Seminář k diplomové práci II. - JSM529
Anglický název: Diploma seminar
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2010
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/12 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.
MUDr. Petr Háva, CSc.
Vyučující: Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.
MUDr. Petr Háva, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (10.11.2019)
Tento povinný kurz, jež navazuje na Seminář k diplomové práci I, dále rozvíjí analytické schopnosti studentů s ohledem na zpracování primárních a sekundárních dat pro diplomovou práci. Zvláštní důraz je dále kladem na propojení konceptuální (teoretické) a empirické části práce, jakož i na formulování srozumitelných výsledných zjištění v diskuzní resp. závěrečné části práce. Výsledným výstupem empiricko-analytického rázu je zpracování a odevzdání 25 normonstran souvislého textu diplomové práce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (10.11.2019)

Osvojení si a aplikace metod k řešení stanoveného problému v diplomové práci. Propojení konceptuální a empirické části výzkumu, prezentace výsledných zjištění a zodpovězení výzkumných otázek. Odevzdání 25 normostran souvislého textu zpracovávané diplomové práce. Průběžná kontrola a konzultace průběhu řešení práce.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (10.11.2019)

Drulák, P. a kol. 2008. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál.

Kozlová, L., Kuberová, V. 2009. Jak psát bakalářskou a diplomovou práci. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotně-sociální fakulta.

Kubátová, H. 2009. Rukověť autora diplomky. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta.

Silverman, D. 2005. Ako robiť kvalitatívny výskum: praktická příručka. Bratislava: Ikar.

Švaříček, R., Šeďová, K. a kol. 2007. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Yin, R.K. 2009. Case study research: Design and methods. 3rd. ed. London: Sage.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D. (17.02.2020)

Seminář k diplomové práci II: sylabus

 

Název předmětu

Seminář k diplomové práci II

Kód předmětu

JSM529

Typ předmětu

Povinný pro studijní obor Politologie a veřejná politika kombinovaná forma (VERASPK)

Podmínky pro zápis (prerekvizity)

Seminář k diplomové práci I (JSM528)

Garant

prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Vyučující

Mgr. Jan Kohoutek, PhD.

Asistent

---

Rozsah výuky

16 hodin/semestr

Harmonogram výuky

Bloková výuka (4 bloky/semestr)

Místnost

J 3018/3019, budova B, Jinonice

Počet kreditů

6

Semestr

letní

Ukončení

zápočet

Výuku zajišťuje

Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky

Interní stránka kurzu (Moodle)

 https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=5516

 

1. Základní charakteristika kurzu

Tento povinný kurz, jež navazuje na Seminář k diplomové práci I, dále rozvíjí analytické schopnosti studentů s ohledem na zpracování primárních a sekundárních dat pro diplomovou práci. Zvláštní důraz je dále kladem na propojení konceptuální (teoretické) a empirické části práce, jakož i na formulování srozumitelných výsledných zjištění v diskuzní resp. závěrečné části práce. Výsledným výstupem analyticko-empirické povahy je 25 normostran souvislého textu diplomové práce. Je sledován reálný pokrok studentů při psaní diplomové práce.

Studijní cíle lze formulovat následovně:  

-  Osvojení si a aplikace metod k řešení stanoveného problému v diplomové práci.

-  Propojení konceptuální a empirické části výzkumu, prezentace výsledných zjištění a zodpovězení výzkumných otázek.

-  Odevzdání 25 normostran souvislého textu diplomové práce.

-  Průběžná kontrola a konzultace průběhu řešení práce.

 

2. Obsah kurzu:

1.    Blok (únor): Základní charakteristiky kurzu, stav řešených diplomových prací. Metodologie výzkumu.

2.    Blok (březen): Diplomové práce řešené na KVSP. Analýza, diskuze.

3.    Blok (duben): Aktuální stav řešených diplomových prací, řešení vzniklých problémů během výzkumu a psaní. Konzultace nad postupem řešení diplomových prací.

4.    Blok (duben): Konzultace nad postupem řešení diplomových prací.
 

 

3. Podmínky pro splnění studijních povinností

Zápočet bude udělen za:

- Povinnou účast na výuce a aktivní participaci na výukových aktivitách.

- Zpracování a odevzdání 25-ti normostran souvislého textu diplomové práce (nahrát na Moodle stránku kurzu). Tento text (25NS) se nesmí obsahově shodovat s již odevzdaným kontextovým přehledem problému řešeného v diplomové práci. Do délky textu se nezapočítávají poznámky pod čarou a seznam použité literatury.

Termín odevzdání: 4. květen 2020, 23:55 hod.

Pozn. Požadované texty jsou odevzdávány ve stanoveném termínu elektronicky do Moodle stránky kurzu (v ní nahrány do příslušné složky).Texty zaslané s výrazným zpožděním (1 den a déle) nebudou akceptovány pro udělení zápočtu.

 

4. Výzkumná a studijní etika a pravidla chování

Vzhledem k tradici univerzity a povaze vyučovaných předmětů je na KVSP FSV UK kladen velký důraz na etické a odpovědné jednání všech studentů a vzájemný respekt. Etické a odpovědné jednání je nejen základem dobrých mravů ale též pracovních činností, na které studium připravuje.

Za výrazné porušení etiky se přitom považuje zejména:

a)      plagiátorství – tj. citace slov, dat či myšlenek bez přesného uvedení zdroje;

b)      manipulace s daty a informacemi (např. jejich úprava či arbitrární vytvoření);

c)      podvody jakéhokoli druhu.

Diskuse nad jakýmkoli tématem mají být vždy vedeny korektně a věcně bez osobních invektiv a s respektem k dalším lidem v diskusi. Porušení pravidel (např. jakékoli případy plagiátorství) se bude striktně řešit dle Disciplinárního řádu FSV UK (dostupný na https://www.fsv.cuni.cz/pro-zamestnance/vnitrni-predpisy/disciplinarni-rad).

Omluvy z účasti na semináři budou akceptovány pouze na základě lékařského potvrzení či vážných rodinných důvodů (nikoliv z důvodů neuvolnění zaměstnavatelem, služební cesty apod.)

 

5. Kontakt a konzultace

E-mail kontakt: jan.kohoutek@fsv.cuni.cz; kohoutek.jan@post.cz

 

6. Doporučená Literatura

Drulák, P. a kol. 2008. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál.

Kozlová, L., Kuberová, V. 2009. Jak psát bakalářskou a diplomovou práci. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotně-sociální fakulta.

Kubátová, H. 2009. Rukověť autora diplomky. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta.

Silverman, D. 2005. Ako robiť kvalitatívny výskum: praktická příručka. Bratislava: Ikar.

Švaříček, R., Šeďová, K. a kol. 2007. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Yin, R.K. 2009. Case study research: Design and methods. 3rd. ed. London: Sage.