PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Základy veřejné politiky - JSM521
Anglický název: The Foundations of Public Policy
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:10/2 Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: základní
Další informace: http://www.martinpotucek.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (24.09.2012)
Základní kurs seznamující s teorií, pojmovým aparátem a poznávacími postupy veřejné politiky jako vědní disciplíny (ve vazbě na problematiku veřejné politiky jako sociální praxe).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: POTUCEK (25.09.2013)

Uvést studenty do oboru veřejné politiky. Učinit tak představením základů její teoretické výbavy a jejího užití v procesu poznání (především na příkladu důchodové reformy v ČR). Vést studenty k samostatnému studiu, ke kritické práci s odbornou literaturou a k sepsání odborného textu, který bude vycházet z jejich praktických zkušeností a který může reagovat na potřeby institucí, v nichž pracují.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (24.09.2012)

1.      Základní literatura

1.      Potůček, M. et al.: Veřejná politika. Praha, Sociologické nakladatelství 2005. (2. vydání 2010.)

2.      Drulák, P. a kol.: Jak zkoumat politiku. Praha, Portál 2008.

3.      Fiala, P. - Schubert, K..: Moderní analýza politiky. Uvedení do teorií a metod policy analysis. Praha, Barrister & Principal 2000.

4.      Ochrana, Fr. a kol.: Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky. Praha: Matfyzpress, 2010.

5.      Potůček, M. - Musil, J. - Mašková, M. (eds.): Strategické volby pro Českou republiku. Teoretická východiska. Praha, Sociologické nakladatelství 2008.

6.      Veselý, A. - Nekola, M. (eds.): Analýza  a tvorba veřejných politik. Praha, Sociologické nakladatelství 2007.

Doporučujeme průběžně sledovat obsah časopisu Central European Journal of Public Policy (CEJPP) na http://www.cejpp.eu/.

2.      Rozšířená literatura

7.      Dahl, R.A.: Demokracie a její kritici. Praha, Victoria Publishing 1995.

8.      Dvořáková, Vl. - Kunc, J. (eds.): Demokracie a ústavnost. Praha, Karolinum 1996. 2. vydání 1999.

9.      Etzioni, A.: Morální dimenze ekonomiky. Praha, Victoria Publishing 1995.

10.  Fiala, P. - Schubert, K..: Moderní analýza politiky. Uvedení do teorií a metod policy analysis. Praha, Barrister & Principal 2000.

11.  Howlet, M. - Ramesh, M.: Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems, Oxford, Oxford University Press 1995.

12.  Keller, J.: Sociologie byrokracie a organizace. Praha, Slon 1996.

13.  Potůček, M. (ed.): Manuál prognostických metod. Praha, Sociologické nakladatelství 2006.

14.  Potůček, M.: Křižovatky české sociální reformy. Praha, Slon 1999.

15.  Potůček, M.: Nejen trh. Praha, Sociologické nakladatelství 1997.

16.  Potůček, M.: Sociální politika. Praha, Sociologické nakladatelství 1995.

17.  Potůček, M. a kol. Strategické vládnutí a česká republika. Praha, Grada 2007.

18.  Potůček, M. a kol.: Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České republiky. Praha, Sociologické nakladatelství 2005.

19.  Weimer, David L. - Vining, Aidan R.: Policy Analysis, Concepts and Practice. Englewood Cliffs, Prentice Hall 1992.

20.  Ochrana, Fr.: Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha, Management Press 2001.

21.  Říchová, Bl.: Přehled moderních politologických teorií. Praha, Portál 2000.

Další tituly budou doporučovány ve vztahu k jednotlivým tématům. Předpokládá se také

průběžné sledování denního tisku a časopisů zabývajících se problémy veřejné politiky.

 

3.      Užitečné webové stránky

Centrum pro sociální a ekonomické strategie UK FSV (CESES): http://ceses.cuni.cz

Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee): http://www.nispa.sk

Vláda ČR: www.vlada.cz

Portál veřejné správy v ČR www.portal.gov.cz

Neziskový sektor: www.neziskovky.cz

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD: www.oecd.org

Světová banka: www.worldbank.org

Evropská unie: www.europa.eu

Eurostat: http://epp.eurostat.cec.eu.int/

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (01.06.2011)

Základy veřejné politiky

Webová stránka kursu: http://www.martinpotucek.cz/vyuka

Kód: JSM521

Akademický rok 2010/2011

Všechny přednášky a praktika se konají v aule 1034.

Vyučující: Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. a kol. http://martinpotucek.cz

Ke konzultacím se přihlašujte elektronicky na http://cinefogo.cuni.cz/terms/

Praktikum k seminárním pracím (pouze studenti FSV):

Mgr. Pavel Bareš pavel.bares@vupsv.cz (garant praktika k seminárním pracím)

Mgr. Marie Jelínková marie.jelinkova@email.cz

Mgr. Martin Kameník kamenik.m@seznam.cz

PhDr. Ing. Pavel Mička pavel.micka@agora-ce.cz

Pro zpracování seminárních prací viz zvláštní sylabus.

Asistentka pro studenty FHS:

Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, PhD. selma.muhic@gmail.com.

2. Typ studijního předmětu: Povinný.

3. Rozsah studijního předmětu: 2 přednášky po 4 vyučovacích hodinách. (Pro studenty FSV dále 3 praktika 1+1+2 hodiny k zadání a vypracování seminární práce.)

4. Počet kreditů: 9 (pro studenty FSV UK)

5. Podmínky zápisu: Přijetí do kombinované formy magisterského studia jakéhokoliv oboru na FSV UK nebo kombinované formy magisterského studia oboru Studia občanského sektoru na FHS UK.

6. Ukončení: Zkouška sestává z písemné části (odpovědi na zadané otázky maximálně 60 bodů) a z hodnocení studentem vypracované studie (maximálně 40 bodů).

Dosažené body: Hodnocení:

80 a více Výborně

70 - 79 Velmi dobře

60 - 69 Dobře

59 a méně Neprospěl

7. Doporučená osnova studie:

? Úvod

? Vymezení poznávacího nebo praktického problému (v čem studie přispěje k lepšímu pochopení problematiky)

? Rekapitulace dosavadní úrovně poznání (s odkazy na příslušné autory a prameny)

? Teoretická východiska (fakultativně: hypotézy, konceptuální model/y)

? Charakteristika užitých metod (důvody volby, omezení, způsoby aplikace)

? Postup a výsledky analýzy (možno dále strukturovat)

? Závěr (včetně kritického zhodnocení dosažených výsledků a doporučení dalšího směru zkoumání)

? Použité prameny

? Přílohy (fakultativně)

Důležité upozornění: V uvádění použitých pramenů se studenti řídí platnou normou ISO 690. Plagiátorství v jakékoli podobě není na Karlově univerzitě tolerováno a jeho případný výskyt řeší disciplinární komise a v konečné instanci děkan.

8. Základní charakteristika kurzu: Základní kurs seznamující s teorií, pojmovým aparátem a poznávacími postupy veřejné politiky jako vědní disciplíny (ve vazbě na problematiku veřejné politiky jako sociální praxe).

9. Cíle kurzu: Uvést studenty do oboru veřejné politiky. Učinit tak vymezením klíčových pojmů jejího kategoriálního aparátu s příklady jejich aplikace v procesu poznání. Vést studenty k samostatnému studiu, ke kritické práci s odbornou literaturou a k sepsání odborného textu, který bude vycházet z jejich praktických zkušeností a který může reagovat na potřeby institucí, v nichž pracují.

10. Základní literatura

1. Potůček, M. et al.: Veřejná politika. Praha, Sociologické nakladatelství 2005. (2. vydání 2010.)

2. Fiala, P. - Schubert, K..: Moderní analýza politiky. Uvedení do teorií a metod policy analysis. Praha, Barrister & Principal 2000.

3. Potůček, M. - Musil, J. - Mašková, M. (eds.): Strategické volby pro Českou republiku. Teoretická východiska. Praha, Sociologické nakladatelství 2008.

4. Veselý, A. - Nekola, M. (eds.): Analýza a tvorba veřejných politik. Praha, Sociologické nakladatelství 2007. (Pro studenty FHS doporučeno.)

Doporučujeme průběžně sledovat obsah časopisu Central European Journal of Public Policy (CEJPP) na http://www.cejpp.eu/.

11. Rozšířená literatura

5. Dahl, R.A.: Demokracie a její kritici. Praha, Victoria Publishing 1995.

6. Dvořáková, Vl. - Kunc, J. (eds.): Demokracie a ústavnost. Praha, Karolinum 1996. 2. vydání 1999.

7. Etzioni, A.: Morální dimenze ekonomiky. Praha, Victoria Publishing 1995.

8. Fiala, P. - Schubert, K..: Moderní analýza politiky. Uvedení do teorií a metod policy analysis. Praha, Barrister & Principal 2000.

9. Howlet, M. - Ramesh, M.: Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems, Oxford, Oxford University Press 1995.

10. Keller, J.: Sociologie byrokracie a organizace. Praha, Slon 1996.

11. Potůček, M. (ed.): Manuál prognostických metod. Praha, Sociologické nakladatelství 2006.

12. Potůček, M.: Křižovatky české sociální reformy. Praha, Slon 1999.

13. Potůček, M.: Nejen trh. Praha, Sociologické nakladatelství 1997.

14. Potůček, M.: Sociální politika. Praha, Sociologické nakladatelství 1995.

15. Potůček, M. a kol. Strategické vládnutí a česká republika. Praha, Grada 2007.

16. Potůček, M. a kol.: Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České republiky. Praha, Sociologické nakladatelství 2005.

17. Weimer, David L. - Vining, Aidan R.: Policy Analysis, Concepts and Practice. Englewood Cliffs, Prentice Hall 1992.

18. Ochrana, Fr.: Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha, Management Press 2001.

19. Říchová, Bl.: Přehled moderních politologických teorií. Praha, Portál 2000.

Další tituly budou doporučovány ve vztahu k jednotlivým tématům. Předpokládá se také

průběžné sledování denního tisku a časopisů zabývajících se problémy veřejné politiky.

12. Užitečné webové stránky

Centrum pro sociální a ekonomické strategie UK FSV (CESES): http://ceses.cuni.cz

Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee): http://www.nispa.sk

Vláda ČR: www.vlada.cz

Portál veřejné správy v ČR www.portal.gov.cz

Neziskový sektor: www.neziskovky.cz

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD: www.oecd.org

Světová banka: www.worldbank.org

Evropská unie: www.europa.eu

Eurostat: http://epp.eurostat.cec.eu.int/

13. Harmonogram výuky a témata

6.11.

14-16.50 Přednáška Blok I: Veřejná politika jako sociální praxe. Veřejná politika jako vědní disciplína. Etika a veřejná politika. Normativní modely veřejných politik. Pojem vládnutí. Aktéři a instituce ve veřejné politice.

17-17.40 Pouze studenti FSV: Praktikum I k zadání osnovy seminární práce.

20.11.

9-11.50 Přednáška Blok II: Trh, stát a občanský sektor jako regulátory života společnosti. Veřejná politika jako proces. Nástroje veřejné politiky. Jak poznávat veřejnou politiku. Příprava na zkoušku.

12-12.40

Pouze studenti FSV: Praktikum II k vypracování seminární práce.

17.12.

12.30-13.50 Pouze studenti FSV: Praktikum III k vypracování seminární práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK