PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Veřejná ekonomie - JSM522
Anglický název: Public Economy
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2016
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:10/0 Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: 45 / neurčen (45)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MUDr. Petr Háva, CSc.
Vyučující: MUDr. Petr Háva, CSc.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (01.04.2008)

Kurz uvádí studenty do teorie, metodologie a praxe veřejné ekonomiky. Studenti jsou orientováni k aktualizaci svých
ekonomických znalostí v oblasti základních ekonomických zásad a základů ekonomie. Teoretická východiska a základní
předmětné zaměření samotné veřejné ekonomiky jsou doplněny o koncepty institucionální ekonomie, ekonomické
sociologie a ukázky praktické aplikace a jejich teoretická východiska při řešení konkrétních veřejně politických problémů v
oblastech vztahů mezi veřejným a soukromým sektorem, kontrolní činnosti a řízení.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (08.04.2008)

Cílem kurzu je seznámit posluchače s teoretickými přístupy a empirickými poznatky veřejné ekonomiky. Pozornost se věnuje vztahům ekonomické teorie a teorie veřejné ekonomiky a zkoumání příčin zásahů státu do ekonomického systému, utváření struktur veřejného sektoru, vymezení jeho podstaty a funkcí. Předmět se zaměřuje na oblast alokačních a redistribučních funkcí státu a jejich ekonomické a další konsekvence. Je analyzována činnost subjektů veřejného sektoru zejména ústředních, lokálních a samosprávných orgánů. Posluchač se seznámí s teoretickými klasifikacemi statků, charakteristikou veřejných statků a s otázkami jejich zabezpečení i financování. Pozornost je věnována optimalizaci s veřejnými statky a s externalitami. Pro hlubší pochopení fungování veřejné ekonomiky v kontextu smíšené ekonomiky, globalizace, integračních procesů EU a probíhajících diskusí a reforem v oblasti sociálního státu, zdravotnictví, vzdělávání budou poznatky doplněny o teorie státu blahobytu, teorie veřejné volby, teorie byrokracie, neo-institucionální ekonomie a poznatky z ekonomické sociologie. Cílem tohoto multiparadigmatického přístupu je lépe pochopit podstatu a obsah transformačních procesů a sociálních důsledků změn v ekonomické dimenzi. Součástí studia budou vybrané aktuální problémy veřejné ekonomiky a reformy veřejných financí - diskuse současných přístupů ke státnímu rozpočtu v rámci OECD, k daňovým reformám.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (08.04.2008)

Základní literatura

HAMERNÍKOVÁ, B., KUBÁTOVÁ, K. Veřejné finance učebnice. Eurolex, Praha 2004

BAILEY, S.J. Veřejný sektor. Teorie, politika a praxe. Eurolex Bohemia, Praha 2004

URBAN, J. Základy teorie národního hospodářství. ASPI, Praha 2003

13. Rozšířená literatura

AUERBACH, A.J., FELDSTEIN, M. (ed.) Handbook of Public Economics. Vol. 1.-4. Elsevier, Amsterdam

BÉNARD, J.: Veřejná ekonomika. Ekonomický ústav ČSAV, Praha 1989

ETZIONY, A. Morální dimenze ekonomiky. Victoria Publishing, Praha 1995

FRANK, R.H., BERNANKE, B.S. Ekonomie. Grada Publishing, Praha 2003

FRIČ, P.-GOULLI, R.: Neziskový sektor v České Republice. Eurolex Bohemia, Praha 2001.

GOULLI, R.: Strukturalizace veřejného sektoru, dereglementace a efektivnost. Seminář o efektivnosti veřejného sektoru, Masarykova univerzita, Brno 1996

HERTZOVÁ, N. Plíživý převrat. Globální kapitalismus a smrt demokracie. Dokořán, Praha 2003

HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. Beckovy ekonomické učebnice, Praha 1999

HRONOVÁ, S., HINDLS, R. Národní účetnictví. Koncept a analýzy. Beckovy ekonomické učebnice, Praha 2000

JACKSON, P. M., BROWN, C. V.: Ekonomie veřejného sektoru. Eurolex Bohemia, Praha 2001.

JUST, R.E., HUETH, D.L., SCHMITZ, A. The Welfare Economics of Public Policy. A Practical Approach to Project and Policy Evaluation. Edward Edgar, Cheltenham 2004

KELLER, J. Sociologie byrokracie a organizace. Slon, Praha 1996

KELLER, J. Soumrak sociálního státu. Slon, Praha 2005

KLUSOŇ, V. Instituce a odpovědnost. K filozofii ekonomické vědy

MALÝ, I. Externality a možnosti jejich řešení. Sborník referátů z teoretického semináře pořádaného Katedrou veřejné ekonomie ESF MU v Brně ve spolupráci s Asociací veřejné ekonomie, Brno 1998

MANKIW, N.G. Zásady ekonomie. Grada, Praha 1999

MAREŠ, P. Sociologie nerovnosti a chudoby. Slon, Praha 1999

MEDVED, J., NEMEC, J. Mikroekonomické východiská veřejných financií. Sprint, Bratislava 2004

MECH, J. (ed.) Konkurence ve veřejném sektoru. Objektivizace dělby práce mezi státní správou a samosprávou v řízení veřejného sektoru. Sborník referátů z teoretického semináře pořádaného katedrou veřejné ekonomie ESF MU Brno, 2004

MEZŘICKÝ, V. a kol. Globalizace. Portál, Praha 2003

MISHRA, R. Globalization and the Welfare State. Edward Edgar, Chaltenham 1999

MLČOCH, L.: Zastřená vize ekonomické transformace. Nakladatelství University Karlovy, Praha 1997

MLČOCH, L., MACHONIN, P., SOJKA, M. Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989(alternativní pohled). Karolinum, Praha 2000

MORAWSKI, W. Ekonomická sociologie. Problémy, teorie, empirie. Slon, Praha 2005

MUSGRAVE, R.A., MUSGRSVEOVÁ, P.B.: Veřejné finance v teorii a praxi. Management Press, Praha 1994

OCHRANA, F. Veřejné zakázky. Metody a metodika efektivního hodnocení a výběru- Ekopress, Praha 2004

OCHRANA, F. Hodnocení veřejných zakázek a veřejných projektů. ASPI, Praha 2001

OCHRANA, F. Manažerské metody ve veřejném sektoru. Teorie, praxe a metodika uplatnění. Ekopress, Praha 2002

OCHRANA, F. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Management Press, Praha 2001

OTT, A.F., CEBULA, R.J. The Edgar Companion to Public Economics. Empirical Public Economics. Edward Edgar, Cheltenham 2006

PEKOVÁ, J. Veřejné finance. Úvod do problematiky. ASPI, Praha 2001

PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. ASPI, Praha 2002

REKTOŘÍK, J. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Ekopress, Praha 2002

REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J. Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. Ekopress, Praha 2003

ROBBINS, D. (ed.) Handbook of Public Sector Economics. Taylor and Francis, Boca Raton, London, New York, Singapore 2005

ROTHBARD, M.N. Ekonomie státních zásahů. Liberální Institut Praha 2001

SAMUELSON, P., NORDHAUS, W.D.: Ekonomie. Svoboda, Praha 1991

SEN, A. Ekonomika a etika.

SCHAAD, M. Neziskové organizace v ekonomické teorii. Analýza vývoje a motivace bezplatných dobročinných aktivit. MU, Brno 1998

SOJKA, M. Milton Friedman. Svět liberální ekonomie. Portréty, Praha 1996

SOJKA, M. John Maynard Keynes a současná ekonomie. Grada, Praha 1999

VEČERNÍK, J. Transformační procesy v socio-ekonomické perspektivě. Sociologický časopis 1997, 33(3): 259-272

14. Užitečné webové stránky

Economic sociology Resources:
The History of Economic Thought: http://cepa.newschool.edu/het/

Kurzy veřejné ekonomie a dalších souvisejících disciplín na jiných školách:
MU Brno

MU Brno (2003/4)

VŠB Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra veřejné ekonomiky

Economic Sociology, Harvard University, Granovetter

Theory of Public Goods and Externalities. Economics 230B, by Theodor Bergstrom

Stanford encyclopedia of Philosophy

Routledge

Encyclopedia Thompson Gale: Encyclopedia of Sociology. Edgar F. Borgatta and Rhonda J.V. Montgomery, Eds. 2nd ed. New York: Macmillan Reference USA, 2001. 3481 pp. 5 vols.

OECD www.oecd.org

Ministerstvo financí ČR www.mfcr.cz

Český statistický úřad, Národní účty

The Online Library of Liberty:
Institutional Economics Links, Malcolm Rutherford, Department of Economics, University of Victoria

Association for Institutional Thought

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK