PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Veřejná politika - JSM521
Anglický název: Public Policy
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:10/4 Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: 45 / neurčen (45)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: základní
Další informace: http://www.martinpotucek.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc. (26.09.2016)

Základní kurs seznamující s teoriemi, pojmovým aparátem a poznávacími postupy veřejné politiky jako vědní disciplíny (ve vazbě na problematiku veřejné politiky jako sociální praxe).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc. (26.09.2016)

Uvést studenty do oboru veřejné politiky. Učinit tak představením základů její teoretické výbavy a jejího užití v procesu poznání (především na příkladu důchodové reformy v ČR). Vést studenty k samostatnému studiu, ke kritické práci s odbornou literaturou a k sepsání odborného textu, který bude vycházet z jejich praktických zkušeností a který může reagovat na potřeby institucí, v nichž pracují.

Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc. (26.09.2016)

Základní literatura

Potůček, M. a kol.: Veřejná politika. Praha, C. H. BECK 2016.

Potůček, M. a kol.: Veřejná politika. Praha, Sociologické nakladatelství 2005. (2. vydání 2010.)

Nekola, M., Geissler, H., Mouralová, M. (Eds.) Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum. 2011.

Veselý, A. – Nekola, M. (eds.): Analýza a tvorba veřejných politik. Praha, Sociologické nakladatelství 2007.

Veselý, A.: Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. Praha: Karolinum 2010.

 

Rozšířená literatura

Dahl, R.A.: Demokracie a její kritici. Praha, Victoria Publishing 1995.

Drulák, P. a kol.: Jak zkoumat politiku. Praha, Portál 2008.

Dvořáková, Vl. – Kunc, J. (eds.): Demokracie a ústavnost. Praha, Karolinum 1996. 2. vydání 1999.

Etzioni, A.: Morální dimenze ekonomiky. Praha, Victoria Publishing 1995.

Fiala, P. - Schubert, K..: Moderní analýza politiky. Uvedení do teorií a metod policy analysis. Praha, Barrister & Principal 2000.

Howlet, M. – Ramesh, M.: Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems, Oxford, Oxford University Press 1995.

Keller, J.: Sociologie byrokracie a organizace. Praha, Slon 1996.

Ochrana, Fr. a kol.: Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky. Praha: Matfyzpress, 2010.

Ochrana, Fr.: Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha, Management Press 2001.

Potůček, M. – Musil, J. – Mašková, M. (eds.): Strategické volby pro Českou republiku. Teoretická východiska. Praha, Sociologické nakladatelství 2008.

Potůček, M. a kol. Strategické vládnutí a Česká republika. Praha, Grada 2007.

Potůček, M. a kol.: Poznávání budoucnosti jako výzva. Praha, Karolinum 2011.

Potůček, M.: Cesty z krize. Praha, Sociologické nakladatelství 2011.

Potůček, M.: Nejen trh. Praha, Sociologické nakladatelství 1997.

Potůček, M.: Sociální politika. Praha, Sociologické nakladatelství 1995.

Prorok, Vladimír. Tvorba rozhodování a analýza v politice. Praha: Grada 2012.

Říchová, Bl.: Přehled moderních politologických teorií. Praha, Portál 2000.

 

Další tituly budou doporučovány ve vztahu k jednotlivým tématům. Předpokládá se také průběžné sledování denního tisku a časopisů zabývajících se problémy veřejné politiky. Doporučujeme průběžně sledovat obsah časopisu Central European Journal of Public Policy (CEJPP) na http://www.cejpp.eu/.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc. (27.09.2016)

Název studijního předmětu

Veřejná politika (kombinované studium)

Webová stránka kursu: http://www.martinpotucek.cz(Výuka)

Kód: JSM521

 

Akademický rok 2016/2017

 

Vyučující: Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc. a kol.http://martinpotucek.cz

Ke konzultacím se přihlašujte elektronicky na http://terms.fsv.cuni.cz

 

Praktikum k předmětu Veřejná politika:

Mgr. Petra Witzová, witzova@gmail.com(garantka Praktika, konzultantka seminárních prací)

PhDr. Ing. Pavel Mička,pavel.micka@agora-ce.cz (zástupce garantky Praktika, konzultant seminárních prací)

 

Konzultanti/tky seminárních prací:

 

Mgr. Ing. Olga Angelovská, angel.olinka@gmail.com

Mgr. Věra-Karin Brázová, v.k.brazova@gmail.com

PhDr. Ivan Duškov, ivan.duskov@gmail.com

PhDr. Geissler Hana, hana.geissler@gmail.com

PhDr. Petr Hedbávný, hedbavny@fsv.cuni.cz

PhDr. Michaela Hiekischová, hiekischova@seznam.cz

Mgr. Magdalena Klimešová, Magdalena.klimesova@gmail.com

Mgr. Jan Klusáček, klusacek.honza@gmail.com

Mgr. Richard Kokeš, Richard.Kokes@seznam.cz

Mgr. et Mgr. Lucie Rybová, rybova.lucie1@gmail.com

PhDr. Ing. Petr Stehlík, petrus.stehlik@gmail.com

Ing. Michaela Šojdrová, Michaela.Sojdrova@csicr.cz

Mgr. Martina Štýbrová, martina.stybrova@seznam.cz

Mgr. Vladimíra Tomášková, Vladka.tomaskova@centrum.cz

Mgr. Lucie Trlifajová, lucie.trlifajova@gmail.com

Mgr. Eva Tušková, evique.k@gmail.com

 

Nedílnou součástí tohoto sylabu jsou Pravidla pro zadání a konzultování seminárních prací.

 

1.     Základní charakteristika kurzu: Základní kurs seznamující s pojmovým aparátem, teoriemi a přístupy veřejné politiky jako vědní disciplíny (ve vazbě na problematiku veřejné politiky jako sociální praxe).

2.     Cíle kurzu: Uvést studenty do oboru veřejné politiky. Učinit tak představením základů její teoretické výbavy a jejího užití v procesu poznání (především na příkladu důchodové reformy v ČR). Vést studenty k samostatnému studiu, ke kritické práci s odbornou literaturou a k sepsání odborného textu, který bude vycházet z jejich praktických zkušeností a který může reagovat na potřeby institucí, v nichž pracují.

 

3.     Typ studijního předmětu: Povinný.

 

4.     Rozsah studijního předmětu: 2 přednášky po 4 vyučovacích hodinách. 3 praktika po 2 hodinách k zadání a konzultování seminární práce.

 

5.     Počet kreditů: 9

 

6.     Podmínky zápisu: Přijetí do kombinované formy magisterského studia jakéhokoliv oboru na FSV UK.

 

7.     Harmonogram výuky a témata

sobota

15. 10.

 

9:00 – 11:50

Přednáška Blok I: Úvod. Veřejné zájmy a veřejná politika. Hodnoty. Vládnutí. Aktéři a instituce. Nástroje veřejné politiky.

12:30 – 13:50

Praktikum I k zadání osnovy seminární práce.

sobota

12. 11.

 

12:30 – 13:50

Praktikum II k upřesnění (schválení) tématu a osnovy  seminární práce.

14:00 – 16:50

Přednáška Blok II: Veřejně politický proces. Vymezování a uznávání problému. Formulace veřejných politik, rozhodování. Implementace. Hodnocení. Jak porozumět veřejné politice. Příprava na zkoušku.

pátek

9. 12.

16:00 – 17:20

Praktikum III: Diskuse k pracovní podobě seminární práce.

 

8.     Ukončení a hodnocení: Zkouška sestává z písemné části a z hodnocení studentem vypracované seminární práce. Podmínkou absolvování předmětu je dosažení minimálně 30 bodů z písemné části zkoušky a současně minimálně dvaceti bodů za vypracovanou seminární práci.

 

 

Body minimálně

Body maximálně

Písemná zkouška

30

60

Písemná studie

20

40

Celkem

50

100

 

Celkové hodnocení viz následující tabulka.

 

Dosažené body:

Celkové hodnocení:

80 a více

Výborně

65 – 79

Velmi dobře

50 – 64

Dobře

49 a méně

Neprospěl

 

 

 

 

 

Důležitá upozornění:

1.     Každý student musí mít konzultanta seminární práce. Konzultanta přiděluje Garantka praktika.

2.     V uvádění použitých pramenů se studenti řídí platnou normou ISO 690. Plagiátorství v jakékoli podobě není na Karlově univerzitě tolerováno a jeho případný výskyt řeší disciplinární komise a v konečné instanci děkan.

 

9.     Základní literatura

 

Potůček, M. a kol.: Veřejná politika. Praha, C. H. BECK 2016.

Potůček, M. a kol.: Veřejná politika. Praha, Sociologické nakladatelství 2005. (2. vydání 2010.)

Nekola, M., Geissler, H., Mouralová, M. (Eds.) Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum. 2011.

Veselý, A. – Nekola, M. (eds.): Analýza a tvorba veřejných politik. Praha, Sociologické nakladatelství 2007.

Veselý, A.: Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. Praha: Karolinum 2010.

10.Rozšířená literatura

Dahl, R.A.: Demokracie a její kritici. Praha, Victoria Publishing 1995.

Drulák, P. a kol.: Jak zkoumat politiku. Praha, Portál 2008.

Dvořáková, Vl. – Kunc, J. (eds.): Demokracie a ústavnost. Praha, Karolinum 1996. 2. vydání 1999.

Etzioni, A.: Morální dimenze ekonomiky. Praha, Victoria Publishing 1995.

Fiala, P. - Schubert, K..: Moderní analýza politiky. Uvedení do teorií a metod policy analysis. Praha, Barrister & Principal 2000.

Howlet, M. – Ramesh, M.: Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems, Oxford, Oxford University Press 1995.

Keller, J.: Sociologie byrokracie a organizace. Praha, Slon 1996.

Ochrana, Fr. a kol.: Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky. Praha: Matfyzpress, 2010.

Ochrana, Fr.: Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha, Management Press 2001.

Potůček, M. – Musil, J. – Mašková, M. (eds.): Strategické volby pro Českou republiku. Teoretická východiska. Praha, Sociologické nakladatelství 2008.

Potůček, M. a kol. Strategické vládnutí a Česká republika. Praha, Grada 2007.

Potůček, M. a kol.: Poznávání budoucnosti jako výzva. Praha, Karolinum 2011.

Potůček, M.: Cesty z krize. Praha, Sociologické nakladatelství 2011.

Potůček, M.: Nejen trh. Praha, Sociologické nakladatelství 1997.

Potůček, M.: Sociální politika. Praha, Sociologické nakladatelství 1995.

Prorok, Vladimír. Tvorba rozhodování a analýza v politice. Praha: Grada 2012.

Říchová, Bl.: Přehled moderních politologických teorií. Praha, Portál 2000.

 

Další tituly budou doporučovány ve vztahu k jednotlivým tématům. Předpokládá se také průběžné sledování denního tisku a časopisů zabývajících se problémy veřejné politiky. Doporučujeme průběžně sledovat obsah časopisu Central European Journal of Public Policy (CEJPP) na http://www.cejpp.eu/.

 

11. Užitečné webové stránky

Centrum pro sociální a ekonomické strategie UK FSV (CESES): http://ceses.cuni.cz

Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee): http://www.nispa.sk

Vláda ČR: www.vlada.cz

Portál veřejné správy v ČR www.portal.gov.cz

Neziskový sektor: www.neziskovky.cz

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD: www.oecd.org

Světová banka: www.worldbank.org

Evropská unie: www.europa.eu

Eurostat: http://epp.eurostat.cec.eu.int/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PRAVIDLA PRO ZADÁNÍ A KONZULTOVÁNÍ

SEMINÁRNÍCH PRACÍ

 

Pro psaní seminární práce využívá student kombinovaného studia Veřejné politiky pomoci konzultantů. Každý student musí mít přiděleného konzultanta své seminární práce. Bez přidělení konzultanta student nemůže odevzdat seminární práci a zapsat se k písemné zkoušce z předmětu. Konzultanty studentům přiděluje garantka Praktika Petra Witzová (e-mail:witzova@gmail.com).

 

Konzultanty jsou zpravidla studenti doktorského programu Veřejná a sociální politika. Rozdělení studentů mezi konzultanty bude odrážet tematickou podobnost seminární práce studenta a odborného zaměření konzultanta. Níže je uvedeno zaměření několika konzultantů s tím, že může dojít k využití i dalších konzultantů z řad doktorandů.  Tematické zaměření níže uvedených konzultantů mohou využít jako inspiraci ti studenti, kteří se zatím nerozhodli, jaké téma chtějí v seminární práci rozpracovávat[1].  

 

Olga Angelovská:

·       Sociální politika

·       Zdravotní politika

 

Petr Hedbávný:

·       Sociální politika s důrazem na důchodové systémy

 

Richard Kokeš:

·       Tvorba veřejných politik

·       Veřejná správa

·        Performance measurement

·       Vzdělávací a sociální politika

Pavel Mička:

·       Veřejná správa (zejména se zaměřením na lokální a regionální úroveň)

·       Strategické plánování

·       Plánování sociálních služeb

·       Zapojování veřejností do rozhodovacích procesů (tzv. občanská participace)

·       Neziskový sektor

 

Michaela Šojdrová:

 • Vzdělávací politika
 • Rodinná politika
 • Neziskový sektor

 

Petra Witzová:

 • Moderní technologie ve veřejné správě, e-government
 • Hospodářská kriminalita
 • Korupce a právní stát

Ivan Langr:  

 • Korupce, popř. veřejné zadávání,
 • Vzdělávání a sociální oblast (hlavně přesah do samosprávy) 

 

Michaela Hiekischová:

 • Trh práce a politika zaměstnanosti
 • Sociální zabezpečení - především státní sociální podpora a sociální pomoc, sociální vyloučení, sociální služby
 • Vzdělávací politika (další vzdělávání, celoživotní vzdělávání, vzdělávací politika v oblasti základního a středního vzdělávání).

 

Martina Štěpánková Štýbrová

·       Veřejná správa

·       Rodinná politika

·       Politika stárnutí

·       Neziskový sektor (zejména vztah státu a neziskového sektoru při tvorbě politik)

·       Sociální politika (zejména dávkový systém)

·       Vládnutí na evropské úrovni

 

Eva Tušková

·       Zdravotní politika

·       Politika podpory zdraví

·       Politika péče o duševní zdraví

 

Každý student zašle nejpozději do 5. října 2016 na e-mail garantky Praktika vyplněný formulář s předběžnou tematizací své seminární práce (formulář je k dispozici na webové stránce kursu). Pokud tak student neučiní, ubírá si tak sám čas, o který se mu konzultant může věnovat, neboť konzultant a student budou mít možnost setkat se osobně maximálně třikrát. Poté, co bude studentovi přidělen konzultant, bude průběh konzultování seminární práce záviset na konkrétním způsobu, na kterém se oba dohodnou.

 

Do termínu druhého praktika (tj. do 12. listopadu) musí mít student schválenou tematizaci seminární práce od konzultanta. Takto schválená tematizace je pak závazná pro jeho další práci. 

 

Platí přitom tato obecná pravidla:     

 

A. Konzultant a student spolu komunikují tímto způsobem:

        E-mail - hlavní komunikační prostředek, který odpovídá i kombinované formě studia a přenáší důraz na vlastní aktivitu studenta při omezené kontaktní výuce/konzultacích.

        osobně - nejefektivnější způsob konzultací, probíhá v rámci Praktika a nebo i mimo něj (po společné dohodě konzultanta se studentem). Účast konzultanta na praktiku je nepovinná – jeho hlavním úkolem je konzultovat prostřednictvím e-mailu.

        Jiným způsobem - prostřednictvím telefonu či skype (po dohodě konzultanta se studentem).

 

B. Konzultant nemůže odpovídat na dotazy studentů okamžitě. Na zaslaný e-mail musí odpověď studentovi do 10 pracovních dnů od doručení (tzn., že pokud student zašle seminární práci ke konzultaci tři dny před konečným termínem odevzdání, nemá zaručeno, že ji konzultant stihne přečíst a vrátit studentovi obratem, aby student stihl doporučené změny či úpravy udělat.).

 

C. Každý student má právo na minimálně 5 e-mailových konzultací se svým konzultantem (do tohoto počtu se nepočítají osobní konzultace v rámci praktika). Konzultant samozřejmě může nabídnout více konzultací, ale je to čistě na jeho uvážení a možnostech[2]. 

 

D. Každý konzultant si se studentem domluví způsob provádění a sledování změn v seminární práci (např. pokud musí konzultant opakovaně pročítat celou seminární práci - tedy i části, které již četl a vnímá je jako bezproblémové - ztrácí tím čas a nemůže se věnovat ostatním studentům).

 

E. Téma, rozsah a struktura seminární práce závisí na řešeném tématu a pojetí studenta. Student začíná pracovat na své seminární práci poté, co je mu dané téma schváleno minimálně konzultantem.  Rozsah práce by neměl překročit 40000 znaků (včetně mezer) a zároveň by neměl být nižší než 30000 znaků, přičemž přílohy se do tohoto rozsahu nepočítají. Pokud bude seminární práce delší nebo kratší, je na zvážení konzultanta, zda práci uzná za způsobilou k odevzdání. Předpokládá se, že student bude ve své práci vycházet z níže uvedené struktury seminární práce:

        Úvod

        Vymezení poznávacího nebo praktického problému (v čem studie přispěje k lepšímu pochopení problematiky)

        Rekapitulace dosavadní úrovně poznání (s odkazy na příslušné autory a prameny)

        Teoretická východiska (fakultativně: hypotézy, konceptuální schémata)

        Charakteristika užitých metod (důvody volby, omezení, způsoby aplikace)

        Postup a výsledky analýzy (možno dále strukturovat)

        Závěr (včetně kritického zhodnocení dosažených výsledků a doporučení dalšího směru zkoumání)

        Použité prameny

        Přílohy (fakultativně)

 

F. V seminární práci se při uvádění použitých pramenů studenti řídí platnou normou ISO 690. Plagiátorství v jakékoli podobě není na Karlově univerzitě tolerováno a jeho případný výskyt řeší disciplinární komise a v konečné instanci děkan.

 

G. Podmínkou zápisu na písemnou zkoušku je odevzdání seminární práce v tištěné podobě před jejím začátkem a zároveň zaslání její elektronické verze konzultantovi. Elektronickou verzi seminární práce k odevzdání zašle student konzultantovi nejpozději 3 dny před zkouškou. Konzultant práci zhodnotí a nejpozději den před zkouškou odešle studentovi potvrzení, že práce splňuje všechna požadovaná kritéria pro odevzdání práce[3].  

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Předběžná tematizace seminární práce

 

v rámci kurzu Veřejná politika

 

 

 

Jméno studenta/ky:                                                                              

 

Kontaktní e-mail:             

 

Fakulta/obor:                  

 

 

 

 

Návrh studenta:

Předpokládaný název

 

 

 

 

 

 

 

Téma *

(O co by v práci mělo jít? Jakým poznávacím problémem se práce zabývá?)

 

 

 

 

 

Cíle práce*

(čeho chcete dosáhnout, Co konkrétně chcete odhalit, popsat atd.)

 

 

 

 

 

 

Odůvodnění

(Proč jste si vybral/la toto téma)

 

 

 

 

 

 

 

Předpokládané zdroje

(literatura, další prameny)

 

 

 

 

 

 

* takto označené položky jsou povinné

 

Pozn. stačí stručné vyplnění (např. v bodech).

 

 

 

Tuto předběžnou tematizaci zašlete nejpozději do 5. října

 

na e-mail witzova@gmail.com

 

   

 [1] Studentům doporučujeme, aby si pečlivě rozmysleli, jaké téma chtějí zpracovávat. V ideálním případě by se mělo jednat o takové téma veřejné a sociální politiky, ke kterému mají vztah (osobní, profesní atd.) a kterým se chtějí zabývat i dále při svém studiu Veřejné a sociální politiky (např. v rámci diplomové práce).

[2] Tímto pravidlem se jednoduše snažíme předejít zahlcení konzultantů nekonečným množstvím drobných dotazů od studentů (které se v minulosti odehrávalo). Navíc toto opatření vede k lepšímu plánování a rozvržení postupu přípravy seminární práce.

[3] Tímto pravidlem předcházíme situacím, kdy student proto, aby mohl na písemnou zkoušku, odevzdává seminární práci neúplnou a zjevně nedopracovanou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK