PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Základy politologie - JSM644
Anglický název: Politology: an Introduction
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: zimní
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0 Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: 40 / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Petr Kotlas, Ph.D.
Vyučující: Ing. Petr Kotlas, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (08.04.2008)

Kurz poskytuje studentům ucelený přehled o mnohovrstevnatém procesu, jímž se utvářejí
procesy, studované v rámci soudobé politologie. S ohledem na zaměření magisterského programu na studium tvorby politiky a rozhodovacích postupů užívaných jednotlivými aktéry, byla náplň kurzu Základy politologie přizpůsobena tomuto profilu. Záměrem je prezentovat studentům hlubší pohled na vybrané otázky politologického přístupu k tvorbě veřejné a sociální politiky. Kurz je koncipován tak, aby integroval pohledy, jimiž dílčí společenskovědní studia přistupují ke komplexnímu poznávání politických a sociálních struktur a jejich dynamiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (08.04.2008)

Cílem kurzu je, aby se studenti podrobněji seznámili s vymezenými problémovými okruhy a uměli formulovat odpovědi na tyto otázky:

Jaké jsou podstatné charakteristiky politických systémů

Jak lze argumentovat při obhajobě nutnosti stabilního politického řádu

Jaké možnosti přináší institucionální pohled na tvorbu politiky

Jak se vyvíjelo pojetí pojmu rovnost a svoboda

Jak politické strany artikulují a agregují zájmy občanů

Jak lze chápat demokracii ve velkém měřítku (polyarchie)

Jaký je vztah demokracie a panství zákona

Jaké jsou hranice totalitarismu a demokracie

Jak se utvářel spor o spravedlnost

Jaká je role morálky a tradice při stabilizaci institucí

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (08.04.2008)

Základní literatura:

Colebatch, H.K. Úvod do policy. Brno, Barrister&Principal, 2005

David, R. Politologie - Základy společenských věd. Olomouc, Nakladatelství Olomouc, 2005

Heywood, A. Politická teorie. Praha, Eurolex Bohemia, 2005

10. Rozšířená literatura:

Dahl, R. Demokracie a její kritici. Praha, Victoria Publishing, 1995.

Dworkin, R.M. Když se práva berou vážně. Praha, Oikoymenh, 2001.

Gray, J. Dvě tváře liberalismu. Praha, Mladá fronta, 2004.

Klusoň, V. Instituce a odpovědnost. Praha, Karolinum, 2004.

Kotlas, P. ?Zájmové skupiny v pluralitní demokracii". Parlamentní zpravodaj 3/2001: 23 - 25.

Kotlas, P. ?Sítě aktérů tvorby politiky: alternativní koncept policy-making". In: Dvořáková V.,- Heroutová, A. (eds.): II. Kongres českých politologů - Praha-Suchdol, 5.-6.9. 2003: 541-549. Praha, Česká společnost pro politické vědy.

Levy, D.J. Politický řád. Praha, Karolinum, 1993.

Lord, Ch. Politika. Praha, Karolinum, 1999.

Mises, von L. Lidské jednání: Pojednání o ekonomii. Praha, Liberální institut, 2006.

Mlčoch, L. Institucionální ekonomie. Praha, Karolinum, 1996.

Novák, M. Systémy politických stran. Praha, Sociologické nakladatelství, 1997.

Potůček, M. a kol. Veřejná politika. Praha, Sociologické nakladatelství, 2005.

Přibáň, J. Právo a politika konverzace. Praha, Nakladatelství G plus G, 2001.

Shapiro, I. Morální základy politiky. Praha, Karolinum, 2004.

Svensson, P. Teorie demokracie. Brno, CDK, 1995.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (10.04.2008)

1. Název studijního předmětu: Základy politologie

2. Vyučující: Ing. Petr Kotlas

3.Typ studijního předmětu

Povinně volitelný.

4. Rozsah studijního předmětu

Jeden semestr: Kontaktní výuka 8 hodin, celkem 26 hodin.

5. Harmonogram výuky předmětu

Kontaktní výuka rozdělena do dvou bloků po 4 hodinách.

BLOK I.

1) Podobnosti politických systémů

2) Rozdílnosti politických systémů

3) Politický řád

4) Institucionální základna politiky

5) Pojem rovnost a svoboda

6 ) Politické strany jako politické instituce

BLOK II.

7) Pojem polyarchie

8) Demokracie, plánování a panství zákona

9) Totalitarismus vs. Demokracie

10) Spor o spravedlnost

11) Rovnost a diferenciace

12) Demokracie ve stínu

13) Morálka lidských práv

14) Morální tradice vs. meze rozumu

15) Stabilita institucí: zvyky, tradice

6. Počet kreditů:7

7. Ukončení

Zkouška

8. Základní charakteristika kurzu

Kurz poskytuje studentům ucelený přehled o mnohovrstevnatém procesu, jímž se utvářejí

procesy, studované v rámci soudobé politologie. S ohledem na zaměření magisterského programu na studium tvorby politiky a rozhodovacích postupů užívaných jednotlivými aktéry, byla náplň kurzu Základy politologie přizpůsobena tomuto profilu. Záměrem je prezentovat studentům hlubší pohled na vybrané otázky politologického přístupu k tvorbě veřejné a sociální politiky. Kurz je koncipován tak, aby integroval pohledy, jimiž dílčí společenskovědní studia přistupují ke komplexnímu poznávání politických a sociálních struktur a jejich dynamiky.

9. Cíle kurzu

Cílem kurzu je, aby se studenti podrobněji seznámili s vymezenými problémovými okruhy a uměli formulovat odpovědi na tyto otázky:

Jaké jsou podstatné charakteristiky politických systémů

Jak lze argumentovat při obhajobě nutnosti stabilního politického řádu

Jaké možnosti přináší institucionální pohled na tvorbu politiky

Jak se vyvíjelo pojetí pojmu rovnost a svoboda

Jak politické strany artikulují a agregují zájmy občanů

Jak lze chápat demokracii ve velkém měřítku (polyarchie)

Jaký je vztah demokracie a panství zákona

Jaké jsou hranice totalitarismu a demokracie

Jak se utvářel spor o spravedlnost

Jaká je role morálky a tradice při stabilizaci institucí

9. Základní literatura:

Colebatch, H.K. Úvod do policy. Brno, Barrister&Principal, 2005

David, R. Politologie - Základy společenských věd. Olomouc, Nakladatelství Olomouc, 2005

Heywood, A. Politická teorie. Praha, Eurolex Bohemia, 2005

10. Rozšířená literatura:

Dahl, R. Demokracie a její kritici. Praha, Victoria Publishing, 1995.

Dworkin, R.M. Když se práva berou vážně. Praha, Oikoymenh, 2001.

Gray, J. Dvě tváře liberalismu. Praha, Mladá fronta, 2004.

Klusoň, V. Instituce a odpovědnost. Praha, Karolinum, 2004.

Kotlas, P. ?Zájmové skupiny v pluralitní demokracii". Parlamentní zpravodaj 3/2001: 23 - 25.

Kotlas, P. ?Sítě aktérů tvorby politiky: alternativní koncept policy-making". In: Dvořáková V.,- Heroutová, A. (eds.): II. Kongres českých politologů - Praha-Suchdol, 5.-6.9. 2003: 541-549. Praha, Česká společnost pro politické vědy.

Levy, D.J. Politický řád. Praha, Karolinum, 1993.

Lord, Ch. Politika. Praha, Karolinum, 1999.

Mises, von L. Lidské jednání: Pojednání o ekonomii. Praha, Liberální institut, 2006.

Mlčoch, L. Institucionální ekonomie. Praha, Karolinum, 1996.

Novák, M. Systémy politických stran. Praha, Sociologické nakladatelství, 1997.

Potůček, M. a kol. Veřejná politika. Praha, Sociologické nakladatelství, 2005.

Přibáň, J. Právo a politika konverzace. Praha, Nakladatelství G plus G, 2001.

Shapiro, I. Morální základy politiky. Praha, Karolinum, 2004.

Svensson, P. Teorie demokracie. Brno, CDK, 1995.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK