PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Metody práce s informacemi - JSM642
Anglický název: Information techniques
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2010
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 2/2 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (25)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
letní:neurčen / neurčen (25)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: http://Konzultace: pondělí: 13,00-15,00 hod., č. 3009
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Věra Tomandlová
Vyučující: PhDr. Věra Tomandlová
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (12.09.2012)
Kurz poskytuje studentům přehled o elektronických zdrojích informací. Seznamuje s metodami a technikami vyhledávání informací a se zásadami zpracování informací od vypracování rešerše až po finální výstup v podobě seminární či diplomové práce.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (12.09.2012)

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními pravidly odborné práce s informacemi a motivovat je k osvojení si těchto zásad prostřednictvím praktických cvičení. Studenti se naučí vyhledávat a následně zpracovávat informace, orientovat se v informačních institucích, využívat všechny dostupné informační zdroje. Takto získané poznatky využijí při zpracovávání seminárních prací a diplomových prací. Součástí kurzu jsou metody technické a formální úpravy rukopisu.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (12.09.2012)

Základní literatura

Adresář knihoven a informačních institucí ČR. 2 sv. Praha: Národní knihovna ČR 2003.

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha : LEDA, 1999. ISBN 80-85627-69-1.

ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory.

ISO ČSN 690 Bibliografické citace.

Rozšířená literatura

FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Vyd. Knihař, 2002. ISBN 80-86292-05-3.

DANČO, V. Kapesní průvodce /počítačovou/ typografií. Praha : Via Vesta, 1995. ISBN 80-85935 -00-7.

KAHN, N.B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-443-5.

SKLENÁK, V. Data, informace, znalosti a Internet. Praha : C.H.Beck, 2001. ISBN 80-7179-409-0.

ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha : SLON, 2005. ISBN 80-86429-40-7.

Užitečné webové stránky

knihovny

Brána k informacím

Společenskovědní knihovna TGM Jinonice

Bibliografické citace

Státní správa

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (12.09.2012)

Přednáška/seminář 2/2

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (12.09.2012)

Vypracování rešerše na vybrané téma

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (12.09.2012)

1. Název studijního předmětu: METODY PRÁCE S INFORMACEMI

2. Vyučující: PhDr. Věra Tomandlová

3. Typ studijního předmětu

Povinně volitelný.

4. Rozsah studijního předmětu

Jeden semestr: kontaktní výuka 4 hodin, celkem 26 hodin

5. Harmonogram výuky předmětu

Kontaktní výuka rozdělena do dvou bloků po 2 hodinách. Jeden blok na začátku semestru, druhý blok na konci semestru.

6. Počet kreditů: 5

7. Ukončení

Zápočet na základě odevzdané rešerše.

8. Základní charakteristika kurzu

Kurz poskytuje studentům přehled o elektronických zdrojích informací. Seznamuje s metodami a technikami vyhledávání informací a se zásadami zpracování informací od vypracování rešerše až po finální výstup v podobě seminární či diplomové práce.

9. Cíle kurzu

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními pravidly odborné práce s informacemi a motivovat je k osvojení si těchto zásad prostřednictvím praktických cvičení. Studenti se naučí vyhledávat a následně zpracovávat informace, orientovat se v informačních institucích, využívat všechny dostupné informační zdroje. Takto získané poznatky využijí při zpracovávání seminárních prací a diplomových prací. Součástí kurzu jsou metody technické a formální úpravy rukopisu.

10. Závěrečná práce

Studenti odevzdávají rešerši na zvolené téma.

11. Základní literatura

Adresář knihoven a informačních institucí ČR. 2 sv. Praha: Národní knihovna ČR 2003.

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha : LEDA, 1999. ISBN 80-85627-69-1.

ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory.

ISO ČSN 690 Bibliografické citace.

12. Rozšířená literatura

FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Vyd. Knihař, 2002. ISBN 80-86292-05-3.

12. Rozšířená literatura

DANČO, V. Kapesní průvodce /počítačovou/ typografií. Praha : Via Vesta, 1995. ISBN 80-85935 -00-7.

KAHN, N.B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-443-5.

SKLENÁK, V. Data, informace, znalosti a Internet. Praha : C.H.Beck, 2001. ISBN 80-7179-409-0.

ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha : SLON, 2005. ISBN 80-86429-40-7.

13. Užitečné webové stránky

knihovny

Brána k informacím

Společenskovědní knihovna TGM Jinonice

Bibliografické citace

Státní správa

14. Okruhy témat (podrobně)

Výklad základních pojmů z oblasti informatiky. Význam a potřeba informací. Informační krize.

Přehled informačních institucí a možnosti využívání jejich služeb.

Informační zdroje: klasické a moderní.

Internet a databáze.

Rešerše: rešeršní strategie a rešeršní techniky.

Zpracovávání informací: osobní kartotéky; anotace; bibliografie; referát; recenze; seminární a diplomové práce.

Technika přípravy rukopisu. Zásady formální úpravy odborného textu.

Bibliografické citace podle ISO ČSN 690

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK