Výzkumné kolokvium SAQ I - JSM568
Anglický název: Research Colloquium SAQ I
Český název: Výzkumné kolokvium SAQ I
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Neslučitelnost : JSM561
Je neslučitelnost pro: JSM561
Je prerekvizitou pro: JSM569
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (16.09.2016)
Výzkumné kolokvium je prostorem pro společné bádání pedagogů a studentů. Studenti se po dobu dvou semestrů zapojí buď do běžícího výzkumného projektu někoho z pedagogů, nebo společně s pedagogem připraví a realizují výzkum. Cílem je projít společně všemi fázemi týmového výzkumu, včetně jeho veřejné prezentace.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (10.02.2022)

Průběžné plnění povinností dle rozvrhu práce v týmu. Aktivní účast na  pravidelných schůzkách výzkumného týmu. Členové týmu mohou získat zápočet za kurz až v okamžiku, kdy výsledky výzkumu (alespoň částečně) prezentovali odborné veřejnosti (uspořádání konference, článek v recenzním řízení, prezentovaný příspěvek na konferenci, workshopu atp.).

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (24.10.2019)

Literatura bude stanovena podle tematického zaměření výzkumného projektu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (02.02.2024)

Nabídka výzkumných projektů pro LS 2024

Multidimenzionální vztahy a podmíněnosti české diaspory v cílových destinacích

Možnost participace na projektu GA ČR, který je zaměřen na problematiku Čechů v zahraničí. Konkrétní práce by zpočívala ve spolupráci na úpravě a  vyhodnocování kvantitativních a kvalitativních dat směřujících k publikačním výstupům, přepis rozhovorů, případně uskutečnění vlastních rozhovorů. 

Bližší informace: zdenek.uherek@fsv.cuni.cz

The role of religion in the integration of Ukrainian immigrants in Czechia and related changes in the religious landscape
Multidisciplinary project led by dr. Tomáš Havlíček (Faculty of Sciences). Work depending on language skills: literature review, field observations, interviews, media analysis, coding the material.
Contact: barbora.spalova@fsv.cuni.cz  

 

Monasticism "old and new": longing for community, order and transcendence
My personal long- term research. Avalaible work: desk research, literature review, fieldwork, analysis, representation. Very flexible, you can choose your own subfield.
Contact: barbora.spalova@fsv.cuni.cz  

Post-secular approach to memory processes in Central and Eastern Europe
Nabízíme možnost spolupráce v rámci višegrádského projektu. Možnost zapojení se do zpracování výzkumu a kapitoly k tématu Paměť perzekuce náboženských řádů v Československu nebo příprava prezentace k vlastnímu tématu a zapojení se do mezinárodního studentského workshopu v červnu 2024 ve Varšavě. Bližší info zde: http://iaepan.edu.pl/post-secular-approach-to-memory-processes-in-central-eastern-europe/
Kontakt: barbora.spalova@fsv.cuni.cz 

Role školního prostředí v utváření sociálních postojů středoškoláků


Projekt Grantové agentury České republiky Dynamika postojů adolescentů k cizincům zkoumá pomocí dat Českého panelového šetření středoškoláků souvislosti mezi vzděláváním a formováním sociálních postojů v adolescenci. V rámci projektu jsou analyzovány změny u žáků/žákyň, které proběhnou během doby jejich středoškolského studia a jakou roli v tom hraje skutečnost, kterou školu navštěvují a s kým sdílí třídní prostředí. Na podzim roku 2023 proběhla první vlna dotazování. Dotázáno bylo přes 23 tisíc žáků a žákyň prvních ročníků z 249 středních škol, přičemž dotazování stejných žáků a žákyň se bude každoročně opakovat až do roku 2026.

Studenti a studentky, kteří si toto výzkumné kolokvium zapíší, se budou v průběhu letního semestru podílet na interpretaci výsledků z dotazníkového šetření a psaní výzkumných zpráv. Dále bude možné se podílet i na analýze dat z první vlny panelového šetření.
Kolokvium je otevřené primárně pro studenty/studentky magisterského studia, ale hlásit se mohou také studenti a studentky vyšších ročníků bakalářského studia. Výzkumné kolokvium bude probíhat pod vedením Ivana Petrúška a Aleše Kudrnáče. Hlavním řešitelem projektu je Dr. Aleš Kudrnáč.


Kontakt: Ivan Petrúšek (ivan.petrusek@fsv.cuni.cz)
Web projektu: https://czeps.soc.cas.cz/cs


Sociologie selhání: propojení sociálních infrastruktur a osobních zkušeností
Vítáni jsou zájemci o vedení rozhovorů se zástupci čtyř oblastí: start-upy (zakladatelé, 
zaměstnanci, investoři), platformní pracovníci/nice (řidiči, hlídačky apod.), 
pracovníci/nice v environmentálním vzdělávání a rozvojových projektech 
(neziskovkách/ministerstvech/donorech). Pokud znáte někoho pracujícího v některé z 
uvedených oblastí a máte možnost s ním nebo ní provést výzkumný rozhovor (podklady 
dodáme), rádi vás v týmu přivítáme. Selhání se nebojte :-)

Případní zájemci nebo jen zvědavci pište na martin.hajek@fsv.cuni.cz.