PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Metody práce s informacemi - JSM642
Anglický název: Information techniques
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 2/3 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 5 [hodiny]
Počet míst: zimní:25 / neurčen (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: specializační
Další informace: http://Konzultace: pondělí: 13,00-15,00 hod., č. 3009
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Věra Tomandlová
Vyučující: PhDr. Věra Tomandlová
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (07.09.2017)

Kurz poskytuje studentům přehled o elektronických zdrojích informací. Seznamuje s metodami a technikami vyhledávání informací a se zásadami zpracování informací od vypracování rešerše až po finální výstup v podobě seminární či diplomové práce.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (19.09.2016)

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními pravidly odborné práce s informacemi a motivovat je k osvojení si těchto zásad prostřednictvím praktických cvičení. Studenti se naučí vyhledávat a následně zpracovávat informace, orientovat se v informačních institucích, využívat všechny dostupné informační zdroje. Takto získané poznatky využijí při zpracovávání seminárních prací a diplomových prací. Součástí kurzu jsou metody technické a formální úpravy rukopisu.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (06.10.2014)

Základní literatura
Adresář knihoven a informačních institucí ČR. 2 sv. Praha: Národní knihovna ČR 2003.
ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha : LEDA, 1999. ISBN 80-85627-69-1.
ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory.
ISO ČSN 690 Bibliografické citace.

Rozšířená literatura
FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Vyd. Knihař, 2002. ISBN 80-86292-05-3.
DANČO, V. Kapesní průvodce /počítačovou/ typografií. Praha : Via Vesta, 1995. ISBN 80-85935 <http://tajemnik.fsv.cuni.cz/predmety/kod.php?kod=85935>-00-7.
KAHN, N.B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-443-5.
SKLENÁK, V. Data, informace, znalosti a Internet. Praha : C.H.Beck, 2001. ISBN 80-7179-409-0.
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha : SLON, 2005. ISBN 80-86429-40-7.

Užitečné webové stránky
knihovny <http://www.knihovny.cz>
Brána k informacím <http://bi.cuni.cz/>
Společenskovědní knihovna TGM Jinonice <http://knihovna.jinonice.cuni.cz/>
Bibliografické citace <http://www.citace.com>
Státní správa <http://portal.gov> <http://www.statnisprava.cz/>

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (07.09.2017)

Přednáška/seminář 3/2

Bloková výuka probíhá v počítačové učebně

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (19.09.2016)

Vypracování rešerše na vybrané téma

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (07.09.2017)

1. Název studijního předmětu: METODY PRÁCE S INFORMACEMI

* 2. Vyučující: PhDr. Věra Tomandlová

3. Typ studijního předmětu
Povinně volitelný.

.. Rozsah studijního předmětu
Jeden semestr: kontaktní výuka 5 hodin

5. Harmonogram výuky předmětu
Jednorázová bloková výuka  

6. Počet kreditů: 5

7. Ukončení
Zápočet na základě odevzdané rešerše.

8. Základní charakteristika kurzu
Kurz poskytuje studentům přehled o elektronických zdrojích informací. Seznamuje s metodami a technikami vyhledávání informací a se zásadami zpracování informací od vypracování rešerše až po finální výstup v podobě seminární či diplomové práce.

9. Cíle kurzu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními pravidly odborné práce s informacemi a motivovat je k osvojení si těchto zásad prostřednictvím praktických cvičení. Studenti se naučí vyhledávat a následně zpracovávat informace, orientovat se v informačních institucích, využívat všechny dostupné informační zdroje. Takto získané poznatky využijí při zpracovávání seminárních prací a diplomových prací. Součástí kurzu jsou metody technické a formální úpravy rukopisu.

10. Závěrečná práce
Studenti odevzdávají rešerši na zvolené téma. Bibliografické záznym musí odpovídat ISO.

11. Základní literatura
Adresář knihoven a informačních institucí ČR. 2 sv. Praha: Národní knihovna ČR 2003.
ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha : LEDA, 1999. ISBN 80-85627-69-1.
ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory.
ISO ČSN 690 Bibliografické citace.

12. Rozšířená literatura
FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Vyd. Knihař, 2002. ISBN 80-86292-05-3.
12. Rozšířená literatura
DANČO, V. Kapesní průvodce /počítačovou/ typografií. Praha : Via Vesta, 1995. ISBN 80-85935 <http://tajemnik.fsv.cuni.cz/predmety/kod.php?kod=85935>-00-7.
KAHN, N.B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-443-5.
SKLENÁK, V. Data, informace, znalosti a Internet. Praha : C.H.Beck, 2001. ISBN 80-7179-409-0.
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha : SLON, 2005. ISBN 80-86429-40-7.

13. Užitečné webové stránky
knihovny <http://www.knihovny.cz>
Brána k informacím <http://bi.cuni.cz/>
Společenskovědní knihovna TGM Jinonice <http://knihovna.jinonice.cuni.cz/>
Bibliografické citace <http://www.citace.com>
Státní správa <http://portal.gov> <http://www.statnisprava.cz/>

14. Okruhy témat (podrobně)

Výklad základních pojmů z oblasti informatiky. Význam a potřeba informací. Přehled informačních institucí a možnosti využívání jejich služeb. Informační zdroje: klasické a moderní. Internet a databáze.
Rešerše: rešeršní strategie a rešeršní techniky.
Zpracovávání informací: osobní kartotéky; anotace; bibliografie; referát; recenze; seminární a diplomové práce.
Technika přípravy rukopisu. Zásady formální úpravy odborného textu.
Bibliografické citace podle ISO ČSN 690

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK