PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Vzdělávací politika v ČR - JSM607
Anglický název: Education Policy in the CR
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr. (25.09.2011)
Cílem kurzu je analýza stavu české vzdělávací soustavy a české vzdělávací politiky (VP) z různých úhlů pohledu a v globálním kontextu. V jeho úvodu budou zopakovány a prohloubeny teoretické základy VP coby vědního oboru. Kurz je ukončen seminární prací a ústní zkouškou.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr. (25.09.2011)

Cílem kurzu je získat schopnost kritického zamyšlení nad českou vzdělávací politikou. Studenti získají obecný přehled o fungování českého vzdělávacího systému, seznámí se s činností hlavních aktérů, zvýší své porozumění hodnotám a principům formujícím vzdělávací politiku. Účastí na kurzu studenti zvýší své kompetence cíleně se ptát, formulovat a analyzovat problém, komunikovat, argumentovat, prezentovat ústně i písemně.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr. (25.09.2011)

Vybrané relevantní pasáže z následujících publikací:

Kalous, J., Veselý, A. (Eds.): Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha, Karolinum 2006 a.

Kalous, J., Veselý, A. (Eds.): Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Praha, Karolinum 2006 b.

Kalous, J., Veselý, A. (Eds.): Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha, Karolinum 2006 c.

Kalous, J., Štoček, J., Veselý, A. (Eds.): Educational Policy Studies in the Czech Republic. The current state, theoretical and analytical approaches and possible development in an international context. Praha, Nakl. Aleš Čeněk 2007.

Průcha, J. (ed): Pedagogická encyklopedie. Praha, Portál 2009.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr. (25.09.2011)

Kurs je blokový - krátký a intenzivní. Bude vyžadavat průběžnou práci, plnění domácích úkolů, aktivitu při seminářích. Na základě počtu získaných bodů obdrží student(ka) výslednou známku.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr. (25.09.2011)

VZDĚLÁVACÍ POLITIKA V ČR

Sylabus kurzu pro zimní semestr akademického roku 2008/2009

1. Kód předmětu

JSM607

2. Vyučující

Doc. Jaroslav Kalous, PhD.

(jaroslav.kalous@chello.cz)

3. Rozsah a forma výuky

1/1

Bloková forma

4. Počet kreditů

4

(Jeden ECTS kredit odpovídá 26 hodinám studijní zátěže průměrného studenta)

5. Ukončení

Seminární práce a ústní zkouška.

6. Podmínky zápisu do kurzu

Tento kurz je určen především pro studenty magisterského studia veřejné a sociální politiky.

Prerekvizitou pro zápis do tohoto kurzu je absolvování kurzu JSB039.

Absolvování tohoto kurzu je prerekvizitou pro zápis do kurzu JSM638.

7. Základní charakteristika kurzu

Cílem kurzu je analýza stavu české vzdělávací soustavy a české vzdělávací politiky (VP) z různých úhlů pohledu a v globálním kontextu. V jeho úvodu budou zopakovány a prohloubeny teoretické základy VP coby vědního oboru. Kurz je ukončen seminární prací a ústní zkouškou.

8. Program

Blok 1. Teorie VP

VP jako vědní obor

Soudobé teorie vzdělávání

Přehled pedagogiky

Sociologie vzdělávání

Vzdělávání a ekonomika

Lidský, sociální a kulturní kapitál

Blok 2. Nástroje VP

Mechanismy a nástroje VP

Strategické plánování ve vzdělávání

Legislativa ve školství

Kurikulární politika

Řízení a financování

Aktéři vzdělávací politiky, jejich zájmy a možnosti

Blok 3. VP ČR

Historický vývoj českého vzdělávání

Transformace české společnosti a její vzdělávací potřeby

Vzdělávací system ČR v mezinárodním srovnání

Vzdělávací výsledky ČR v mezinárodním srovnání

Přehled aktuálních problémů v regionálním školství

Přehled aktuálních problémů v terciárním vzdělávání

Blok 4. Globální souvislosti

Analýza a prognózování vzdělávacích potřeb

Vzdělávací reformy ve světě

Řízení, financování, participace

Multikulturní vzdělávání

Celoživotní učení

Otevřené otázky vzdělávání v současné době

9. Základní literatura

Kalous, J., Veselý, A. (Eds.): Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha, Karolinum 2006 a.

Kalous, J., Veselý, A. (Eds.): Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Praha, Karolinum 2006 b.

Kalous, J., Veselý, A. (Eds.): Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha, Karolinum 2006 c.

10. Další doporučená literatura

Bartoš, W., Moldan, B.: Příležitost pro univerzity a firmy. Modrá šance pro výzkum a vývoj. Praha, ODS 2004..

Bartoš, W.: Důvěra a příležitost. Modrá šance pro vzdělávání. Praha, ODS 2003.

Berryman, S. E.: Hidden Challenges to Education Systems in Transition Economies. Washington, D.C., The World Bank 2000.

Botlík, O., Hausenblas, O., Roupec, P., Simonová, J., Straková, J.: Na cestě ke znalostní společnosti. Část druhá: Jak dál??. Praha, ISEA 2006.

České školství v mezinárodním srovnání. Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 2006. Praha, ÚIV 2006.

Dejme příležitost každému dítěti II. Školský program britské Konzervativní strany. 2003. Praha, CEVRO 2003.

Dejme příležitost každému dítěti. Školský program amerického prezidenta George W. Bushe. Praha, CEVRO 2002.

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006?2010. Praha, MŠMT 2005.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky. Praha, MŠMT 2007.

EC: Key Data on Higher Education in Europe: 2007 Edition. ECSC-EC-EAEC, Brussels, Luxembourg, 2007.

EC: Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training. Indicators and Benchmarks. Brussels, EC 2007.

EC: Vzdělávání a odborná příprava 2010. Naléhavé reformy jako podmínka úspěchu Lisabonské strategie. Praha,MŠMT 2004.

Forward Planning in Education in the Member States of the European Union, Brussels, EURYDICE 1999.

Greger, D., Walterová, E.: In Pursuit of Educational Change: Transformation of Education in the Czech Republic. ORBIS SCHOLAE, 1, 2007, č. 2, s. 11 ? 44.

Kalous, J., Štoček, J., Veselý, A. (Eds.): Educational Policy Studies in the Czech Republic. The current state, theoretical and analytical approaches and possible development in an international context. Praha, Nakl. Aleš Čeněk 2007.

Matějů, P., Straková, J. (Eds.): Na cestě ke znalostní společnosti. Část první: Kde jsme?? Kritická analýza současné situace. Praha, ISEA 2005.

Matějů, P., Straková, J. et al.: (Ne)rovné šance na vzdělání. Vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha, Academia 2006.

Možný, I.: Česká společnost. Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha, Portál 2002.

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. Praha, ÚIV 2001.

OECD. Society at a Glance. Social Indicators. Paris, OECD 2005.

OECD: Education at a Glance 2007: OECD Indicators. Paris, OECD 2007.

OECD: The Well-being of Nations: The Role of Human and Social Capital. Paris, OECD 2001.

OECD: Vzdělání a sociální spravedlnost v zemích OECD. Praha, ÚIV 1998.

OECD: Zprávy o národní politice ve vzdělávání - Česká republika. Praha, ÚIV 1996.

Operační plán Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007 - 2013. Praha, MŠMT 2007.

Potůček, Martin et al.: Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České republiky. Praha, SLON 2005.

SPIS: Manifest znalostní společnosti. Praha, SPIS 2005.

Šebková, H. (Ed.): Tertiary Education in the Czech Republic. Country Background Report for OECD Thematic Review of Tertiary Education. Praha: Centre for Higher Education Studies 2006.

UNESCO: Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělávání ISCED 1997. Praha, ÚIV 1999.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr. (25.09.2011)

Kurs JSM607 Vzdělávací politika v ČR navazuje na kurs JSB039 Úvod do vzdělávací politiky, jehož absolvování není nutnou podmínkou možnosti zápisu. Co jse však nutným požadavkem je ochotu aktivního angažavoného přístupu při plnění domácích úkolů i  společných aktivitách (diskuse, hry, presentace).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK