PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Sociální politika - JSM523
Anglický název: Social Policy
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:9/3 Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: 45 / neurčen (45)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ing. Olga Angelovská
Vyučující: Mgr. Ing. Olga Angelovská
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (01.04.2008)

V rámci přednášek a seminářů jsou studenti seznamováni s teoretickými koncepty a přístupy k řešení sociálně politických
problémů, hodnotami a ideologiemi, které ovlivňují rozhodování v sociální politice a teoriím sociálního státu a jejich
důsledkům v praktické politice. Kurz se zabývá jednotlivými sociálními událostmi, které sociální politika pomocí svých
nástroji řeší. Jde především o problema­tiku chudoby, nezaměstnanosti, stáří, nemoci, invalidity a mateřství a rodičovství.
Tyto i další otázky sociální politiky budou probírány s důra­zem na aktuální problémy České republiky. Vyžaduje se
samostatná práce studentů s odbornou literaturou.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Olga Angelovská (11.11.2015)

Jedná se o základní kurz, jehož cílem je seznámit studenty s historií sociální politiky v evropském i českém kontextu; s teoretickými a ideologickými koncepty, které se v analýze sociální politiky uplatňují; s metodologií a nástroji sociální politiky. Pozornost je věnována společenskému kontextu sociální politiky a zejména institucím ovlivňujícím sociální politiku. Studenti jsou v kurzu vedeni ke schopnosti kritické diskuse a odborné argumentace v otázkách sociální politiky. Absolventi kurzu by měli rozumět současnému systému sociální ochrany v České republice, jeho dopadům na jednotlivce při vybraných sociálních událostech i jeho historickému vývoji.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Olga Angelovská (18.09.2016)

Základní literatura

TOMEŠ, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010.

KOTOUS, J., MUNKOVÁ, G., ŠTEFKO, M. Obecné otázky sociální politiky, Praha: Ústav státu a práva AV ČR 2013

KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 5., přeprac. a aktual. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010.

POTŮČEK, M. Sociální politika. Praha: Slon 1995.

VEČEŘA, M. Sociální stát. Východiska a přístupy. Praha: Slon 1996.

12. Rozšířená literatura
BRDEK, M., JÍROVÁ, H. Sociální politika v zemích EU a ČR. Praha: Codex Bohemia 1998.

BROŽOVÁ, D. Společenské souvislosti trhu práce. Praha: Slon 2003.

ENGLIŠ, K. Sociální politika. Praha: F. Topič 1916.

HLAVAČKA, M. Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén. Praha: Historický ústav 2013.

MAREŠ, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: Slon, 1994.

MAREŠ,P. Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: Slon, 1999.

MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Slon 1994.

POTŮČEK, M. a kol. Veřejná politika (Kapitoly Sociální politika, Zdravotní politika a další) Praha: Slon, 2005.

POTÚČEK, M. Křižovatky české sociální reformy. Praha: Slon, 1999.

RABUŠIC, L. Česká společnost stárne. Brno: MU Brno, 1995.

SIROVÁTKA, T. (editor) Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: MU FSS, 2002.

SIROVÁTKA, T., MAREŠ, P. Trh práce, nezaměstnanost a sociální politika. Brno: MU Brno, 2003.

SBORNÍK Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989. Praha: Karolinum, 1998.

TOMEŠ, I. KOLDINSKÁ, K. Sociální právo v EU Praha: C.H.Beck, 2003.

TOMEŠ,I. a kol.: Sociální správa. Praha: Portál, 2002.

TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení Praha: C.H. Beck, 2000.

ŽIŽKOVÁ, J. A KOL. Úvod do studia sociální politiky. Praha: VŠE, 1995.

MONOČÍSLA Sociologického časopisu, věnovaná sociální politice a dále jednotlivé články, věnované problematice sociální politiky.)

CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW, stati zaměřené na problematiku sociální politiky

13. Užitečné webové stránky

moodle http://dl1.cuni.cz/

http://www.mpsv.cz

http://www.cssz.cz

http://www.vupsv.cz

http://www.ilo.org

 

 

Metody výuky -
Poslední úprava: CABANOVB (09.04.2008)

Přednášky, semináře

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Olga Angelovská (06.10.2017)

a)      písemný test, ověřující znalosti probíraných témat,

Test se skládá z několika otázek, na které studenti vypracují písemnou odpověď. Otázky se týkají témat odpřednášených a doporučených k nastudování. (délka testu 60 min.)

Maximální počet bodů je 30, při hodnocení nižším než 16 bodů je třeba test opakovat.

b)      odevzdání tří seminárních prací ze seminářů (každá cca 5 stran), každá může být hodnocena max. 10 body.

Celkové hodnocení

A

55-60

B

49-54

C

43-48

D

37-42

E

31-36

F

30 a méně

 
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Olga Angelovská (18.09.2016)

1. Název studijního předmětu SOCIÁLNÍ POLITIKA

2. Vyučující Mgr. Ing. Olga Angelovská

3. Typ studijního předmětu Povinný

4. Rozsah studijního předmětu 12 hodin kontaktní výuka, 50 hodin samostudium, konzultace

5. Harmonogram výuky předmětu Zimní semestr, 3 bloky kontaktní výuky po 4 hodinách, 9 hod přednáška, 3 hod. seminář

6. Počet kreditů: 9

7. Ukončení: Zk

8. Základní charakteristika kurzu

V rámci přednášek a seminářů jsou studenti seznamováni s teoretickými koncepty a přístupy k řešení sociálně politických problémů, hodnotami a ideologiemi, které ovlivňují rozhodování v sociální politice a teoriím sociálního státu a jejich důsledkům v praktické politice. Kurz se zabývá jednotlivými sociálními událostmi, které sociální politika pomocí svých nástrojů řeší. Jde především o problematiku chudoby, nezaměstnanosti, stáří, nemoci, invalidity a mateřství a rodičovství. Tyto i další otázky sociální politiky budou probírány s důrazem na aktuální problémy České republiky. Vyžaduje se samostatná práce studentů s odbornou literaturou.

9. Cíle kurzu

Jedná se o základní kurz, jehož cílem je seznámit studenty s historií sociální politiky v evropském i českém kontextu; s teoretickými a ideologickými koncepty, které se v analýze sociální politiky uplatňují; s metodologií a nástroji sociální politiky. Pozornost je věnována společenskému kontextu sociální politiky a zejména institucím ovlivňujícím sociální politiku. Studenti jsou v kurzu vedeni ke schopnosti kritické diskuse a odborné argumentace v otázkách sociální politiky. Absolventi kurzu by měli rozumět současnému systému sociální ochrany v České republice, jeho dopadům na jednotlivce při vybraných sociálních událostech i jeho historickému vývoji.

10. Závěrečná práce

Splnění studijních povinností: Podmínkou absolvování kurzu je

a)      písemný test, ověřující znalosti probíraných témat,

Test se skládá z několika otázek, na které studenti vypracují písemnou odpověď. Otázky se týkají témat odpřednášených a doporučených k nastudování. (délka testu 60 min.)

Maximální počet bodů je 30, při hodnocení nižším než 16 bodů je třeba test opakovat.

b)      odevzdání tří esejí ze seminářů (každá cca 5 stran), každý může být hodnocen max. 10 body..

Celkové hodnocení

Maximální počet

60 bodů

Výborně

51  - 60

Velmi dobře

41 - 50

Dobře

31 - 40

Neuspěl/a

30 a méně

 

11. Základní literatura

TOMEŠ, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010.

KOTOUS, J., MUNKOVÁ, G., ŠTEFKO, M. Obecné otázky sociální politiky, Praha: Ústav státu a práva AV ČR 2013

KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 5., přeprac. a aktual. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010.

POTŮČEK, M. Sociální politika. Praha: Slon 1995.

VEČEŘA, M. Sociální stát. Východiska a přístupy. Praha: Slon 1996.

12. Rozšířená literatura
BRDEK, M., JÍROVÁ, H. Sociální politika v zemích EU a ČR. Praha: Codex Bohemia 1998.

BROŽOVÁ, D. Společenské souvislosti trhu práce. Praha: Slon 2003.

ENGLIŠ, K. Sociální politika. Praha: F. Topič 1916.

HLAVAČKA, M. Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén. Praha: Historický ústav 2013.

MAREŠ, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: Slon, 1994.

MAREŠ,P. Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: Slon, 1999.

MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Slon 1994.

POTŮČEK, M. a kol. Veřejná politika (Kapitoly Sociální politika, Zdravotní politika a další) Praha: Slon, 2005.

POTÚČEK, M. Křižovatky české sociální reformy. Praha: Slon, 1999.

RABUŠIC, L. Česká společnost stárne. Brno: MU Brno, 1995.

SIROVÁTKA, T. (editor) Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: MU FSS, 2002.

SIROVÁTKA, T., MAREŠ, P. Trh práce, nezaměstnanost a sociální politika. Brno: MU Brno, 2003.

SBORNÍK Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989. Praha: Karolinum, 1998.

TOMEŠ, I. KOLDINSKÁ, K. Sociální právo v EU Praha: C.H.Beck, 2003.

TOMEŠ,I. a kol.: Sociální správa. Praha: Portál, 2002.

TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení Praha: C.H. Beck, 2000.

ŽIŽKOVÁ, J. A KOL. Úvod do studia sociální politiky. Praha: VŠE, 1995.

MONOČÍSLA Sociologického časopisu, věnovaná sociální politice a dále jednotlivé články, věnované problematice sociální politiky.)

CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW, stati zaměřené na problematiku sociální politiky

13. Užitečné webové stránky

moodle http://dl1.cuni.cz/

http://www.mpsv.cz

http://www.cssz.cz

http://www.vupsv.cz

http://www.ilo.org

 

14. Okruhy témat (podrobně)

* I. BLOK

1.1 Úvodní přednáška do sociální politiky.

Souvislost s dalšími vědními disciplínami. Hlavní cíle, funkce a principy sociální politiky. Aktéři (subjekty a objekty) sociální politiky. Nástroje sociální politiky.

1.2 Geneze evropské a české sociální politiky do roku 1945. Vývoj idejí a vývoj institucí.

1.3 Hodnoty a ideologie (domácí studium, přednáška k dispozici v Moodle)

Seminář:

Systém sociálního zabezpečení v ČR

* II. BLOK

2.1 Sociální politika po roce 1948 a po roce 1989 - systém sociální ochrany v ČR

2.2 Financování sociální politiky

2.3 Trh práce a politika zaměstnanosti

Seminář:

Možnosti financování nástrojů sociální politiky.

Jedinec v produktivním věku - nezaměstnanost jako společenský problém a jako individuální životní zkušenost. Politika zaměstnanosti.

* III. BLOK Vybrané sociální události

3.1 Chudoba, sociální exkluze a sociální politika.

3.2 Stáří, nemoc a invalidita jako sociální události a jejich propojení v podobě zdravotně sociální péče.

Seminář

Sociální politika v životním cyklu jedince.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK