PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kvalitativní výzkum: pokročilé a experimentální metody - JSM559
Anglický název: Advanced and Experimental Qualitative Methods
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 25 / 25 (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=1425
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Andrea Hrůzová, Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Neslučitelnost : JSM023
Záměnnost : JSM023
Je neslučitelnost pro: JSM023
Je záměnnost pro: JSM023
Anotace -
Semestrální magisterský kurs, jehož cílem je porozumět proměnám kvalitativního výzkumu od 70. let 20. století do současnosti. Důraz je kladen na propojení výkladu epistemologie, teorie a metody sociálněvědního výzkumu. V kursu se střídá výklad s diskusemi textů a dílenskými semináři, kde studenti ve skupinách pracují na tvorbě a analýze vybraných dat, na reflexi konstruovanosti dat a na jejich analýze.
Poslední úprava: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (27.01.2024)
Literatura

CRAPANZANO, Vincent. 1980. Tuhami. Portrait of a Moroccan. Str. 3-87. (česky např. zde, str. 9-82)

DENZIN, N. K. / LINCOLN, Y. S. 2005. The Discipline and Practice of Qualitative Research. In The Sage Handbook of Qualitative Reserarch (3rd edition). Ed. by Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln. London: Sage. Str. 1-32.

DENZIN, Norman K. 2001. The reflexive interview and a performative social science. Qualitative Research 1(1): 23-496.

Doing Biographical Research - Forum: Qualitative Social Research, Vol. 4, No. 3 (2003)Qualitative inquiry 2019, vol. 5: Special Issue: The Art of Life History: Novel Approaches, Future Directions https://journals-sagepub-com.ezproxy.is.cuni.cz/toc/qixa/25/5

HARPER, Douglas. 2002. Talking about pictures: a case for photo elicitation. Visual Studies, 17 (1): 13-26.

KUBICA, Grazyna - A. Król, Trajectories of Polish Transformation: Biographical Narratives of 1989’ generation (draft paper).

OKELY, Judith - Helen CALLAWAY (eds.). 1992. Anthropology and autobiography. London, New York: Routtledge.

PINK, Sarah. 2006. The Future of Visual Anthropology: Engaging the Senses. London: Routledge. Str. 81-101.

ROBERTS, Rosemarie A. (2013). Dancing with Social Ghosts: Performing Embodiments, Analyzing Critically. Transforming Anthropology, 21 (1): 4-14.

SHOSTAKOVÁ, Marjorie. 1993. Nisa, dcera Kungů. Intimní život ženy mizejícího světa. Praha: Mladá fronta. Str. 91-106.

SUCHAR, Charles S. 1997. Grounding visual sociology research in shooting scripts. Qualitative Sociology, 20 (1): 33-55.

TRINH T. Minh-Ha, Trinh T. 1990. Documentary Is/Not a Name. The MIT Press, Vol. 52, pp. 76-98.

Poslední úprava: Hájek Martin, doc. Mgr., Ph.D. (03.12.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Zapsaní studenti mají povinnost se před každou hodinou seznámit s četbou, která je v sylabu označena jako povinná četba na daný týden.

Podmínkou úspěšného absolvování kursu je:

  1. Studium textů označených v sylabu jako „povinná četba“.
  2. Odevzdání metodologické studie na konci semestru. Hodnocení metodologické studie je pojímáno jako zkouška, student tedy může metodologickou studii podat k hodnocení až 3x (řádný termín, první opravný termín, 2. opravný termín).
  3. Aktivní účast na přednáškách a na seminářích. Výuka v kursu probíhá formou přednášky a s ní se prolínajícím seminářem. Tolerovaná je jedna neomluvená absence za semestr. Absence ve výuce je omluvena pouze ze zdravotních nebo závažných osobních důvodů. Překročení neomluvené absence je považováno za nesplnění podmínek potřebných k absolvování kurzu.
  4. Třikrát za semestr bude potřeba vytvořit vlastní výzkumná data, která se budou v kurzu společně analyzovat. Každý účastník je povinen tato data odevzdat vždy do do určeného data před analytickým seminářem. 

Metodologická studie
Účelem metodologické studie je ověřit teoretické a praktické dovednosti vytváření dat a jejich interpretace jak ve vztahu k jejich sociálnímu kontextu, tak i k epistemologickému ukotvení zvolené metody. Student si zvolí jednu z metod probíraných v kursu a s jejím využitím bude analyzovat empirický materiál shromážděný v průběhu kursu.

Povinné náležitosti metodologické studie tvoří:

  1. Představení zvolené metody vytváření dat. Epistemologické ukotvení zvolené metody (představení klíčových autorů a konceptů a jejich diskuse).
  2. Představení empirického materiálu ("dat"), na jehož základě je zvolená metoda podrobněji popsána.
  3. Interpretace empirického materiálu ve vztahu k diskutované metodě.
  4. Diskuse slabých a silných stránek zvolené metody: k výzkumu jakých problémů či jevů se zvolená metoda hodí a proč a obráceně, co touto metodou není vhodné zkoumat a proč.

 

Termín odevzdání odpovědí na otázky z povinné četby: vždy do neděle 23:55 hod. předcházející dané přednášce.

Hodnocení:

  • Jednotlivé seminární úkoly: až 40 bodů (maximálně 10 bodů za každý úkol)
  • Výzkumná zpráva: až 60 bodů

Za každý z průběžných úkolů musí studující získat alespoň polovinu maximálního počtu bodů. Za výzkumnou zprávu musí studující získat alespoň 30 bodů.

 

Celkové hodnocení:

A (výtečně, vynikající výkon pouze s drobnými chybami): 100  - 91b.
B (velmi dobře, nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami): 81 - 90b.
C (dobře, celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb): 80 - 71b.
D (uspokojivě, přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky): 61 - 70b.
E (dostatečně, výkon splňuje minimální požadavky) 60 - 51b
F (neuspěl): méně jak 51 b.

Poslední úprava: Spalová Barbora, Mgr., Ph.D. (09.09.2021)
Sylabus

1. Uvedení do kursu, prezentace hostů kurzu (Igor Kytka a Tomáš Vácha, UCEEB ČVUT) a volba ústředního tématu kursu. Rozmanitost kvalitativního výzkumu: epistemologie a politické souvislosti výzkumu

2. Biografie, autobiografie a antropologie. Theodora Kroeber a Ishi, Marjorie Shostaková a Nisa, Bronisław Malinowski, Vincent Crapanzano a Tuhami

3. Autobiografie a autoetnografie

4. Státní svátek, výuka se nekoná.

5. Analytický seminář 1: Analýza vašich autobiografických a autoetnografických textů

6. Čtecí týden

7. Vizuální analýza a interpretace viděného

8. Mentální mapování. Metoda fotografické stimulace (photo-elicitation)

9. Krize reprezentace: nový žurnalismus, stand-point epistemologies. Kvalitativní výzkum a konceptuální umění, umělecký výzkum

10. Analytický seminář 2: analýza vizuálních dat

11. Performance jako nástroj interpretace a analýzy

12. Analytický seminář 3: Performance. Závěrečné zhodnocení kurzu, diskuze s kolegy z UCEEB

 

Poslední úprava: Hájek Martin, doc. Mgr., Ph.D. (03.12.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK