PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Úvod do statistiky - JSM643
Anglický název: Introduction to the Statistics
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2010
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:5/5 KZ [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D. (09.04.2008)
Kurz obsahuje výuku základů statistiky pro potřeby VSP.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D. (09.04.2008)

Cílem kurzu je naučit základní statistické postupy a práci s nimi v MS Excel.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (20.12.2009)

Základní literatura

učebnice: IASTAT - INTERAKTIVNÍ UČEBNICE STATISTIKY

Kapitoly:

Základní pojmy

Tabulky četností

Popisné charakteristiky

Statistické grafy

Výběrová zjišťování

Pravděpodobnostní výběry

Odhady a testy

Vícerozměrná analýza

Pouze:

sledování vzájemné závislosti dvou proměnných (testy a míry závislosti),

sledování jednostranné závislosti dvou kategoriálních proměnných (testy a míry)

sledování závislosti kvantitativní spojité proměnné na proměnných kategoriálních,

sledování závislosti kvantitativní spojité proměnné na kvantitativních proměnných

Korelace

Regrese

Pomůcka pro statistku v Excelu (Statistka v Excelu.doc):

na webu ke kurzu: http://samba.fsv.cuni.cz/~soukup/vsp_kombi/statistika/

dále lze použít:

Hendl J. 2004. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál

HINDLS, Richard - HRONOVÁ, Stanislava - SEGER, Jan. 2004: Statistika pro ekonomy. 5. vydání, Professional Publishing 2004, Praha.

Užitečné webové stránky

Elektronické učebnice:

STATISTIKA PRO BIOMEDICÍNU

interaktivní učebnice základů statistiky:

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D. (10.04.2008)

přednáška/cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (30.10.2019)

1. Název studijního předmětu: Úvod do statistiky

2. Vyučující: PhDr. Ing. Petr Soukup

3. Typ studijního předmětu
Povinně volitelný.

4. Rozsah studijního předmětu
10 hodin kontaktní výuky za semestr

5. Harmonogram výuky předmětu
5 hodin přednášek, 5 hodin cvičení v počítačové učebně

6. Počet kreditů: 6

7. Ukončení: KZ


8. Základní charakteristika kurzu
Kurz obsahuje výuku základů statistiky pro potřeby VSP.

9. Cíle kurzu

10. Základní literatura
http://iastat.vse.cz/
Statistika v Excelu.doc (viz http://samba.fsv.cuni.cz/~soukup/vsp_kombi/statistika/)

dále lze užít:
Hendl J. 2004. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál
HINDLS, Richard - HRONOVÁ, Stanislava - SEGER, Jan. 2004: Statistika pro ekonomy. 5. vydání, Professional Publishing 2004, Praha.

11. Užitečné webové stránky
Elektronické učebnice:
STATISTIKA PRO BIOMEDICÍNU
<http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0§ion=biostat1>
interaktivní učebnice základů statistiky:
<http://www.quantlet.com/mdstat/scripts/mmcze/java/start.html>

12. Okruhy témat (podrobně)
1. Význam statistiky pro VSP. Statistika a její členění. Statistická zjišťování. Typy proměnných.
2. Zobrazení a prezentace dat. Frekvenční tabulka. Korelační a kontingenční tabulka. Grafické zobrazení dat. Základní typy grafů
3. Úvod do popisné statistiky, charakteristiky polohy (modus, medián, průměr). Charakteristiky variability (rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient.
4. Šikmost a špičatost, Kvantity. Základní statistická rozdělení. Práce se statistickými tabulkami
5. Náhodný výběr a jeho možnosti. Bodový a intervalový odhad na základě náhodného výběru.
6. Základy testování statistických hypotéz. Test o střední hodnotě..
7. T-Testy (dvouvýběrový, párový). Chi-kvadrát test o relativní četnosti (podílu)
8. Závislost nominálních proměnných. Kontingenční tabulky a chi-kvadrát test
nezávislosti. Kontingenční koeficient.
9. Závislost kvantitativních proměnných. Základy regresní a korelační analýzy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK