšování prostřednictvím PDCA (Plan-Do-Check-Act)

 

Třetí okruh problémů:

•         Reforma veřejné správy ve smyslu Smart Administration

•         Podstata vládní strategie Smart Administration

•         Smart Administration jako model "dělat správné věci správně"

•         Analýza  předpokladů a podmínek úspěšného zavedení Smart Administration

•         E-government (potenciál, trendy a omezení)

•         Šestikrokový model řízení změn ve smyslu Smart Administration (fáze)

•         Aplikace modelu a zkušenosti z praxe ve veřejné správě zemí EU a ČR.

•         Metody pro analýzu a vymezení problémů ve veřejné správě (aplikace přístupů veřejné politiky)

 

Čtvrtý okruh problémů:

•         "Prostorové" aspekty veřejné správy a její průmět na financování státní správy a samosprávy

•         Centralizovaný model

•         Decentralizovaný model

•         Kombinovaný model

•         Problém velikosti fiskálního společenství z pohledu kritéria efektivnosti (Oatesův teorém) a kvality poskytovaných služeb

•         Problém příjmů a výdajů ve veřejné správě

•         Tieboutova hypotéza. Efekt mucholapky (fly paper effect).

 

Pátý  okruh problémů:

•         Kontrola ve veřejné správě

•         Nejvyšší kontrolní úřad

•         Veřejnoprávní finanční kontrola ve veřejné správě

•         Finanční kontrola ve veřejné správě ČR podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

•         Kontrola hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti fungování veřejné správy

 

Šestý  okruh problémů:

•         Analýza  stavu veřejné správy ČR z pohledu indikátorů vládnutí

•         Indikátor kvality regulace

•         Indikátor politické stability a absence násilí

•         Analýza (malého) podílu rozhodování občanů ČR na rozhodování o věcech veřejných

•         Indikátor vlády zákona

 

Sedmý okruh problémů:

·        Zaměstnanci veřejné správy. Veřejná a státní služba. Druhy systémů státní a veřejné služby (kariérní, spoliální, meritní).

·        Postavení, předpoklady pro výkon služby. Práva, povinnosti, odpovědnost, vzdělávání.

·        Veřejná služba z pohledu evropského veřejného práva. Právní úprava veřejné služby v ČR (historie a dnešek).

·        Státní služba podle zákona  č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech. Problém efektivního rozhodování státního úředníka (teorie a praxe.

·        Rozhodování o použití personálu ve veřejné správě. Akontabilita a  zodpovědnost ve veřejné správě. Etika ve veřejné správě. Etický kodex pracovníka veřejné správy. Korupce ve veřejné správě.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK