PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Seminář k diplomové práci II. - JSM529
Anglický název: Diploma seminar
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2015
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/16 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (45)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Vyučující: MUDr. Petr Háva, CSc.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (01.04.2008)

Povinný kurz, uvádějící studenty do problematiky metod a postupů řešení vybraných témat diplomových prací v kontextu
paradigmat veřejné a sociální politik a dalších poznatků a dovedností, které získali během studia. Diplomovou práci
konzultují studenti v průběhu jejího zpracování se svými přidělenými konzultanty, kteří jsou vybírání ze skupiny tutorů a
jejich asistentů. Dosavadní praxe oboru veřejná a sociální politika prokázala při existenci takové poměrně heterogenní
skupiny konzultantů z různých oborů potřebu standardizace přístupu studentů a existenci širšího fóra pro průběžnou diskusi
jejich výsledků v rámci diplomového semináře.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (08.04.2008)

Standardizace přístupů při osvojení a aplikaci základních metod k řešení diplomové práce v oboru veřejné a sociální politiky. Rozvoj dovedností pro koncipování vědecky strukturovaného přístupu studentů k řešení zvoleného problému s využitím poznatků a dovedností, získaných v průběhu studia. Průběžná kontrola průběhu práce.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (08.04.2008)

Potůček, M. a kol. Veřejná politika. Slon, Praha 2005

Colebath, H.K.B. Úvod do policy. Barrister a Principal, Brno 2005

Howlett, M., Ramesh, N. Studying Public Policy. Policy Cycles and Policy Subsystems. Oxford University Press 1995

John, P. Analysing Public Policy. Pinter London 1998

Petrusek, M. Teorie a metoda v moderní sociologii. Karolinum, Praha 1993

Říchová, B. Přehled moderních politologických teorií. Portál 2000

Fiala, Schubert: Moderní analýza politiky. Uvedení do teorií a metod policy analysis. Barrister a Principál, Brno 2000

Holoušová, D. a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Univerzita |palackého v Olomoucí, Pedagogická fakulta. Olomouc 2000

Veselý, A. Vymezení problému ve veřejné politice. Metody a metodologie strukturace, definice, modelování a formulace problému. Praha, CESES FSV UK. Dostupné na: http://ceses.cuni.cz/downloads/studies/sesit05-05_vesely.pdf

Pstružina, K.Svět poznávání. K filozofickým základům kognitivní vědy. Olomouc 1998

Fajkus, B. Současná filosofie a metodologie vědy. Filosofia, Praha 1997

Eco, U. Jak psát diplomovou práci. Olomouc, Votobia 1997.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ing. Pavla Mašková, Ph.D. (15.02.2013)

1. Název předmětu: SEMINÁŘ K DIPLOMOVÉ PRÁCI II.

* 2. Vyučující: MUDr. Petr Háva, CSc., Ing. Mgr. Pavla Mašková, Ph.D

1. Typ studijního předmětu:
Povinný. Podmínkou pro zápis do předmětu je odevzdání tezí diplomové práce s podpisem konzultanta práce.

4. Rozsah a typ výuky
Seminář, 12 hodin za semestr

5. Harmonogram výuky předmětu
Studenti budou v závislosti na jejich celkovém počtu rozděleni na skupiny s maximálním počtem do 20 studentů.

* Druhý semestr:
1. Prezentace a diskuse vlastní práce ve vztahu k jejímu zaměření (analýza, výzkum, přehledová teoreticky zaměřená práce), výsledky práce studenta v kontextu východisek, dostupných dat a poznatků. Formulace základních výsledků práce a jejich diskuse.
2. Závěrečné setkání se studenty je využito pro orientační diskusi otázek ke státní zkoušce, informace o průběhu státní zkoušky.

* 6. Počet kreditů: 6

* 7. Ukončení: Z

8. Základní charakteristika předmětu
Povinný kurz, uvádějící studenty do problematiky metod a postupů řešení vybraných témat diplomových prací v kontextu paradigmat veřejné a sociální politik a dalších poznatků a dovedností, které získali během studia. Diplomovou práci konzultují studenti v průběhu jejího zpracování se svými přidělenými konzultanty, kteří jsou vybírání ze skupiny tutorů a jejich asistentů. Dosavadní praxe oboru veřejná a sociální politika prokázala při existenci takové poměrně heterogenní skupiny konzultantů z různých oborů potřebu standardizace přístupu studentů a existenci širšího fóra pro průběžnou diskusi jejich výsledků v rámci diplomového semináře.

* Přehled aktivit studentů ve 2. semestru:
* 2. semestr
Rozpracování vlastního problému
Zpracování dat - aplikace metod
Konfrontace s teoretickými východisky
Interpretace výsledků a jejich diskuse
V průběhu semestru student prezentuje výsledky své práce (formou power pointové prezentace)
Formulace závěrů, jejich vztah s částí o cílech, otázkách a hypotézách
Souhrn
Celková editace práce
Požadavky pro zápočet: Na konci semestru student předkládá již poměrně rozpracovanou strukturu diplomové práce. V této fázi jsou již interpretovány základní výsledky práce a aspoň osnova závěrů.

* 9. Cíle předmětu
Standardizace přístupů při osvojení a aplikaci základních metod k řešení diplomové práce v oboru veřejné a sociální politiky. Rozvoj dovedností pro koncipování vědecky strukturovaného přístupu studentů k řešení zvoleného problému s využitím poznatků a dovedností, získaných v průběhu studia. Průběžná kontrola průběhu práce.

10. Literatura
Potůček, M. a kol. Veřejná politika. Slon, Praha 2005
Colebath, H.K.B. Úvod do policy. Barrister a Principal, Brno 2005
Howlett, M., Ramesh, N. Studying Public Policy. Policy Cycles and Policy Subsystems. Oxford University Press 1995
John, P. Analysing Public Policy. Pinter London 1998
Petrusek, M. Teorie a metoda v moderní sociologii. Karolinum, Praha 1993
Říchová, B. Přehled moderních politologických teorií. Portál 2000
Fiala, Schubert: Moderní analýza politiky. Uvedení do teorií a metod policy analysis. Barrister a Principál, Brno 2000
Holoušová, D. a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Univerzita |palackého v Olomoucí, Pedagogická fakulta. Olomouc 2000
Veselý, A. Vymezení problému ve veřejné politice. Metody a metodologie strukturace, definice, modelování a formulace problému. Praha, CESES FSV UK. Dostupné na: http://ceses.cuni.cz/downloads/studies/sesit05-05_vesely.pdf
Pstružina, K.Svět poznávání. K filozofickým základům kognitivní vědy. Olomouc 1998
Fajkus, B. Současná filosofie a metodologie vědy. Filosofia, Praha 1997
Eco, U. Jak psát diplomovou práci. Olomouc, Votobia 1997.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK