PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Teorie veřejné správy (Správní věda) - JSM509
Anglický název: Theory of Public Administration
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://Konzultace se domlouvají individuálně
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Taisia Čebišová, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. Taisia Čebišová, CSc.
P//Je prerekvizitou pro: JSM510
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (10.11.2019)
Předmět je určen pro studenty kombinovaného studia. Je vyučován v letním semestru. Předmět uvádí do teorie a praxe veřejné správy. Koncentruje se na problematiku vztahu veřejné politiky a veřejné správy, základní teoretické koncepty veřejné správy, typy a druhy veřejné správy. Předmět tvoří východisko pro navazující studium veřejné správy v zimním semestru.
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (10.11.2019)

Základní literatura:

Právní problematika veřejné správy:

HENDRYCH, D.: Správní věda. Teorie veřejné správy. 3. aktualizované vydání. Praha:Wolters Kluwer, 2009.

HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. Praha : C.H.Beck, 2012.

 

Problémy veřejné správy ve vztahu k profilaci studia veřejné a sociální politiky:

OCHRANA, F. – PŮČEK, M. J. – ŠPAČEK, D: Veřejná správa. Elektronický text. Brno: ESF, 2015. Výstup z projektu „Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227).
Ochrana, F. - Půček, M. Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě. Smart Administration. Praha: Wolters Kluwer,2011.
OCHRANA, F. – PŮČEK, M. Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě (realizace Smart Administration v podmínkách ČR). Praha: Wolters Kluwer, 2011.

 

Právní předpisy:

Zákon č. 2 ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ve znění změn a pozdějších úprav.

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Správní řád – zákon č. 500/2004 Sb.

 

Doplňující literatura:

HENDRYCH, D. A KOL. Správní právo. Obecná část. 8. vydání Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2012.

OCHRANA, F. – PŮČEK, M. Dosahování úspor a omezování plýtvání ve veřejném sektoru. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

POMAHAČ, R.  A KOL.  Veřejná správa. Praha:  C.H. Beck, 2013

 

 

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (10.11.2019)

 

 

Zaměření předmětu:

Předmět je určen pro  studenty kombinovaného studia. Je vyučován v letním semestru. Tvoří teoretické východisko pro navazující kombinované studium veřejné správy v zimním semestru.

Vzdělávací cíle

Cílem kursu je vést studenty k osvojení si vědomostí týkajících se klíčových problémů teorie a praxe veřejné správy a interaktivní a problémovou výukou vést studenty k formování dovednosti uplatňovat získané poznatky v praxi veřejné správy.

 

Obsah předmětu:

V předmětu jsou vyučovány následující věcné problémy:

-          Vztah veřejné politiky a veřejné správy

-          Správní věda, správní právo, správní politika

-          Vývoj teorií veřejné správy

-          Základní teoretické koncepty a přístupy k řízení veřejné správy

-          Veřejná moc a veřejná správa

-          Druhy veřejné správy

-          Vykonavatelé státní správy

-          Územní samospráva

-          Správní řízení

-          Správní kontrola

 

Ukončení předmětu:

Písemný test. Písemný test má 10 otázek. Z toho je: 5 otázek výběrových („kroužkovacích“), 2 eseje, 3 procesní a funkční schémata, grafy.  K úspěšnému zvládnutí testu je potřebné zvládnout základní literaturu a rozsah učiva upřesněný přednášejícím na přednáškách.

Výsledek zkoušky je hodnocen následovně:

Klasifikace je v souladu s „Opatřením děkanky č. 17/2018 – užívání klasifikace A - F na UK FSV“.

 

Hodnocení písmenem

Hodnocení slovně

Procentní vyjádření

Komentář

A

výborně - excellent

91 % a více

vynikající výkon pouze s drobnými chybami

B

výborně - excellent

81-90 %

nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami

C

velmi dobře - very good

71 – 80 %

celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb

D

velmi dobře - very good

61 – 70 %

přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky

E

dobře - good

51 – 60 %

výkon splňuje minimální požadavky

F

neprospěl/a - fail"

0 – 50 %

je zapotřebí značné množství další práce

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK