PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Kriminalita a současná česká společnost - JSM612
Anglický název: Crime and the Czech Society
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2008 do 2011
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://Konzultace se domlouvají individuálně: MCejp@iksp.justice.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Martin Cejp, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (17.09.2012)
Série přednášek vychází ze současného vymezení základních pojmů souvisejících s kriminalitou, shrnuje poznatky o jejím
stavu, informuje o způsobu jejich shromažďování a analýzy. Podrobněji se zabývá některými typy kriminality a opatřeními,
které by měly vést k jejímu účinnému omezování. Problematika kriminality je pojímána v souvislosti s vývojem společnosti -
bude pojednáno, jak v rámci společnosti vzniká a existuje a jak, a s jakým účinkem, se proti ní společnost brání. Analýzou
efektivnosti institucionální základny se přednáška přiblíží i k problematice veřejné politiky .
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (17.09.2012)

Série přednášek vychází ze současného vymezení základních pojmů souvisejících s kriminalitou, shrnuje poznatky o jejím stavu, informuje o způsobu jejich shromažďování a analýzy. Podrobněji se zabývá některými typy kriminality a opatřeními, které by měly vést k jejímu účinnému omezování. Problematika kriminality je pojímána v souvislosti s vývojem společnosti - bude pojednáno, jak v rámci společnosti vzniká a existuje a jak, a s jakým účinkem, se proti ní společnost brání. Analýzou efektivnosti institucionální základny se přednáška přiblíží i k problematice veřejné politiky

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (17.09.2012)

Zkouška je podmíněna celkovým orientačním přehledem o celé problematice  a podrobnější znalostí vybraného specifického problému, u něhož bude oceněn  i vlastní osobitý přínos k jeho řešení.

 Celkové hodnocení bude provedeno podle klíče:

            Obecné znalosti osvojení předmětu 40%,  specifické znalosti o vybraném problému,  včetně prostudované literatury a dalších podkladů  a zamyšlení se nad řešením 60%.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (17.09.2012)

Základní literatura       

Kaiser, G.:  Kriminologie. 1.vydání., C.H.Beck ,Praha 1994, 268s.

Novotný,  O., Zapletal, J. a  kol.: Kriminologie.  Praha ASPI Publishing, 2004, 451 str.

Kuchta, J., Válková H. a kol.: Základy kriminologie a trestní politiky. 1.vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, 568 str.

Neumann, J.: Základní kriminologické školy a směry, IKSP, Praha 1998.

Scheinost,M. a kol.: Kriminalita očima kriminologů. Praha: IKSP, 2010

 

Literatura k jednotlivým tématům

Metody

Cejp, M.: Aplikace výzkumných metod a technik v kriminologii. Obecná část. Praha: IKSP, 2011. ISBN 978-80-7338-108-0

Blatníková, Š.: Aplikace klinických a testových metod v kriminologickém výzkumu. Praha: IKSP, 2011. ISBN 978-80-7338-109-7

 

Vývoj kriminality

Marešová, A.- Cejp, M.- Martinková, M.- Tomášek, J.: Analýza kriminality v roce 2009 a v předchozím dvacetiletém období. Praha IKSP, 2010

Pachatel

Marešová, A.: Pachatelé trestných činů, K problematice jejich osobnosti a vybraných typologií, IKSP, Praha 1994.

Marešová,A. - Kotulan,P. - Martinková,M.: Výzkum prvovězněných žen. Praha: IKSP, 2009   

Blatníková, Š. - Netík, K.: Predikce vývoje pachatele. Praha: IKSP, 2008

Trávníčková,I. - Zeman,P.: Kriminální kariéra pachatelů drogové kriminality. Praha: IKSP, 2010

Blatníková,Š: Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí. Praha: IKSP, 2009

Válková, J.: Kriminalita žen. Kriminologické teorie. Praha, IKSP 1993

 

Oběť

Martinková, M.: Mezinárodní výzkum obětí trestné činnosti v Praze v roce 2000. IKSP,  Praha  2002, 87 str.

Martinková, M.: Oběti různých kriminologických deliktů v České republice v roce 2004. IKSP, Praha 2006

Martinková,M.: Zkušenosti obyvatel České republiky s některými delikty - výsledky viktimologického výzkumu. IKSP:, Praha 2007

Vitoušová, P. (ed.): K problematice obětí trestných činů, Sborník příspěvků z celostátního semináře, Bílý kruh bezpečí, Praha 1995

Gál, F. (ed.): Násilí, Egem, Praha 1994.

Čírtková, L.:  Sexuální zneužívání dětí, Kriminalistický sborník č. 2/1999, s. 41 48

Organizovaný zločin

Cejp,M.: Vývoj organizovaného zločinu na území České republiky. Praha: IKSP, 2010

Cejp, M. a kol.: Obrana proti ohrožení společnosti závažnými formami trestné činnosti. Praha: IKSP, 2009.  

Cejp, M.a kol.: Organizovaný zločin v České republice III. IKSP,  Praha 2004, 177 str.

Cejp, M.: Společenské příčiny a důsledky organizovaného zločinu. IKSP,  Praha 1999, 120 str.

Scheinost, M.: Dokumenty Evropské unie a USA k organizovanému zločinu. IKSP, Praha 1998

Němec, M.: Mafie a zločinecké gangy. EUROUNION,  Praha 2003, 390 str.

Marešová,A.: Násilí uplatňované organizovanými skupinami a organizovaným zločinem: Analýza vybraných případů vražd a vydírání. Praha  IKSP, 2004

Trávníčková,I.: Prostituce, jako jedna  z možných aktivit organizovaného zločinu.  IKSP, Praha 1995 

Šámal, Z.: Ruské mafie. Ivo Železný,  Praha 2000, 229 str.

Nožina, M.: Mezinárodní organizovaný zločin v České republice. THEMIS Praha  2003, 407 str.

 

Ekonomická kriminalita

Baloun,V.: Finanční kriminalita v České republice. IKSP, Praha 2004, 151 str.

Scheinost,M. a kol.: Výzkum ekonomické kriminality. IKSP Praha, 2004  169 str.


Korupce

van Duyne, P. C. et al.: Boj proti korupci, překlad ze Sborníku VI. Evropského kolokvia o zločinu a kriminální politice, IKSP, Praha 1999.

 

Prostituce

Trávníčková,I.: Prostituce, jako jedna  z možných aktivit organizovaného zločinu.  IKSP, Praha 1995 

Trávníčková,I. a kol.: Obchodování se ženami z pohledu České republiky. IKSP Praha, 2004

 

Drogy

Trávníčková,I. - Zeman,P.: Možnosti trestní justice v protidrogové politice II. Praha: IKSP, 2008

Nožina, M.: Svět drog v Čechách, Koniasch Latin Press, Praha 1997.

Nešpor, K.: Prevence problémů způsobených alkoholem a drogami u mládeže. Praha, Sportpropag 1992


Domácí násilí

Pikálková, S(ed).: Mezinárodní výzkum násilí na ženách - ČR/2003: příspěvek k sociologickému zkoumání násilí v rodině.

Martinková, M., Špatné zacházení s osobami pokročilého věku. Praha: IKSP, 2009

Hříbalová, L. Násilí na seniorech v českých rodinách- analýza jeho příčin. Diplomová práce. Praha: UK Praha, FSV, KVSP, 2008


Prevence

Večerka,K. - Holas,J. - Tomášek,J.: Prevence kriminality na úrovni obcí a krajů. Praha: IKSP, 2009

Večerka,  K. a kol.: Prevence kriminality v teorii a praxi. IKSP,  Praha 1996, 202s. 

Večerka, K. a kol.:Občané o kriminalitě a prevenci: Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění. Praha, IKSP 2006 100s. + tabulky

Večerka,K. - Holas,J.: Preventivní aktivity v názorech obyvatel měst: (Názory občanů na bezpečnostní situaci ve městech, dlouhodobě zařazených do KSP prevence kriminality - závěrečná zpráva z výzkumu). Praha, IKSP, 2003

Večerka,K. - Holas,J.: Úspěšnost preventivní práce: Zamyšlení nad problematikou vyhodnocování preventivních programů. Praha, IKSP, 2001

Večerka, K, Holas, J., Tomášek, J., Přesličková, H., Blatníková, Š.: Občané o kriminalitě a prevenci. IKSP, Praha 2007

Havrdová, E. (ed.), Cejp, M., Havrda, M., Hope, T., Scheinost, M., Večerka, K.: Tvorba a realizace projektů prevence kriminality mládeže. Praha, Centrum pro veřejnou politiku 2007. 185 str.

 

Trestní represe

Karabec, Z.: Trestní politika a její realizace v oblasti trestní justice. Praha: IKSP, 2008

 Karabec, Z., Diblíková, S., Macháčková, R.: Krátkodobé tresty odnětí svobody. Prah, IKSP 2000

Rozum, J., Kotulan, P., Háková, L.: Ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody a jeho alternativ. In.: Vybrané problémy sankční politiky.  Praha, IKSP 2005

Osmančík,O.: K problematice alternativních trestů a opatření. IKSP, Praha 1996


Různé

Štěchová,M.,  Luptáková,M., Kopoldová, B.: Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie. Praha: IKSP, 2008

 Scheinost,M., Jarkovská, L.,Luptáková, M., Krejčová, S.: Výzkum cizích státních příslušníků v Českých věznicích IKSP, Praha 2004, 131 str.

Štěchová,M. a kol.: Romská minorita a postupy integrace. Praha, IKSP, 2002 

Martinková,M. - Macháčková,R.: Vybrané kriminologické a právní aspekty domácího násilí. Praha, IKSP, 2001

Marešová, A. a kol.: Kriminologické a právní aspekty extremismu, IKSP, Praha 1999

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (17.09.2012)

Podmínky pro zápis: Přijetí do bakalářského nebo magisterského studia jakéhokoli oboru na FVS

Podmínky pro splnění studijních povinností:
Zkouška je podmíněna celkovým orientačním přehledem o celé problematice a podrobnější znalostí vybraného specifického problému, u něhož bude oceněn i vlastní osobitý přínos k jeho řešení.

Celkové hodnocení bude provedeno podle klíče:
Obecné znalosti osvojení předmětu 40%, specifické znalosti o vybraném problému, včetně prostudované literatury a dalších podkladů a zamyšlení se nad řešením 60%.

Cíle výuky:
Série přednášek vychází ze současného vymezení základních pojmů souvisejících s kriminalitou, shrnuje poznatky o jejím stavu, informuje o způsobu jejich shromažďování a analýzy. Podrobněji se zabývá některými typy kriminality a opatřeními, které by měly vést k jejímu účinnému omezování. Problematika kriminality je pojímána v souvislosti s vývojem společnosti - bude pojednáno, jak v rámci společnosti vzniká a existuje a jak, a s jakým účinkem, se proti ní společnost brání. Analýzou efektivnosti institucionální základny se přednáška přiblíží i k problematice veřejné politiky .

Tématické okruhy:
 Základní pojmy. Stav, rozsah, úroveň proporce a vývoj kriminality jako celku i jednotlivých forem v České republice. Kriminalita zjištěná, stíhaná, odsouzená, latentní.

 Zdroje dat pro vykazování stavu, rozsahu a struktury kriminality. Dlouhodobé a mezinárodní srovnání.

 Typologie pachatelů trestných činů. Struktura podle pohlaví, věku a dalších charakteristik. Recidiva. Výzkumy pachatelů. Výkon trestu. Mezinárodní srovnání.

? Typologie obětí trestných činů. Výzkumy obětí. Mezinárodní srovnávací viktimologické výzkumy. Pomoc obětem trestné činnosti.

 Aplikace výzkumných metod a technik při zjišťování stavu kriminality, její analýze a prognóze. Historická, monografická, typologická, topografická prognostická metoda. Pozorování, experiment, analýza dokumentů, případové studie, sociometrie, dotazníková a expertní šetření.

 Názory a postoje veřejnosti na otázky kriminality. Od obecných, tj. kriminalita jako závažný problém, po specifické, jako vyjádření pocitu bezpečnosti a bezprostředního ohrožení různými druhy kriminality nebo názorů na policii, soudy - na jejich práci, prestiž, důvěryhodnost. Zjišťování úrovně právního vědomí občanů i různých profesních skupin - např. novinářů. Postoje k trestu smrti, ke snížení hranice trestní odpovědnosti, k drogám, k rasové nesnášenlivosti, a pod.

 Organizovaný zločin. Pojetí, charakteristika, složení a organizační uspořádání skupin. Obecná charakteristika aktivit organizovaného zločinu, aktuální výskyt jednotlivých forem a jejich možný vývoj. Sféry působení. Podrobnější údaje o některých typických aktivitách: výrobě, pašování a distribuci drog, krádežích aut, prostituci, nelegálním převaděčství, krádežích uměleckých předmětů, vydírání a vymáhání dluhů.

 Ekonomická a finanční kriminalita. Terorismus. Korupce -vymezení, formy, protiopatření. Migrační a azylová politika. Domácí násilí.
 Prognóza vybraných druhů kriminality. Analýza problémů, scénáře, trendy.

 Společenské podmínky a kriminalita. Působení kriminogenních prvků v oblasti politiky, ekonomiky, státní správy, samosprávy, sociální struktury, legislativy a uplatnění práva, morálky, hodnot, mezilidských vztahů, kultury, působení médií. Posouzení, co v těchto společenských podmínkách může být zdrojem, který zločin využívá: k páchání trestné činnosti, k vytváření poptávky po nelegálních službách, k získávání spolupracovníků.

 Společenská opatření proti kriminalitě: prevence, trestní represe. Alternativní tresty. Aktivity mezinárodních společenství a jejich působení v čs. podmínkách. Instituce, jejichž funkcí je omezování kriminality a efektivnost jejich působení.

Základní literatura

Kaiser, G.: Kriminologie. 1.vydání., C.H.Beck ,Praha 1994, 268s.

Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: Kriminologie. Praha ASPI Publishing, 2004, 451 str.

Kuchta, J., Válková H. a kol.: Základy kriminologie a trestní politiky. 1.vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, 568 str.

Neumann, J.: Základní kriminologické školy a směry, IKSP, Praha 1998.

Literatura k jednotlivým tématům

Vývoj kriminality

Marešová,A. - Baloun,Vl. - Cejp,M. - Martinková,M.: Kriminalita v roce 2006. IKSP, Praha 2008

Pachatel

Marešová, A.: Pachatelé trestných činů, K problematice jejich osobnosti a vybraných typologií, IKSP, Praha 1994.

Válková, J.: Kriminalita žen. Kriminologické teorie. Praha, IKSP 1993

Blatníková,Š. - Netík,K.: Ženy jako pachatelky závažné trestné činnosti. Praha, IKSP 2007

Oběť

Martinková, M.: Mezinárodní výzkum obětí trestné činnosti v Praze v roce 2000. IKSP, Praha 2002, 87 str.

Martinková, M.: Oběti různých kriminologických deliktů v České republice v roce 2004. IKSP, Praha 2006

Vitoušová, P. (ed.): K problematice obětí trestných činů, Sborník příspěvků z celostátního semináře, Bílý kruh bezpečí, Praha 1995

Gál, F. (ed.): Násilí, Egem, Praha 1994.

Čírtková, L.: Sexuální zneužívání dětí, Kriminalistický sborník č. 2/1999, s. 41 48

Válková, J. (ed.): Oběti trestného činu. IKSP, Praha 1998
Kulíšková, K. (ed.): K problematice obětí trestných činů a k výzkumu obětí v České republice. IKSP, Praha 1999

Organizovaný zločin

Cejp, M.a kol.: Organizovaný zločin v České republice III. IKSP, Praha 2004, 177 str.

Cejp, M.: Společenské příčiny a důsledky organizovaného zločinu. IKSP, Praha 1999, 120 str.

Cejp,M. a kol.: Variantní scénáře vybraných druhů kriminality. Zpráva z výzkumu. IKSP, Praha 2008

Scheinost, M.: Dokumenty Evropské unie a USA k organizovanému zločinu. IKSP, Praha 1998

Smolík, J., Šmíd, T., Vaďura, V. (eds.) Organizovaný zločin a jeho ohniska v současném světě. Brno, Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav 2007, 204 s.

Němec, M.: Mafie a zločinecké gangy. EUROUNION, Praha 2003, 390 str.

Marešová,A.: Násilí uplatňované organizovanými skupinami a organizovaným zločinem: Analýza vybraných případů vražd a vydírání. Praha IKSP, 2004

Trávníčková,I.: Prostituce, jako jedna z možných aktivit organizovaného zločinu. IKSP, Praha 1995

Šámal, Z.: Ruské mafie. Ivo Železný, Praha 2000, 229 str.

Nožina, M.: Mezinárodní organizovaný zločin v České republice. THEMIS Praha 2003, 407 str.

Ekonomická kriminalita

Baloun,V.: Finanční kriminalita v České republice. IKSP, Praha 2004, 151 str.

Scheinost,M. a kol.: Výzkum ekonomické kriminality. IKSP Praha, 2004 169 str.

Korupce

van Duyne, P. C. et al.: Boj proti korupci, překlad ze Sborníku VI. Evropského kolokvia o zločinu a kriminální politice, IKSP, Praha 1999.

Prostituce

Trávníčková,I.: Prostituce, jako jedna z možných aktivit organizovaného zločinu. IKSP, Praha 1995

Trávníčková,I. a kol.: Obchodování se ženami z pohledu České republiky. IKSP Praha, 2004

Drogy

Nožina, M.: Svět drog v Čechách, Koniasch Latin Press, Praha 1997.

Nešpor, K.: Prevence problémů způsobených alkoholem a drogami u mládeže. Praha, Sportpropag 1992

Domácí násilí

Pikálková, S(ed).: Mezinárodní výzkum násilí na ženách - ČR/2003: příspěvek k sociologickému zkoumání násilí v rodině.

Prevence

Večerka, K. a kol.: Prevence kriminality v teorii a praxi. IKSP, Praha 1996, 202s.

Večerka, K. a kol.:Občané o kriminalitě a prevenci: Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění. Praha, IKSP 2006 100s. + tabulky

Večerka,K. - Holas,J.: Preventivní aktivity v názorech obyvatel měst: (Názory občanů na bezpečnostní situaci ve městech, dlouhodobě zařazených do KSP prevence kriminality - závěrečná zpráva z výzkumu). Praha, IKSP, 2003

Večerka,K. - Holas,J.: Úspěšnost preventivní práce: Zamyšlení nad problematikou vyhodnocování preventivních programů. Praha, IKSP, 2001

Večerka, K, Holas, J., Tomášek, J., Přesličková, H., Blatníková, Š.: Občané o kriminalitě a prevenci. IKSP, Praha 2007

Havrdová, E. (ed.), Cejp, M., Havrda, M., Hope, T., Scheinost, M., Večerka, K.: Tvorba a realizace projektů prevence kriminality mládeže. Praha, Centrum pro veřejnou politiku 2007. 185 str.

Trestní represe

Karabec, Z., Diblíková, S., Macháčková, R.: Krátkodobé tresty odnětí svobody. Prah, IKSP 2000

Rozum, J., Kotulan, P., Háková, L.: Ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody a jeho alternativ. In.: Vybrané problémy sankční politiky. Praha, IKSP 2005

Osmančík,O.: K problematice alternativních trestů a opatření. IKSP, Praha 1996

Různé

Scheinost,M., Jarkovská,L.,Luptáková, M., Krejčová,S.: Výzkum cizích státních příslušníků v Českých věznicích IKSP, Praha 2004, 131 str.

Štěchová,M. a kol.: Romská minorita a postupy integrace. Praha, IKSP, 2002

Martinková,M. - Macháčková,R.: Vybrané kriminologické a právní aspekty domácího násilí. Praha, IKSP, 2001

Marešová, A. a kol.: Kriminologické a právní aspekty extremismu, IKSP, Praha 1999

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (17.09.2012)

Podmínky pro zápis: Přijetí do bakalářského nebo magisterského studia jakéhokoli oboru na FVS

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK