PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Úvod do bezpečnostní politiky - JSM632
Anglický název: Introduction to Security Policy
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2013
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. František Knobloch, CSc.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: PhDr. František Knobloch, CSc. (08.04.2008)
Short annotation: The main objective of the course is to introduce the students to the theoretical and practical concept of security policy and safety system in the Czech Republic. The student will be able to explain and evaluate the actual problems and questions security policy in Czechia and EU. The form of teaching: lectures and colloquium.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. František Knobloch, CSc. (08.04.2008)

The purpose of course: This course will inform the students about basic problems of security policy and safety system in the Czech Republic. The course provides an idea about civil control of army, military policy, internal security in Czechia and global security problems

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (22.03.2007)

Základní literatura:

Bezpečnostní budoucnost ČR, Sborník statí ke konferenci „Česká bezpečnostní politika a její perspektivy“, Praha, CESES 2005

Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti ČR, Úřad vlády ČR, Praha 2006

Bezpečnostní politika České republiky – výzvy a problémy. 2004. Praha: MO ČR – AVIS

Bezpečnostní strategie České republiky 2003. 2004. Praha: MZV ČR

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky

Rašek, A. a kol.: Polistopadový vývoj armády a bezpečnostní politiky ČR ve vztahu, Studijní text, UK FSV CESES, Praha 2004

Strategické tahy pro Českou republiku, CESES FSV UK, Praha 2004

Doporučená literatura:

A Secure Europe in a Better World: European Security Strategy. 2003. EU. Dostupné na: http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/78367.pdf

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015. 2003. Praha: MV – GŘ HZS ČR. Dostupné na: http://www.mvcr.cz/2003/hasici/odbor/ooo/koncepce/do06_hasici.html

Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky přepracovaná na změněný zdrojový rámec. 2003. Praha: MO ČR

Pět let v NATO: Vojenské, politické a společenské aspekty členství České republiky v NATO. 2004. Brno – Ostrava: MPÚ MU Brno

Rašek, A. a kol. 2004. Polistopadový vývoj armády a bezpečnostní politiky České republiky ve vztahu k Evropské unii: studijní text. Praha: CESES FSV UK

Střednědobá koncepce resortní politiky Ministerstva vnitra ČR (aktualizace pro období 2003-2006). 2003. Dostupné na: http://www.mvcr.cz/dokumenty/koncepce/2003_6/index.html

Vojenská strategie České republiky. 2004. Praha: MO ČR – AVIS. Dostupné na: http://www.army.cz/mo/vojstrat2.doc

Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

Pět let v NATO: Vojenské, politické a společenské aspekty členství České republiky v NATO. 2004. Brno – Ostrava: MPÚ MU Brno

Summit NATO v Praze 2002: výsledky, dokumenty a projevy. 2002. Brno: MPÚ MU

The Alliance’s Strategic Concept. 1999. Washington: NATO. Dostupné na: http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-065e.htm

The Hague Programme: Ten priorities for the next five years. The Partnership for European renewal in the field of Freedom, Security and Justice. 2005. EU. Dostupné přes: http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/information_dossiers/the_hague_priorities/documents_en.htm

Zeman, P. et al. 2003. Česká bezpečnostní terminologie. Brno: ÚSS VA

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. František Knobloch, CSc. (27.09.2010)

Garant: PhDr. František Knobloch, CSc.,

Rozsah výuky: 1/1,

Ukončení: Zk

Kredity: 5 kreditů

Podmínky pro zápis: Magisterské studium na FSV UK

Cíl předmětu: Absolventi kurzu získají základní informace o tom, co je to bezpečnost, bezpečnostní politika a bezpečnostní systém, konkrétně o tvorbě a realizaci bezpečnostní politiky České republiky od roku 1989, civilním řízení armády, vojenské politice, vnitřní bezpečnosti ČR a jejích proměnách a globálních bezpečnostních problémech.

Studijní povinnosti: Písemná práce (8-15 stran) a ústní prezentace (15-20 min) v kolokviu na konci semestru. Vzhledem k formě výuky se předpokládá pravidelná účast. Studenti, kteří neabsolvují přednáškový kurs a kolokvium, mohou kurz absolvovat odevzdáním písemné práce plnící přiměřeně vyšší nároky. Účast na kolokviu (viz níže) je povinná.

Forma výuky: Kurz probíhá formou klasických dvouhodinových přednáškových bloků (přednáška s diskusí). Na konci přednáškových bloků je zařazen blok seminární (seminář či kolokvium k danému tématu). Ten sestává z předem zadaných prezentací vybraného textu či dokumentu a následující diskuse.

Témata jednotlivých přednášek:

1. Úvod a organizace kurzu; Co je to bezpečnost, bezpečnostní politika a bezpečnostní systém ? vymezení terminologie a přístupů, vztah k veřejnému zájmu, aktéři bezpečnostní politiky

2. Legislativní a institucionální rámec bezpečnostní politiky ČR, civilní řízení a demokratická kontrola ozbrojených sil

3. Československá a česká bezpečnostní politika, hlavní milníky vývoje od r. 1918 až po současnost

4. Ozbrojené síly v ČR, typologie armád, transformace Armády ČR, profesionalizace OS

5. Česká republika v mezinárodních bezpečnostních strukturách: OSN, OBSE, NATO a EU, vojenské mise AČR

6. Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I. (Krizové řízení, organizovaný zločin, obecná kriminalita a problematika Policie ČR)

7. Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny II. (IZS, hasiči, soukromé bezpečnostní služby)

8. Současná role a úkoly zpravodajských služeb

9. Globální bezpečnostní problémy v geopolitickém pohledu, Současné bezpečnostní prostředí a jeho vývoj, geopolitické faktory, hrozby a rizika pro ČR,

10. Životní prostředí, přírodní a energetické zdroje, migrace a bezpečnost, ochrana kritické infrastruktury

11. Povolání v ozbrojených složkách (vojenský profesionál, policista, hasič), prestiž a změny

12. Závěr kurzu (seminář)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK