PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praxe ve veřejném nebo občanském sektoru - JSM504
Anglický název: Internship in public or non-profit sector
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023 do 2024
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/4, Z [TS]
Rozsah za akademický rok: 4 [týdny]
Počet míst: zimní:neurčen / 999 (9999)
letní:neurčen / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Pokud praxe o prázdninách (červenec, srpen, září), je 4 týdenní. V průběhu aka-demického roku trvá praxe 8 týdnů.
Další informace: https://konzultace.fsv.cuni.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Petr Witz, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petr Witz, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout BN17 - Dohoda o zabezpečení studentské praxe.docx Dohoda o provedení stáže/praxe PhDr. Petr Witz, Ph.D.
stáhnout Hodnocení stáž.docx Hodnocení stáže/praxe PhDr. Petr Witz, Ph.D.
stáhnout Zpráva o vykonání praxe.docx Formulář zpráva o vykonání stáže/praxe PhDr. Petr Witz, Ph.D.
Anotace -
Cílem praxe je umožnit studentům získat praktické zkušenosti v organizacích veřejného (státní správa, neziskové organizace, veřejnoprávní organizace, atd.) nebo soukromého sektoru podílejících se na tvorbě nebo poskytování veřejných statků a služeb. V průběhu praxe získají studenti podklady a poznatky pro zpracování diplomových prací nebo pro svůj další profesní rozvoj a uplatnění. Praxe probíhá na pracovišti, které tematicky souvisí se schválenou diplomovou prací nebo jinak rezonuje se zájmy studentů a rozvojem jejich dovedností.
Poslední úprava: Csikósová Aneta, Bc., DiS. (10.01.2024)
Cíl předmětu -

Praxe ve veřejném a občanském sektoru slouží:

 1. k seznámení studentů s procesem tvorby a implementace veřejných politik, včetně jejich informačních, analytických a evaluačních metod,

 2. k navázání kontaktů s potenciálním zaměstnavatelem a odbornou veřejností,

 3. k získávání informací potřebných pro zpracování diplomové práce. (Podle možností může student na určeném pracovišti uskutečnit dílčí empirické šetření; jeho koncept však musí schválit vyučující/konzultant diplomové práce a příslušný pracovník praxe.)

Poslední úprava: Csikósová Aneta, Bc., DiS. (10.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

Criteria for a successful completion of the course:

1) submission of a report from the internship accompanied by an evaluation from the receiving institution

2) attendance at the final meeting where students' experiences from their internships will be presented, exchanged and discussed

Poslední úprava: Csikósová Aneta, Bc., DiS. (10.01.2024)
Literatura -

Kurz nemá povinnou literaturu, doporučeno:

Hrdličková, A.: Odborná praxe v prostředí vysokého školství. Masarykova univerzita; 2013.

Mikušová Meričková, B. - Stejskal, J.: Teorie a praxe veřejné ekonomiky. Wolters Kluwer; 2014.

Peková J. - Pilný, J. - Jetmar, M.: Veřejný sektor-řízení a financování. Wolters Kluwer; 2012.

Rektořík J. - Hyánek, V. - Škarabelová, S. - Lukášová, R. - Winkler, J.  - Jurajdová, H., Fojtíková, J., Prouzová, Z.: Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Ekopress; 2010.

Veselý, A. - Nekola, M.:  Policy analysis in the Czech Republic. Policy Press; 2016.

Poslední úprava: Csikósová Aneta, Bc., DiS. (10.01.2024)
Požadavky ke zkoušce -

Podmínkou pro udělení zápočtu je:

 1. odevzdání zprávy z praxe doložené hodnocením ze strany instituce;

 2. účast na závěrečném setkání, kde budou prezentovány a diskutovány zkušenosti s absolvovanou praxí.

Poslední úprava: Csikósová Aneta, Bc., DiS. (10.01.2024)
Sylabus -

Praxe probíhá buď jednorázově o prázdninách nebo průběžně ve školním roce. Minimální rozsah stáže je 80 hodin. Lze ovšem domluvit a uznat i delší časový rozsah, případně dlouhodobější praxi. Studentům bude k dispozici katalog aktuálních příležitostí u partnerských organizací. Tento katalog však slouží jen jako orientační pomůcka. Studenti se mohou na absolvování stáže domluvit s libovolnou organizací, pokud tato splňuje obecná kritéria oboru. S příslušnou organizací lze uzavřít dvostrannou dohodu, kterou za fakultu podepisuje paní děkanka. Pokud je dohoda s fakultou partnerskou organizací vyžadována, je zapotřebí počítat minimálně se 14-ti denní lhůtou na její vyřízení. Pokud neexistuje dohoda mezi fakultou a partnerskou organizací, je povinností studenta zajistit si potvrzení o absolvování stáže a hodnocení na formuláři, který je přiložen níže.

Shrnutí postupu:

 1. Student/ka si po konzultaci s vedoucí/m práce vybere stáž. Stáže mohou proběhnout i v soukromém sektoru. Stáží lze absolvovat více.

 2. Garant předmětu stáž schválí.

 3. Student/ka si samostatně dohodne stáž, případně (pokud je partnerskou organizací vyžadována) rovněž zajistí podpis samostatné dohody o zajištění stáže u poskytovatele ve 4 vyhotoveních (viz formulář 17 na https://fsv.cuni.cz/studium/formulare-navody/formulare-bc-mgr), které následně předá na sekretariát katedry. V případě, že je dohoda s fakultou vyžadována, musí student/ka počítat s cca 14-ti dny na vyřízení před zahájením stáže.

 4. Student/ka absolvuje stáž/praxi v rozsahu nejméně 80 hodin.

 5. Do 14 dní od absolvování stáže sepíše student/ka Zprávu z praxe, kterou spolu s podepsaným hodnocením poskytovatele stáže předá garantovi předmětu.

 6. Student/ka se zúčastní závěrečného setkání, kde budou prezentuje a diskutuje své zkušenosti se získáním praxe a jejím průběhem.

Mezi nejčastější instituce patří orgány veřejné správy (z ministerstev především Úřad vlády, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, dále potom krajské úřady, ale i městské části) a neziskové organizace poskytující sociální služby. Příklady institucí: Evropská rozvojová agentura, Institut plánování a rozvoje Hl.města Prahy, Městská část Praha 9, Sdružení pro integraci a migraci.


Poslední úprava: Csikósová Aneta, Bc., DiS. (10.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK