PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Seminář k diplomové práci II. - JSM529
Anglický název: Diploma seminar
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2015
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/16 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (45)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Vyučující: MUDr. Petr Háva, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D. (23.01.2018)

Tento povinný kurz, jež navazuje na Seminář k diplomové práci I, dále rozvíjí analytické schopnosti studentů s ohledem na zpracování primárních a sekundárních dat pro diplomovou práci. Zvláštní důraz je dále kladem na propojení konceptuální (teoretické) a empirické části práce, jakož i na formulování srozumitelných výsledných zjištění v diskuzní resp. závěrečné části práce. Praktické schopnosti studentů přesvědčivě prezentovat a obhájit výslednou práci jsou pak procvičovány a zlepšovány v rámci tzv. "obhajob nanečisto". Je sledován reálný pokrok studentů při psaní diplomové práce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D. (23.01.2018)

Osvojení si a aplikace metod k řešení stanoveného problému v diplomové práci. Propojení konceptuální a empirické části výzkumu, prezentace výsledných zjištění a zodpovězení výzkumných otázek. Simulace schopnosti obhájit výsledky práce formou "obhajob nanečisto".  Průběžná kontrola a konzultace průběhu řešení práce.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D. (23.01.2018)

Drulák, P. a kol. 2008. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál.

Kozlová, L., Kuberová, V. 2009. Jak psát bakalářskou a diplomovou práci. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotně-sociální fakulta.

Kubátová, H. 2009. Rukověť autora diplomky. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta.

Silverman, D. 2005. Ako robiť kvalitatívny výskum: praktická příručka. Bratislava: Ikar.

Švaříček, R., Šeďová, K. a kol. 2007. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Yin, R.K. 2009. Case study research: Design and methods. 3rd. ed. London: Sage.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D. (23.01.2018)

Seminář k diplomové práci II: sylabus

 

Název předmětu

Seminář k diplomové práci II

Kód předmětu

JSM529

Typ předmětu

Povinný pro studijní obor Politologie a veřejná politika kombinovaná forma (VERASPK)

Podmínky pro zápis (prerekvizity)

Seminář k diplomové práci I (JSM528)

Garant

prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Vyučující

Mgr. Jan Kohoutek, PhD.

Asistent

---

Rozsah výuky

16 hodin/semestr

Harmonogram výuky

Bloková výuka (4 bloky/semestr)

Místnost

J 3018/3019, budova B, Jinonice

Počet kreditů

6

Semestr

letní

Ukončení

zápočet

Výuku zajišťuje

Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky

Interní stránka kurzu (Moodle)

 https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=5516

 

1. Základní charakteristika kurzu

Tento povinný kurz, jež navazuje na Seminář k diplomové práci I, dále rozvíjí analytické schopnosti studentů s ohledem na zpracování primárních a sekundárních dat pro diplomovou práci. Zvláštní důraz je dále kladem na propojení konceptuální (teoretické) a empirické části práce, jakož i na formulování srozumitelných výsledných zjištění v diskuzní resp. závěrečné části práce. Praktické schopnosti studentů přesvědčivě prezentovat a obhájit výslednou práci jsou pak procvičovány a zlepšovány v rámci tzv. "obhajob nanečisto". Je sledován reálný pokrok studentů při psaní diplomové práce.

Studijní cíle lze formulovat následovně:  

-  Osvojení si a aplikace metod k řešení stanoveného problému v diplomové práci.

-  Propojení konceptuální a empirické části výzkumu, prezentace výsledných zjištění a zodpovězení výzkumných otázek.

-  Simulace schopnosti obhájit výsledky práce formou "obhajob nanečisto".

-  Průběžná kontrola a konzultace průběhu řešení práce.

 

2. Obsah kurzu:

1.    Blok (únor): základní charakteristiky kurzu, současný stav řešených diplomových prací, rozdělení do skupin a zkušebních komisí pro obhajoby nanečisto.

2.    Blok (březen): Studentské obhajoby nanečisto (1. část).

3.    Blok (duben): Studentské obhajoby nanečisto (2. část).

4.    Blok (duben): Studentské obhajoby nanečisto (3. část).

Pozn.: možno konzultovat postupy v řešení diplomové práce v rámci bloků či individuálně.

 

3. Podmínky pro splnění studijních povinností

Zápočet bude udělen za:

-  Provedení individuální obhajoby nanečisto. Termín březen-duben (dle rozdělení do skupin a komisí)

-  Účast a aktivní participace ve zkušební státnicové komisi. Termín březen-duben (dle rozdělení do skupin a komisí)

-  Zpracování a odevzdání 20-ti stran souvislého textu diplomové práce (nahrát na Moodle stránku kurzu). Termín květen.

 

4. Výzkumná a studijní etika a pravidla chování

Vzhledem k tradici univerzity a povaze vyučovaných předmětů je na KVSP FSV UK kladen velký důraz na etické a odpovědné jednání všech studentů a vzájemný respekt. Etické a odpovědné jednání je nejen základem dobrých mravů ale též pracovních činností, na které studium připravuje.

Za výrazné porušení etiky se přitom považuje zejména:

a)      plagiátorství – tj. citace slov, dat či myšlenek bez přesného uvedení zdroje;

b)      manipulace s daty a informacemi (např. jejich úprava či arbitrární vytvoření);

c)      podvody jakéhokoli druhu.

Diskuse nad jakýmkoli tématem mají být vždy vedeny korektně a věcně bez osobních invektiv a s respektem k dalším lidem v diskusi. Porušení pravidel (např. jakékoli případy plagiátorství) se bude striktně řešit dle Disciplinárního řádu FSV UK (dostupný na https://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-220.html).

 

5. Kontakt a konzultace

Po předchozí dohodě. E-mail kontakt: kohoutek.jan@post.cz

 

6. Doporučená Literatura

Drulák, P. a kol. 2008. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál.

Kozlová, L., Kuberová, V. 2009. Jak psát bakalářskou a diplomovou práci. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotně-sociální fakulta.

Kubátová, H. 2009. Rukověť autora diplomky. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta.

Silverman, D. 2005. Ako robiť kvalitatívny výskum: praktická příručka. Bratislava: Ikar.

Švaříček, R., Šeďová, K. a kol. 2007. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Yin, R.K. 2009. Case study research: Design and methods. 3rd. ed. London: Sage.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK