PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Metody tvorby politik - JSM507
Anglický název: Policy Design Methods
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://vesely.rubicus.com/vyuka/metody-tvorby-politik/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Prerekvizity : JSM506
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout JSM507_Sylabus_MTP_190913.pdf prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (21.09.2011)
The course introduces students into the basic principles and methods of public policy design.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (13.09.2019)

Student by měl být na konci kurzu schopen:

-    Pojmenovat základní metody aplikovatelné v policy analysis.

-    Uspořádat a klasifikovat dílčí metody, popsat jejich návaznost a objasnit jejich roli v procesu analýzy a tvorby politiky. Přiřadit je ke konkrétním situacím, ve kterých mohou být využity.

-    Podrobně vysvětlit přednosti a slabiny metod, které aplikuje v rámci kurzu a vhodně je použít.

-    Přesně vymezit veřejněpolitický problém k řešení.

-    Navrhnout možná řešení veřejněpolitického problému.

-    V rámci jednoho typu řešení, zformulovat možné varianty politik.

-    Zhodnotit ekonomické, sociální a politické důsledky různých variant řešení veřejně politického problému.

-    Syntetizovat obsahy z odlišných informačních zdrojů.

-    Systematicky vyhledávat a zpracovávat kvantitativní i kvalitativní informace a vést si o nich strukturovanou evidenci.

-    Efektivně a kooperativně pracovat v týmu (případně jej řídit).

Jasně a srozumitelně prezentovat závěry a doporučení s použitím techniky a přesvědčivě argumentovat

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (13.09.2019)

Bardach, Eugene. 2000. A Practical Guide for Policy Analysis.  New York, NY:  Chatham House Publishers.

Dunn, William N.  2003. Public Policy Analysis: An Introduction, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Nekola, M, H. Geissler a M. Mouralová (Eds.). 2011. Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum

Potůček, Martin a kol. 2006. Manuál prognostických metod. Praha: SLON.

Ringen, S. 2017. Národ ďáblů. Proč si necháváme vládnout? Brno: MuniPress.

Veselý, A., Nekola, M. (Ed.) 2007. Analýza a tvorba veřejných politik. Principy, metody a praxe. Praha: SLON.

Veselý, Arnošt. 2009. Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. Praha: Karolinum.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (13.09.2019)

1. Úvod do policyanalysis

2. Strukturace a vymezení veřejněpolitického problému – opakování

3. Tvorba cílů, priorit a evaluačních kritérií

4. Policy design – úvod

5. Tvořivost při tvorbě politiky

6. Nástroje, opatření a varianty řešení

7. Prognózování efektů opatření, Delphi metoda

8. Aktéři, veřejněpolitické dokumenty a základy argumentace

9. Vyhodnocení variantních politik a tvorba doporučení

10. Odhad ekonomických přínosů a nákladů

11. Zpětná vazba z implementace politik: monitoring a evaluace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK