PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Veřejná správa - JSM646
Anglický název: Public Administration
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2011
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:10/0 Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: http://Konzultace se domouvají individuálně
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Taisia Čebišová, CSc.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (10.11.2019)
Předmět poskytuje poznatky z oblasti soudobé teorie a praxe veřejné správy. Řeší aktuální problémy reformy veřejné správy. Připravuje studenty k výkonu veřejné správy z pozice analytiků veřejných politik.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (10.11.2019)

Cílem kursu je poskytnout posluchačům klíčové poznatky z teorie a praxe veřejné správy. Poskytuje vědomosti z oblasti teorie státní správy a samosprávy. Na praktických příkladech se studenti učí implementovat teorii veřejné správy do podmínek praxe.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (10.11.2019)

ZÁKLADNÍ LITERATURA:

 

Problémy veřejné správy ve vztahu k profilaci studia veřejné a sociální politiky:

OCHRANA, F. – PŮČEK, M. J. – ŠPAČEK, D: Veřejná správa. Elektronický text. Brno: ESF, 2015. Výstup z projektu „Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227).

OCHRANA, F. - PŮČEK, M. Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě (realizace Smart Administration v podmínkách ČR). Praha: Wolters Kluwer, 2011.

Právní problematika veřejné správy:

HENDRYCH, D. A KOL. Správní věda. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters kluwer 2009.

 

Klíčové související zákony:

Zákon č. 2 ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ve znění změn a pozdějších úprav.

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších úprav

Zákon  č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších úprav

Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších úprav

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 320 ze dne 9. srpna 2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Zákon č. 218 ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Zákon č. 219 ze dne 27. června 2000 o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Zákon č. 134, účinný od 1. 10. 2016, zákon o zadávání veřejných zakázek. 

Vyhláška č. 416 ze dne 28. června 2004, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů  (zákon o finanční kontrole). Praha, MF ČR, 2004.

 

DOPLŇUJÍCÍ LITERATURA:

KAŠPAROVÁ, L., PŮČEK, M. a kol. (2009): Kohezní politika: Osídlení v České republice. Brno: Ústav územního rozvoje. Dostupné na http://www.uur.cz/default.asp?ID=3178

KNAAP VAN DER, P. (2001): Řízení orientované na výkon a hodnocení politiky v Holandsku. Směrem k integrovanému přístupu. OECD. (Překlad MF ČR).

NEMEC,J- OCHRANA, F. - PAVEL, J. - ŠAGÁT,V. (2010). Kontrola ve veřejné správě. Praha: Wolters Kluwer.

OCHRANA, F. - PŮČEK, M. Dosahování úspor a omezování plýtvání

ve veřejném sektoru. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

OSBORNE, D., GAEBLER, T. (1993): Reinventing Government. How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. Reading Ma.

OSBORNE, D., GAEBLER, T. (2006): Reinventing Government. In. Vacek J. Znovunalezení vlády.  Fakulta ekonomická Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň

OSTROM  V. (1973): The Intellectual Crisis in American Public Administration

PEKOVÁ, J. (2004). Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha, Management Press.

POLLIT, C. (1990). Managerialism and the Public Services. The Anglo-American Experience. Oxford

POLLIT, CH., BOUCKAERT, G. (2004): Public Management Reform. A Comparative Analysis. Second  Edition. Oxford. University Press

POTŮČEK, M. (1997): Nejen trh. Role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách společnosti. Praha. Sociologické nakladatelství

POTŮČEK, M. a kol. (2005): Jak jsme na tom. A co dál? - Strategický audit České republiky. Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES), Praha

REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J.(1999): Strategie rozvoje měst, obcí, regionů a jejich organizací. Masarykova univerzita Brno, Fakulta ekonomicko - správní, Brno.

VESELÝ, A. (2009). Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. Praha. Karolinum.

WALSH, K. (1995). Public Services and Market Mechanisms. Competition, Contracting and the New Public Management. Basingstoke and London.

WRIGHT,G., NEMEC, J. (eds.) (2002): Public Management in the Central and Eastern European Transition: Concepts and Cases. Bratislava. NISPAcee. Kniha je přeložena jako WRIGHT, G., NEMEC, J. (eds.) (2003): Management veřejné správy. Teorie a praxe. Praha. Ekopress.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (26.09.2012)

1. Název studijního předmětu: Veřejná správa

2. Vyučující: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

3. Typ studijního předmětu

Povinně volitelný.

4. Rozsah studijního předmětu

10 hodin přednášek za semestr

5. Harmonogram výuky předmětu

Výuka se uskuteční ve dvou blocích po 4 hodinách, jeden blok po 2 hodinách

6. Počet kreditů: 6

7. Ukončení: Zk

8. Základní charakteristika kurzu

Předmět Veřejná správa II. se zabývá výkladem základních správně-právních procesů, tj. správního řízení, správního trestání v rozmezí základů správního práva; dále se předmět zabývá problematikou organizace veřejné správy v území, organizací územní správy a územní samosprávy.

9. Cíle kurzu

Cílem kursu je seznámit posluchače se základními principy správního řízení a správního trestání a dále se kurs zaměřuje na výklad platného právního prostředí a faktickou realitu fungování samosprávy v území se akcentem na vývojový, historický a evropský kontext. Cílem kursu je uplatnit jak teoretická správně-právní východiska organizace veřejné správa a samosprávy v ČR, tak i uplatnit jejich aplikaci s ohledem na obecné principy fungování územní samosprávy v EU.

10. Základní literatura

Kopecký, M. Právní postavení obcí: základy obecního práva. Praha : Kodex Bohemia, 1998.

Svoboda, K., a kol. Územní samospráva a státní správa. Praha : Eurounion, 2000.

Dahl, R. O demokracii. : průvodce pro občany. Praha : Portál, 2001.

11. Doporučená literatura

Hladíková, Z., Janák, J., Dobeš, J. Dějiny správy v českých zemích: od počátku státu po současnost. Praha : Nakl. Lidové noviny, 2005.

12. Okruhy témat (podrobně)

Rozhodování ve veřejné správě; zásady správního řízení; zásady správního trestání; zásady kontroly ve veřejné správě.

Historické koncepty územní správy a samosprávy v Evropě a českých zemích; předpoklady a teoretická východiska samosprávy; vývoj územní správy a samosprávy v českých zemích; vznik a vývoj obecního zřízení; národní výbory.

Evropská správa a samospráva; Evropská charta místní samosprávy; regionální samospráva.

Základní východiska a principy reformy veřejné správy v ČR po roce 1990; ústavní základy územní správy a samosprávy v ČR; základní principy platné právní úpravy územní správy v ČR; struktura, pravomoc a působnost územních orgánů státní správy a samosprávy.

Komparace vybraných evropských modelů územní správy a samosprávy; New public management; I-Goverment

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK