Metody analýzy politik - JSM506
Anglický název: Methods of Policy Analysis
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://vesely.webnode.com/vyuka/metody-analyzy-politik/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Prerekvizity : JSM511, JSM513
P//Je prerekvizitou pro: JSM507
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout syllabus_nekola_map_2020_200217.pdf Sylabus kurzu Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martin Nekola, Ph.D. (15.02.2012)
Kurz uvádí studenty do teorie, metodologie a praxe výzkumu veřejných politik. Kurz zahrnuje přednášky, skupinové diskuse, týmovou práci, samostatné studium materiálů a sběr informací, psaní analytické studie a skupinové prezentace. Důraz je kladen na praktickou aplikaci metod a heuristik při výzkumu veřejně politických problémů. Kurz zahrnuje následující aktivity.

Práce na týmovém projektu
Budou ustaveny studentské týmy o velikosti 2-4 studenti, které budou mít za úkol provést analýzu konkrétního sociálního či veřejněpolitického problému (dále jen "problému" nebo "VP problému"). Práce týmového projektu mohou být součástí rozsáhlejších výzkumných aktivit realizovaných pracovníky katedry veřejné a sociální politiky nebo členy jiných výzkumných týmů. Výstupem týmového projektu budou závěrečné práce věnované stanovení a analýze problému (na tyto práce se bude navazovat v dalším semestru v kurzu "Metody tvorby politik" - SM507). Kromě toho budou studenti na hodinách prezentovat pracovní verze svých týmových prací.

Přednášky
Přednášející seznámí studenty se základy výzkumu veřejných politik a různými metodami a heuristikami užívanými při analýze problému, včetně vymezení vhodného pole jejich užití. Budou také diskutovány širší aspekty veřejněpolitického výzkumu (vazba na další disciplíny, etika, role hodnot atd.). Jádro přednášek se bude týkat strukturace a vymezení veřejně politických problémů a metody sběru a analýzy dat, nezbytných pro strukturaci problému. Při přednáškách budou diskutovány texty uvedené jako povinná literatura. Studenti jsou v rámci přípravy na přednášku povinni přečíst tyto texty v předstihu a připravit si 1-2 otázky (co mi není jasné, co považuji za silnou/slabou stránku apod.).

Semináře
Nedílnou součástí kurzu jsou semináře, kde studenti samostatně či v týmech aplikují poznatky z přednášek a přečtené literatury. Semináře a přípravu na ně (čtení povinné literatury, případových studií a přípravu prezentací) považujme za klíčové, a proto je na ně kladen velké důraz. Před každým seminářem, kde je uvedena literatura (případové studie), si studenti připraví 2-3 náměty, které by chtěli diskutovat. Za aktivní účast lze v průběhu semestru získat relativně velký počet bodů (2 body za každý). Naopak neúčast bez závažného důvodu nebo opakovaná nepřipravenost a pasivita mohou vést až k hodnocení neprospěl/a!

Samostatná mimoškolní činnost studentů
Předpokládá se, že studenti budou v rámci své týmové práce kontaktovat odborníky z praxe a vést s nimi rozhovory, navštěvovat různé odborné přednášky, účastnit se různých dalších akcí s tématem souvisejících, vést týmové skupinové diskuse a podobně. Seznam těchto aktivit (a základní zjištění z nich získaná) budou dokumentovány v příloze závěrečné týmové práce.

Samostatné studium literatury ke kurzu
Základním předpokladem efektivní účasti na seminářích a v konečném důsledku také úspěšného složení zkoušky je průběžné studium povinných a doporučených materiálů a literatury ke kurzu. Jejich diskuse a aplikace bude probíhat především na k tomu určených seminářích.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (03.12.2019)

Povinná a doporučená literatura pro přednášky a semináře je uvedena v harmonogramu kurzu. Všechny text jsou studentům k dispozici ke stažení na webové stránce kurzu. Další doporučená literatura bude uvedena také na přednáškách.

Literatura:

Majchrzak, M. and Markus, M. L. 2014. Making Difference with Policy Research (Chapter 1). In Methods of Policy Research. Newbury Park: Sage.

Etzioni, A. 2006. The Unique Methodology of Policy Research. In M. Moran, M. Rein and R. E. Goodin (Eds.). The Oxford Handbook of Public Policy. Oxford: Oxford University Press.

Veselý, A. 2011. Veřejněpolitický a „klasický“ sociálněvědní výzkum: podobnosti a odlišnosti. In M. Nekola, H. Geissler a M. Mouralová. Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum

Mays, N., Pope, C., & Popay, J. (2005). Systematically reviewing qualitative and quantitative evidence to inform management and policy-making in the health field. Journal of Health Services Research & Policy, 10 Suppl 1, 6–20.

John, P. (2013). All tools are informational now: How information and persuasion define the tools of government. Policy and Politics, 41(4), 605–620.

May, T. 2011. Official statistics: topic and resource (Chapter 4). In May, T. Social Research: Issues, methods and processes. 4th ed. Maidenhead: Open University Press.

Neuendorf, K. A. (2002). Chapter 1: Defining Content Analysis. In Neuendorf, K. A. The content analysis guidebook. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.

Švaříček R. (2007) Kvalitativní přístup a jeho teoretická a metodologická východiska. In: Švaříček R., Šeďová K. (a kol.): Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. 12-27.

Švaříček R. (2007) Kritéria kvality kvalitativního výzkumu. In: Švaříček R., Šeďová K. (a kol.): Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. 28-50.

Legard, r., Keegan J., Ward, K. (2003) In-depth interviews. In: Ritchie, J. and Lewis, J. (eds.) Qualitative Research Practice. A Guide for Social Students and Researchers. Thousand Oaks: SAGE Publications. 138-169.

Spencer, L., Ritchie, J., O´Connor, W. (2003) Analysis: Practices, Principles and Processes. In: Ritchie, J. and Lewis, J. (eds.) Qualitative Research Practice. A Guide for Social Students and Researchers. Thousand Oaks: SAGE Publications. 199-218.

Veselý, A. 2009. Část IV. Jak strukturovat veřejně politický problém? In A. Veselý. Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. Praha: Karolinum.

Denscombe, M. 2010. Writting Up the Research (Chapter 15). In The Good Research Guide for Small-Scale Social Research Projects. Maidenhead: Open University Press.

 

Doporučená literatura:


Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: updated methodology. Journal of Advanced Nursing, 52(5), 546–553.

Gough, D., & Elbourne, D. (2002). Systematic Research Synthesis to Inform Policy, Practice and Democratic Debate. Social Policy and Society, 1(03).

MULROW, Cynthia D. Systematic reviews: rationale for systematic reviews. Bmj, 1994, 309.6954: 597-599.

Hubbard, D. W. 2014. The Illusion of Intangibles: Why Immeasurables Aren’t (Chapter 3). In Hubbard, D. W. How to measure anything: finding the value of intangibles in business (Third edition). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.

Yang, K. Quantitative Methods for Policy Analysis (Chapter 23). In Fisher, F., Miller, G. And Sidney, M. 2007. Handbook of Policy Analysis. Boca Raton: CRC Press.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (26.11.2019)

1. Úvod: Základní informace o kurzu

    Úvod do výzkumu veřejných politik

2. Problémy ve veřejné politice

3. Systematický přehled výzkumu

4. Řešení problému nástroji veřejné politiky

5. Sekundární data a jejich statistická analýza

6. Dokumenty ve výzkumu veřejných politik

7. Kvalitativní výzkum, rozhovory

8. Pozorování, analýza kvalitativních dat

9. Strukturace problému

10. Prezentace výsledků veřejněpolitického výzkumu, výzkumná etika

11. Závěrečné týmové prezentace a diskuse I

12. Závěrečné týmové prezentace a diskuse II