PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Evropský integrační proces - JSM517
Anglický název: European integration process
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:2 / neurčen (1)
letní:neurčen / neurčen (1)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Záměnnost : JMB196
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout JSM517_pokyny_k_seminarnim_pracem_LS_14.doc Pokyny k seminárním pracem Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (04.02.2014)
Kurz "Evropská integrace" se zaměřuje na historii a současnost procesu evropské integrace. V první části kurzu budou rozebrány základní koncepty a historický vývoj evropské integrace, druhá část by se pak zaměřila na základní aspekty a problémy (bezpečnostní, ekonomické, institucionální, politické a právní) tohoto procesu, a to včetně specifických rysů rozšiřování EU po skončení studené války a situování EU jako nového globálního hráče. Pozornost je věnována i aktuálním problémům EI.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (16.02.2012)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními koncepcemi a návrhy na sjednocení Evropy v různých historických obdobích a vysvětlit jim, do jaké míry proces evropské integrace, který byl nastartován po 2. světové válce, tyto koncepce reflektoval a navazoval na ně. Dále je cílem ukázat, jakým způsobem byl proces evropské integrace ovlivněn událostmi v ne-evropských částech světa, a definovat specifika evropské integrace vůči integračním uskupením v dalších částech světa. Studenti by také měli být schopni kriticky posoudit, v jakých oblastech a proč evropská integrace postoupila nejdále a ve kterých se naopak hlubší integraci prosadit nedařilo a nedaří. Dále by si studenti měli osvojit schopnost kriticky analyzovat primární a sekundární zdroje a vyhodnocovat jejich závažnost a relevanci pro zkoumané téma.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (04.02.2014)

Základní literatura:  

 

Bulmer S. a Lequesne Ch. (eds), The Member States of the European Union (Oxford: OUP 2005), kapitoly 4-12

 

Goněc V., Evropská idea: idea mírové, kooperující a sjednocující se Evropy I. (Do roku 1938) (Brno: Masarykova univerzita, 2007)

 

Goněc V., Evropská idea: idea mírové, kooperující a sjednocující se Evropy II. 1938-1950 (Brno: Masarykova univerzita, 2001)

 

Horčička V., Kovář M., Dějiny evropské integrace II (Praha: Triton 2006)

 

Judt T., Poválečná Evropa: historie po roce 1945 (Praha: Slovart 2008)

 

Kovář M., Horčička V., Dějiny evropské integrace I (Praha: Triton 2006)

 

Lacina L., Ostřižek L. a kol, Učebnice evropské integrace (Brno: Barrister& Principal 2011), kapitoly 2 a 4

 

Marek D. a Baun M., Česká republika a Evropská unie (Brno: Barrister & Principal 2010)

 

McCormick J., Understanding the European Union. A Concise Introduction (Houndmills: Palgrave Macmillan, 5. vydání 2011), kapitoly 1-4,9

 

Šlosarčík I., Politický a právní rámec evropské integrace (Praha: Wolters Kluwer, 3. vydání 2010) - kapitoly I, XI a XII

 

Doporučená literatura:

 

Beach D., The Dynamics of European Integration: why and when EU institutions matter (Houndmills: Palgrave Macmillan 2005).

 

Cameron F. (ed.), The Future of Europe: integration and enlargement (London: Routledge 2004)

 

Dinan D., Origins and Evolution of the EU (Oxford: OUP 2006)

 

Dědek O., Historie evropské měnové integrace: od národních měn k euru (Praha: C. H. Beck 2008)

 

Fiala P., Evropský mezičas: nové otázky evropské integrace (Brno: Barrister & Principal, 2. vydání 2010)

 

Gerbet P., Budování Evropy (Praha: Karolinum 2004)

 

Goněc V., Od "malé Evropy" k "velké Evropě": dějiny rozšiřování evropských společenství, Evropská unie 1950-2002 (Brno: Masarykova univerzita, 2003)

 

Kratochvíl P., Teorie evropské integrace (Praha: Portál 2008)

 

Nelsen B. F. a Stubb A. C-G. (eds), The European Union. Readings on the Theory and Practise of European Integration (Houndmills: Palgrave Macmillan 1998)

 

Nugent N., European Union Enlargement (Houndmills: Palgrave Macmillan 2004)

 

Šlosarčík I., Kasáková Z. a kol., Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva (Praha: Grada 2013)

 

Veber V., Dějiny sjednocené Evropy. Od antických počátků do současnosti (Praha: NLN 2004)

 

Wessels W., Maurer A. a Mittag J. (eds.), Fifteen into one? The European Union and its Member States (Manchester: MUP 2003)

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (16.02.2012)

V rámci přednášky bude výuka vedena frontální formou s aplikačními ukázkami. Výklad vyučujícího bude doplněn o individuální práci s dokumenty a diskusí se studenty na přednášené téma či jeho dílčí aspekty, které studentům umožní lepší pochopení dané problematiky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (04.02.2014)

K absolvování předmětu "Evropský integrační proces" musí student splnit následující požadavky:

 

1)       Seminární práce v rozsahu 14 400-18 000 znaků (počítáno bez poznámkového aparátu a bibliografe) na téma schválené vyučujícím, ústní obhajoba (termín odevzdání 31. 5. 2014, 50 % konečné známky). Detailní požadavky na esej budou upraveny v samostatném dokumentu zveřejněném v IS.

2)       Závěrečný test zahrnující identifikaci a interpretaci základních pojmů, osobností a událostí (50 % konečné známky)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (04.02.2014)

Název studijního předmětu:  JSM517 Evropský integrační proces - LS 2013

 

Typ studijního předmětu: povinný

 

Formy výuky studijního předmětu:   přednáška/seminář

 

Rozsah studijního předmětu:   1/1

 

Počet kreditů:   4

 

Zakončení:   KZ

 

Vyučující: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. / Mgr. Jan Váška

 

Program v LS 2014

 

 1. (18. 2. ZK) Úvod: informace o organizaci kurzu, literatura, základní vymezení problematiky, vysvětlení základních pojmů a teoretických přístupů
 2. (25. 2. ZK) Myšlenky evropského sjednocování v historické perspektivě: antika, středověku, novověk, Panevropské hnutí, odboj a myšlenka sjednocené Evropy během 2. světové války
 3. (4. 3. ZK) Poválečná Evropa a první snahy o její politickou, ekonomickou a bezpečnostní integraci
 4. (11. 3. ZK) Instituce EU I
 5. (18. 3. ZK) Instituce EU II
 6. (25. 3. ZK) Právní aspekty evropské integrace

(1. 4. přednáška odpadá)

 1. (8. 4. JV) Evropská ekonomická integrace: od celní unie k hospodářské a měnové unii I.
 2. (15. 4. JV) Evropská ekonomická integrace: od celní unie k hospodářské a měnové unii II.
 3. (22. 4. JV) Politická integrace: od Evropského politického společenství k politické unii?
 4. (29. 4. JV) Bezpečnostní aspekty integrace: od Evropského obranného společenství k evropské bezpečnostní a obranné politice
 5. (6. 5. JV) Rozšiřování EU s důrazem na vývoj po roce 1990
 6.  (13. 5. JV) Závěrečné shrnutí - aktuální problémy a debaty

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK