PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Veřejná politika - JSM521
Anglický název: Public Policy
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:10/4 Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: 45 / neurčen (45)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: základní
Další informace: http://www.martinpotucek.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (16.10.2017)

Základní kurs seznamující s pojmovým aparátem, teoriemi a přístupy veřejné politiky jako vědní disciplíny (ve vazbě na problematiku veřejné politiky jako sociální praxe).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (16.10.2017)


Uvést studenty do oboru veřejné politiky. Učinit tak představením základů její teoretické výbavy a jejího užití v procesu poznání (především na příkladu důchodové reformy v ČR). Vést studenty k samostatnému studiu, ke kritické práci s odbornou literaturou a k sepsání odborného textu, který bude vycházet z jejich praktických zkušeností a který může reagovat na potřeby institucí, v nichž pracují.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (16.10.2017)

1.      Základní literatura

 

Potůček, M. a kol.: Veřejná politika. Praha, C. H. BECK 2016.

Potůček, M. a kol.: Veřejná politika. Praha, Sociologické nakladatelství 2005. (2. vydání 2010.)

Nekola, M., Geissler, H., Mouralová, M. (Eds.) Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum. 2011.

Veselý, A. – Nekola, M. (eds.): Analýza a tvorba veřejných politik. Praha, Sociologické nakladatelství 2007.

Veselý, A.: Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. Praha: Karolinum 2010.

2.      Rozšířená literatura

Dahl, R.A.: Demokracie a její kritici. Praha, Victoria Publishing 1995.

Drulák, P. a kol.: Jak zkoumat politiku. Praha, Portál 2008.

Dvořáková, Vl. – Kunc, J. (eds.): Demokracie a ústavnost. Praha, Karolinum 1996. 2. vydání 1999.

Etzioni, A.: Morální dimenze ekonomiky. Praha, Victoria Publishing 1995.

Fiala, P. - Schubert, K..: Moderní analýza politiky. Uvedení do teorií a metod policy analysis. Praha, Barrister & Principal 2000.

Howlet, M. – Ramesh, M.: Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems, Oxford, Oxford University Press 1995.

Keller, J.: Sociologie byrokracie a organizace. Praha, Slon 1996.

Ochrana, Fr. a kol.: Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky. Praha: Matfyzpress, 2010.

Ochrana, Fr.: Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha, Management Press 2001.

Potůček, M. – Musil, J. – Mašková, M. (eds.): Strategické volby pro Českou republiku. Teoretická východiska. Praha, Sociologické nakladatelství 2008.

Potůček, M. a kol. Strategické vládnutí a Česká republika. Praha, Grada 2007.

Potůček, M. a kol.: Poznávání budoucnosti jako výzva. Praha, Karolinum 2011.

Potůček, M.: Cesty z krize. Praha, Sociologické nakladatelství 2011.

Potůček, M.: Nejen trh. Praha, Sociologické nakladatelství 1997.

Potůček, M.: Sociální politika. Praha, Sociologické nakladatelství 1995.

Prorok, Vladimír. Tvorba rozhodování a analýza v politice. Praha: Grada 2012.

Říchová, Bl.: Přehled moderních politologických teorií. Praha, Portál 2000.

 

Další tituly budou doporučovány ve vztahu k jednotlivým tématům. Předpokládá se také průběžné sledování denního tisku a časopisů zabývajících se problémy veřejné politiky. Doporučujeme průběžně sledovat obsah časopisu Central European Journal of Public Policy (CEJPP) na http://www.cejpp.eu/.

 

3.      Užitečné webové stránky

Centrum pro sociální a ekonomické strategie UK FSV (CESES): http://ceses.cuni.cz

Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee): http://www.nispa.sk

Vláda ČR: www.vlada.cz

Portál veřejné správy v ČR www.portal.gov.cz

Neziskový sektor: www.neziskovky.cz

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD: www.oecd.org

Světová banka: www.worldbank.org

Evropská unie: www.europa.eu

Eurostat: http://epp.eurostat.cec.eu.int/

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (16.10.2017)

Veřejná politika (kombinované studium)

Webová stránka kursu: http://www.martinpotucek.cz (Výuka)

Kód: JSM521

 

Akademický rok 2017/2018

 

Vyučující: Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc. a kol. http://martinpotucek.cz

Ke konzultacím se přihlašujte elektronicky na http://terms.fsv.cuni.cz

 

Praktikum k předmětu Veřejná politika:

Mgr. Petra Witzová, witzova@gmail.com (garantka Praktika, konzultantka seminárních prací)

 

Konzultanti/tky seminárních prací:

 

Mgr. Ing. Olga Angelovská, angel.olinka@gmail.com

PhDr. Michaela Hiekischová, hiekischova@seznam.cz

Mgr. Richard Kokeš, Richard.Kokes@seznam.cz

PhDr. Et Mgr. Ivan Langr, ivan.langr@volny.cz

Mgr. Petra Nováčková, novackova.pet@gmail.com

PhDr. Ing. Petr Stehlík, petrus.stehlik@gmail.com

Ing. Michaela Šojdrová, Michaela.Sojdrova@csicr.cz

Mgr. Martina Štýbrová, martina.stybrova@seznam.cz

Mgr. Lucie Trlifajová, lucie.trlifajova@gmail.com

Mgr. Eva Tušková, evique.k@gmail.com

 

Nedílnou součástí tohoto sylabu jsou Pravidla pro zadání a konzultování seminárních prací.

 

1.      Základní charakteristika kurzu: Základní kurs seznamující s pojmovým aparátem, teoriemi a přístupy veřejné politiky jako vědní disciplíny (ve vazbě na problematiku veřejné politiky jako sociální praxe).

2.      Cíle kurzu: Uvést studenty do oboru veřejné politiky. Učinit tak představením základů její teoretické výbavy a jejího užití v procesu poznání (především na příkladu důchodové reformy v ČR). Vést studenty k samostatnému studiu, ke kritické práci s odbornou literaturou a k sepsání odborného textu, který bude vycházet z jejich praktických zkušeností a který může reagovat na potřeby institucí, v nichž pracují.

 

3.      Typ studijního předmětu: Povinný.

 

4.      Rozsah studijního předmětu: 2 přednášky po 4 vyučovacích hodinách. 3 praktika po 2 hodinách k zadání a konzultování seminární práce.

 

5.      Počet kreditů: 9

 

6.      Podmínky zápisu: Přijetí do kombinované formy magisterského studia jakéhokoliv oboru na FSV UK.

 

7.      Harmonogram výuky a témata

sobota

14. 10.

 

9:00 – 11:50

Přednáška Blok I: Úvod. Veřejné zájmy a veřejná politika. Hodnoty. Vládnutí. Aktéři a instituce. Nástroje veřejné politiky.

12:30 – 13:50

Praktikum I k zadání osnovy seminární práce.

sobota

11. 11.

 

12:30 – 13:50

Praktikum II k upřesnění (schválení) tématu a osnovy  seminární práce.

14:00 – 16:50

Přednáška Blok II: Veřejně politický proces. Vymezování a uznávání problému. Formulace veřejných politik, rozhodování. Implementace. Hodnocení. Jak porozumět veřejné politice. Příprava na zkoušku.

pátek

8. 12.

16:00 – 17:20

Praktikum III: Diskuse k pracovní podobě seminární práce.

 

8.      Ukončení a hodnocení: Zkouška sestává z písemné části a z hodnocení studentem vypracované seminární práce. Podmínkou absolvování předmětu je dosažení minimálně 30 bodů z písemné části zkoušky a současně minimálně dvaceti bodů za vypracovanou seminární práci.

 

 

Body minimálně

Body maximálně

Písemná zkouška

30

60

Písemná studie

20

40

Celkem

50

100

 

Celkové hodnocení viz následující tabulka.

Body

Hodnocení

90 a více

A

Výtečně

80-89

B

Velmi dobře

70-79

C

Dobře

60-69

D

Uspokojivě

50-59

E

Dostatečně

49 a méně

F

Nedostatečně

 

Důležitá upozornění:

1.      Každý student musí mít konzultanta seminární práce. Konzultanta přiděluje Garantka praktika.

2.      V uvádění použitých pramenů se studenti řídí platnou normou ISO 690. Plagiátorství v jakékoli podobě není na Karlově univerzitě tolerováno a jeho případný výskyt řeší disciplinární komise a v konečné instanci děkan.

 

9.      Základní literatura

 

Potůček, M. a kol.: Veřejná politika. Praha, C. H. BECK 2016.

Potůček, M. a kol.: Veřejná politika. Praha, Sociologické nakladatelství 2005. (2. vydání 2010.)

Nekola, M., Geissler, H., Mouralová, M. (Eds.) Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum. 2011.

Veselý, A. – Nekola, M. (eds.): Analýza a tvorba veřejných politik. Praha, Sociologické nakladatelství 2007.

Veselý, A.: Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. Praha: Karolinum 2010.

10.  Rozšířená literatura

Dahl, R.A.: Demokracie a její kritici. Praha, Victoria Publishing 1995.

Drulák, P. a kol.: Jak zkoumat politiku. Praha, Portál 2008.

Dvořáková, Vl. – Kunc, J. (eds.): Demokracie a ústavnost. Praha, Karolinum 1996. 2. vydání 1999.

Etzioni, A.: Morální dimenze ekonomiky. Praha, Victoria Publishing 1995.

Fiala, P. - Schubert, K..: Moderní analýza politiky. Uvedení do teorií a metod policy analysis. Praha, Barrister & Principal 2000.

Howlet, M. – Ramesh, M.: Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems, Oxford, Oxford University Press 1995.

Keller, J.: Sociologie byrokracie a organizace. Praha, Slon 1996.

Ochrana, Fr. a kol.: Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky. Praha: Matfyzpress, 2010.

Ochrana, Fr.: Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha, Management Press 2001.

Potůček, M. – Musil, J. – Mašková, M. (eds.): Strategické volby pro Českou republiku. Teoretická východiska. Praha, Sociologické nakladatelství 2008.

Potůček, M. a kol. Strategické vládnutí a Česká republika. Praha, Grada 2007.

Potůček, M. a kol.: Poznávání budoucnosti jako výzva. Praha, Karolinum 2011.

Potůček, M.: Cesty z krize. Praha, Sociologické nakladatelství 2011.

Potůček, M.: Nejen trh. Praha, Sociologické nakladatelství 1997.

Potůček, M.: Sociální politika. Praha, Sociologické nakladatelství 1995.

Prorok, Vladimír. Tvorba rozhodování a analýza v politice. Praha: Grada 2012.

Říchová, Bl.: Přehled moderních politologických teorií. Praha, Portál 2000.

 

Další tituly budou doporučovány ve vztahu k jednotlivým tématům. Předpokládá se také průběžné sledování denního tisku a časopisů zabývajících se problémy veřejné politiky. Doporučujeme průběžně sledovat obsah časopisu Central European Journal of Public Policy (CEJPP) na http://www.cejpp.eu/.

 

11.  Užitečné webové stránky

Centrum pro sociální a ekonomické strategie UK FSV (CESES): http://ceses.cuni.cz

Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee): http://www.nispa.sk

Vláda ČR: www.vlada.cz

Portál veřejné správy v ČR www.portal.gov.cz

Neziskový sektor: www.neziskovky.cz

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD: www.oecd.org

Světová banka: www.worldbank.org

Evropská unie: www.europa.eu

Eurostat: http://epp.eurostat.cec.eu.int/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PRAVIDLA PRO ZADÁNÍ A KONZULTOVÁNÍ

SEMINÁRNÍCH PRACÍ

 

Pro psaní seminární práce využívá student kombinovaného studia Veřejné politiky pomoci konzultantů. Každý student musí mít přiděleného konzultanta své seminární práce. Bez přidělení konzultanta student nemůže odevzdat seminární práci a zapsat se k písemné zkoušce z předmětu. Konzultanty studentům přiděluje garantka Praktika Petra Witzová (e-mail:witzova@gmail.com).

 

Konzultanty jsou zpravidla studenti doktorského programu Veřejná a sociální politika. Rozdělení studentů mezi konzultanty bude odrážet tematickou podobnost seminární práce studenta a odborného zaměření konzultanta. Níže je uvedeno zaměření několika konzultantů s tím, že může dojít k využití i dalších konzultantů z řad doktorandů.  Tematické zaměření níže uvedených konzultantů mohou využít jako inspiraci ti studenti, kteří se zatím nerozhodli, jaké téma chtějí v seminární práci rozpracovávat[1].  

 

Olga Angelovská:

·         Sociální politika

·         Zdravotní politika

 

Richard Kokeš:

·         Tvorba veřejných politik

·         Veřejná správa

·          Performance measurement

·         Vzdělávací a sociální politika

Pavel Mička:

·         Veřejná správa (zejména se zaměřením na lokální a regionální úroveň)

·         Strategické plánování

·         Plánování sociálních služeb

·         Zapojování veřejností do rozhodovacích procesů (tzv. občanská participace)

·         Neziskový sektor

 

Petra Nováčková:

·         Hodnocení veřejných politik

·         Aktéři a instituce

 

Michaela Šojdrová:

  • Vzdělávací politika
  • Rodinná politika
  • Neziskový sektor

 

Petra Witzová:

  • Moderní technologie ve veřejné správě, e-government
  • Hospodářská kriminalita
  • Korupce a právní stát

 

Ivan Langr:  

  • Korupce, popř. veřejné zadávání,


[1] Studentům doporučujeme, aby si pečlivě rozmysleli, jaké téma chtějí zpracovávat. V ideálním případě by se mělo jednat o takové téma veřejné a sociální politiky, ke kterému mají vztah (osobní, profesní atd.) a kterým se chtějí zabývat i dále při svém studiu Veřejné a sociální politiky (např. v rámci diplomové práce). 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK