PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Správní věda - JSM524
Anglický název: The Administrative Science
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:10/0 Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: specializační
Další informace: http://Konzultace se domlouvají individuálně
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Taisia Čebišová, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. Taisia Čebišová, CSc.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (10.11.2019)
Předmět je vyučován v letním semestru. Je určen pro studenty kombinovaného studia. Předmět se zabývá problematikou organizace veřejné správy, dále se věnuje vybraným technikám a procedurám veřejné správy a problematice reforem veřejné správy. Předmět zároveň informuje o základních předpokladech fungování jednotlivých oblastí veřejné správy - zejména se zaměřuje na bližší výklad pojmů a na systému státní správy, její organizace, obsahu a předpokladů územní samosprávy a jejich reforem, problematikou profesionální a zájmové samosprávy. Vymezuje historický kontext veřejné správy včetně samosprávy, vysvětluje teoretická východiska moderního evropského konceptu veřejné s právy a územní samosprávy. Dále vymezuje vztahy mezi veřejnou správou a veřejností.Zvláštní pozornost je věnována problematice reforem veřejné správy a jejich zasazení do teoreticko-historického kontextu s důrazem na europeizaci veřejné správy. Kurs je zároveň koncipován jako základní výklad teorie veřejné správy a administrativních disciplín obecně.

Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (10.11.2019)

Cílem kursu je vést studenty k osvojení si vědomostí týkajících se klíčových problémů veřejné správy, její organizace, fungování veřejné správy, teoretických konceptů a evropeizace. Současně s využitím případových studií formovat základy dovednosti uplatňovat získané poznatky v praxi veřejné správy.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (10.11.2019)

Základní literatura:
Ochrana, F. – Půček, M. J. – Špaček, D: Veřejná správa. Elektronický text. Brno: ESF, 2015. Výstup z projektu „Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227).
Hendrych, D. Správní věda: teorie veřejné správy. Praha : ASPI, 2003.
Ochrana, F. - Půček, M. Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě. Smart Administration. Praha: Wolters Kluwer,2011.
Hendrych, D. Správní právo: obecná část. Praha : C.H.Beck, 2012.

Doporučená literatura:

Dahl, R. O demokracii: průvodce pro občany. Praha : Portál, 2001.HendrycH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2012.

Ochrana, F. – Půček, M. Dosahování úspor a omezování plýtvání ve veřejném sektoru. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

Pomahač, R.  A KOL.  Veřejná správa. Praha:  C.H. Beck, 2013

Právní předpisy:

•         Zákon č. 2 ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ve znění změn a pozdějších úprav.

•         Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších úprav

•         Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších úprav

•          Zákon  č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších úprav

•         Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

•         Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

•         Zákon č. 320 ze dne 9. srpna 2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

•         Zákon č. 218 ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

•         Zákon č. 219 ze dne 27. června 2000 o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Správní řád – zákon č. 500/2004 Sb.

           Studium zákonů bude upřesněno na jednotlivých přednáškách.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (10.11.2019)

1.      Název studijního předmětu: SPRÁVNÍ VĚDA

2. Typ studijního předmětu:
Povinný pro kombinované studium. Předmět je vyučován v letním semestru. Nedoporučuje se, aby si předmět (jako výběrový) zapisovali studenti prezenčního studia, kteří již absolvovali (nebo si budou zapisovat) předmět  512 „Teorie a praxe veřejné správy“ vyučovaný na prezenčním studiu v letním semestru.

3. Rozsah studijního předmětu:
10 hodin přednášek za semestr

4. Harmonogram výuky předmětu:
Výuka se uskuteční ve dvou blocích, celkem 10 hodin.

5. Počet kreditů: 6

6. Cíle kurzu:

Cílem kursu je vést studenty k osvojení si vědomostí týkajících se klíčových problémů veřejné správy, její organizace, fungování veřejné správy, teoretických konceptů a evropeizace. Současně s využitím případových studií formovat základy dovednosti uplatňovat získané poznatky v praxi veřejné správy.

7. Ukončení předmětu:

Písemný test. Písemný test má 10 otázek. Z toho je: 5 otázek výběrových („kroužkovacích“), 2 eseje, 3 procesní a funkční schémata, grafy.

K úspěšnému zvládnutí testu je potřebné zvládnout základní literaturu a rozsah učiva upřesněný přednášejícím na přednáškách.

 

Výsledek zkoušky je hodnocen následovně:

Klasifikace je v souladu s „Opatřením děkanky č. 17/2018 – užívání klasifikace A - F na UK FSV“.

 

Hodnocení písmenem

Hodnocení slovně

Procentní vyjádření

Komentář

A

výborně - excellent

91 % a více

vynikající výkon pouze s drobnými chybami

B

výborně - excellent

81-90 %

nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami

C

velmi dobře - very good

71 – 80 %

celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb

D

velmi dobře - very good

61 – 70 %

přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky

E

dobře - good

51 – 60 %

výkon splňuje minimální požadavky

F

neprospěl/a - fail"

0 – 50 %

je zapotřebí značné množství další práce

 

 


8. Základní charakteristika kurzu a jeho obsahové zaměření:

Předmět  je vyučován v letním semestru. Je určen pro studenty kombinovaného studia. V předmětu jsou vyučovány následující tematické okruhy:

-          Vztah veřejné politiky a veřejné správy

-          Správní věda, správní právo, správní politika

-          Vývoj teorií veřejné správy

-          Základní teoretické koncepty a přístupy k řízení veřejné správy, reformy veřejné správy, evropeizace veřejné správy

-          Veřejná moc a veřejná správa, rozhodování ve veřejné správě

-          Druhy veřejné správy

-          Vykonavatelé státní správy

-          Územní samospráva

-          Správní řízení

-          Správní kontrola

-          Pracovníci veřejné správy. Zákon o státní službě.


9. Základní literatura:
Ochrana, F. – Půček, M. J. – Špaček, D: Veřejná správa. Elektronický text. Brno: ESF, 2015. Výstup z projektu „Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227).
Hendrych, D. Správní věda: teorie veřejné správy. Praha : ASPI, 2003.
Ochrana, F. - Půček, M. Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě. Smart Administration. Praha: Wolters Kluwer,2011.
Hendrych, D. Správní právo: obecná část. Praha : C.H.Beck, 2012.

10. Doporučená literatura:

Dahl, R. O demokracii: průvodce pro občany. Praha : Portál, 2001.HendrycH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2012.

Ochrana, F. – Půček, M. Dosahování úspor a omezování plýtvání ve veřejném sektoru. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

Pomahač, R.  A KOL.  Veřejná správa. Praha:  C.H. Beck, 2013

 11. Právní předpisy:

•         Zákon č. 2 ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ve znění změn a pozdějších úprav.

•         Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších úprav

•         Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších úprav

•          Zákon  č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších úprav

•         Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

•         Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

•         Zákon č. 320 ze dne 9. srpna 2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

•         Zákon č. 218 ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

•         Zákon č. 219 ze dne 27. června 2000 o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Správní řád – zákon č. 500/2004 Sb.

           Studium zákonů bude upřesněno na jednotlivých přednáškách.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK